Child pages
 • Tavoitteet - Goals
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kohti monitieteistä kielikontaktien tutkimusta

Tähän saakka kielikontaktitutkijat, kielenoppimisen tutkijat ja käännöstieteilijät ovat tarkastelleet kielikontakti-ilmiöitä erillään toisistaan. CROSSLING-verkoston tavoitteena onkin edistää teorioiden välistä keskustelua sekä tiedon ja metodologisen osaamisen monitieteistä kumuloitumista.  Tieteenalojen, tutkimussuuntausten ja eri kielten tutkijoiden välinen perinteiden, menetelmien, näkökulmien, teorioiden, aineistojen ja osaamisen ”ristiinpölytys” mahdollistaa uudenlaisten tutkimuskysymysten esittämisen ja niihin vastaamisen.

CROSSLING-verkoston yleisenä tavoitteena on selvittää:

 • millä tavoin kielikontaktitutkimuksen, kielenomaksumisen tutkimuksen ja käännöstieteen näkökulmat, aineistot, tutkimustulokset ja menetelmät ovat sovellettavissa toisille aloille
 • mitä yhteistä näillä suuntauksilla on, ja millaisia eroja niiden välillä vallitsee
 • millaisia uusia tutkimuskysymyksiä herää, kun hyödynnetään muiden tutkimusalojen näkökulmia
 • mitä uusia muuttujia jo valmiiksi monimutkaisista kielikontakti-ilmiöistä paljastuu, kun yhden tutkimusalan metodein ja aineistoin pyrkii vastaamaan toisen alan muotoilemiin kysymyksiin
 • millaisia teorioita ja menetelmiä tutkimusalojen yhteistyö tarjoaa näiden uusien kysymysten ratkaisemiseksi

Towards multidisciplinary research of language contacts

Researchers of language contact, second language acquisition and translation have so far been working rather independently with fairly little mutual dialogue. The goal of CROSSLING is therefore to promote genuine discussion between these closely-related disciplines and enhance accumulation of cross-disciplinary and cross-methodological know-how. “Cross-pollination” between disciplines, different research traditions, researchers of different languages, different theories and methodologies, varying data and viewpoints enables us to develop new research questions to be asked and answered.

The general goal of the CROSSLING network is to investigate:

 • How can these three disciplines benefit from the theoretical and methodological approaches and empirical findings of each other? In what way are their viewpoints, data, results and methods applicable to one another?
 • What similarities and differences are there between the three disciplines, and how is, for example, the phenomenon of cross-linguistic influence understood, defined and approached in each of them?
 • What kind of new research questions arise when the viewpoints of neighboring disciplines are taken into consideration?
 • What kind of new variables can be revealed in the already complex phenomenon of language contact when the questions of one discipline are approached with the methods and data of another discipline?
 • No labels