Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä on kotisivuni koulu opetuksen kehittämisestä peruskoulun seksuaalikasvatuksesta |

This is the home page for crafting your teaching materials about Sexual Education in Primary School 

Huom! | Note!

Alla olevista tiedoista on tietoja kursseista. | Please find below information about related courses.

Vasemmalla puolella olevilla välilehdet löydät lisää resursseja, joiden avulla voit kehittää omia opetusmateriaaleja. | On the left side tabs, you will find further resources that you can use to develop your own teaching materials.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä opettajiin ja opetusavustaja: | In case of any question, please contact teachers and teaching assistant:

Sari Havu-Nuutinen

Sirpa Kärkkäinen

Lais Oliveira Leite (laisoli@uef.fi)


Opetuksellisia lähestymistapoja ihmisen biologiaan, 5 ECTS (2320462) 

Learning outcomes 

Opiskelija osaa

  • tunnistaa ja kuvata ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elimistöjen rakennetta ja toimintaa
  • käyttää ja soveltaa mikroskopointia, laborointia sekä tieto- ja viestintäteknologiaa ihmisen biologian opetuksessa
  • soveltaa kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden sekä terveys- ja seksuaalikasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä ihmisen biologian opetuksessa
  • keskustella ihmisen biologiaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida pienimuotoisia opetuskokonaisuuksia vuosiluokille 1-6
  • arvioida oppimateriaalia
 
Content 

Ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elimistöjen rakenne ja toiminta; seksuaalikasvatus; lääkekasvatus; terveyskasvatus; terveyden lukutaito.

 
Modes of study 

Kontaktiopetusta 26 t, josta luentoja 13 t ja kokeellista työskentelyä 13 t. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityö, lukupiiri ja oppimispäiväkirja. Itsenäistä työskentelyä 109 t

 
Study materials 

Kontaktiopetuksessa jaettava materiaali.

Evaluation criteria 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, lukupiiri ja päiväkirja hyvl/hyl, projektityö 0-5.

 
Time 

Syyslukukausi pääaine- tai sivuaineopintojen kulkukaavion mukaisesti.

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi, ensimmäistä kertaa opintojakso pidetään syksyllä 2018.

 
Offering data 

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus (matematiikka, fysiikka ja kemia), erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus, luokanopettajakoulutus, sekä monialaisten opintojen sivuaineen opinto-oikeuden saaneet opiskelijat.

 
Key words 

ihmisen biologia, terveyskasvatus, seksuaalikasvatus, lääkekasvatus, ihmisen anatomia ja fysiologia

 

 

Matematiikan ja luonnontieteen opetus, oppiminen ja tutkimus, 5 ECTS (2310354

Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tuntee matematiikan ja luonnontieteen pedagogiikan uutta tutkimuskirjallisuutta ja osaa soveltaa sitä esi- ja alkuopetukseen
• osaa laatia tutkimusperustaisesti opetusta ja oppimista edesauttavaa materiaalia ja analysoida matematiikan ja luonnontieteen opetustaan alkukasvatuksessa
• osaa toteuttaa tutkivan oppimisen projekteja sekä matematiikan että luonnontieteen sisällöissä.

 
Content 

Tutkivan oppimisen projekti, matematiikan ja luonnontieteen opetuksen ja oppimisen tutkimukset ja niihin liittyvät verkkotehtävät.

 
Modes of study 

Suurryhmäopetukset 24t. Verkkotehtävät 25 t, tutkivan oppimisen projekti 66 t. Muu itsenäinen työskentely 30 t.

 
Study materials 

Kontaktiopetuksessa jaettava materiaali sekä tutkimusartikkelit

Evaluation criteria 

Opintojakson suurryhmäopetus ja verkkotehtävät: hyv-hyl
Tutkivan oppimisen projekti ja sen esittäminen 0-5.

 
Prerequisites 

Alkukasvatuksen perusopinnot, opintojakso oppimistaitojen perusteet 6 op

 
Time 

Syyslukukausi pääaine- tai sivuaineopintojen kulkukaavion mukaisesti

 
Offering data 

Alkukasvatuksen aineopintojen opinto-oikeuden saaneet opiskelijat

 

 

 

Communication Board

Welcome!

This forum consists of a social space for students to get to know each other.

Please, present yourself to your colleagues and your main interests in this project.

We will also use this space: 

 - to discuss course content

- to continue online an issue raised previously in a face-to-face session

- to share news and announcements

 

Final projects

Here you can upload the final version of your projects.

You can use any types of files, upload videos, share links etc.

We will use this version of your project to upload it to the UEF blog. 

... And your project will be open to be applied !

 

 

  • No labels