Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kun vastaat, muista antaa opiskelijanumerosi!

 

Mitä vastaat: Kysymys 1

1. Missä olet kuullut sanan "Etiikka"? Missä yhteydessä sitä on käytetty? Mikä sisältö sanalle on annettu?

Mitä vastaat: Kysymys 2
2. Opiskelet ammattiin. Missä tulet kohtaamaan oikean / väärän ristiriitaa? b)Minkälaisesta etiikasta on sinulle apua työssäsi? Minkälaisesta etiikasta on sinulle apua elämässäsi? 
Mistä löytyy?

Nettisivu: Millä sivulla olisi selkeää pohdintaa etiikan sisällöstä ja/tai sanan etiikka merkityksestä

 • No labels

12 Comments

 1. Kysymys 1: yliopiston opettajana tarvitsen etiikkaa, joka antaa yleisesti hyväksyttävisä olevia linjauksia ja jota voi nopeasti soveltaa erilaisissa haasteellisissa tilanteissa.  

 2. Anonymous

  Kysymys 1: Arkikielessä etiikasta ja moraalista voidaan puhua hyvinkin samanlaisia asioita tarkoittavana terminä. Etiikasta ei suoranasesti puhuta yhteiskunnallisessa keskustelusta, vaan eettiset kysymykset voivat useinkin piiloutua kielellisiin piilorakenteisiin, kuten pohdintaan hyvästä kuolemasta tai elämästä. Myös esimerkiksi eläinten- tai lastenoikeuksista puhuttaessa puhutaan usein oikeanlaisesta kohtelusta etiikan sijaan. Tällöin huomio keskittyy enemmän etiikasta ja arvioista tekoihin, toimintaan ja valintoihin, vaikka tekojen ja valintojen taustalla onkin joko suorasti tai epäsuorasti kysymys arvovalinnoista ja etiikasta.

  Kysymys 2: Terapeutin työssä kohdataan erilaisten arvojen, mutta myös tekojen ja seurauksien kirjoa. Elämän ristiriitatilanteissa vastaan voi tulla hyvinkin omista arvoista ja yhteiskunnallisista normeista poikkeavia näkemyksiä. Terapeutin työhön ei kuitenkaan kuulu asiakkaan tekojen moralisointi, vaan monenlaisten näkemysten ja muiden osapuolien näkökantojen esille nostaminen.

  -307096

 3. Anonymous

  Kysymys 1: Etiikka ilmenee puhuttaessa työpaikkaetiikasta, erityisesti hoitajien työssä kun mietitään arvokasta elämää saattohoidossa ja vanhustenhoidossa. Melkein kaikilla aloilla on omanlaisensa etiikka, esimerkiksi poliisit vannovat noudattavansa kaikkien ihmisoikeuksia ja käyttäytyvänsä arvolleen sopivalla tavalla. Työalojen etiikan lisäksi on yleisesti pätevää etiikkaa kuten suhtautuminen murhiin ja varastamiseen, tätä kutsutaan normatiiviseksi etiikaksi. Etiikkaa käytetään yhteydessä, jossa on tapahtunut jokin ongelma mihin ihmishavainnot ja muut pohdinnat eivät anna vastausta. Suuret ja erityisesti henkilökohtaiset aiheet kuten avioerot, raiskaukset ja ryöstöt ovat yleisiä aiheita. Sanana se on pohdinnan aihe, mikä on oikeaa ja mikä väärää tai hyvää elämää, jota on tehty jo antiikin ajoilta lähtien. Sisällöltään etiikka tarkoittaa tarkastella ihmisten moraalia heijastaen heidän tekemiään valintoja ja toimia, pohtien heidän lähtökohtiaan ja moraaliaan.

  Kysymys 2: Oikean ja väärän ristiriitaa tulee pappina esimerkiksi tilanteessa jossa sinulle tunnustetaan vaikkapa lapsen hyväksikäyttö. Sinulla on velvollisuus menetellä tietyllä tavalla työssäsi lain pohjalta mutta saattaisit viedä perheenisän vankilaan toiminnallasi. On tehtävä valinta lapsen hyvän ja koko perheen hyvän välillä. Yleisesti useamman hyvää voidaan ajatella eettisemmäksi mutta lapsen hyvä on erittäin korkeassa eettisessä arvossa. Vastaavanlaisia ristiriitatilanteita voi olla paljon, erilaisia ja silloin on tehtävä oikea valinta toisinaan riippumatta omasta moraalista. Etiikka auttaa selviämään vastaavista tilanteista, antamaan näkemyksiä ja kertomaan eri tapoja toimia. Etiikasta on apua ratkaisemaan omia päänsisäisiä moraaliristiriitoja, jaksamaan työssä ja auttaa näkemään syy-seuraus suhteita.

  306235

 4. Anonymous

  Kysymys 1: Olen kuullut sanan etiikka koulussa ainakin psykologian ja filosofian tunnilla. Myöskin arjessa olen kuullut sen kun mietitään, mikä olisi eettisesti oikein. Etiikalle on annettu merkitykseksi, että se kertoo mikä on oikein tai väärin, hyvää tai pahaa. Etiikkaan sotkeutuu helposti sana moraali, joka ei kuitenkaan ole täysin samaa tarkoittava sana. Moraali on etiikan käytännön ratkaisuja. 

  Kysymys 2: Pappina oikean ja väärän ristiriitaa voi tulla esimerkiksi tilanteissa, joissa vaitiolovelvollisuus vaatii olemaan kertomatta asioita, joita kuulee, mutta ihminen tunnustaa jotain joka on kiellettyä laissa. Etiikasta on hyötyä elämässä esimerkiksi miettiessä itselle tärkeitä moraalisia asioita, arvoja ja ratkaisemaan ristiriitoja. Työssä eettisestä pohdinnasta on hyötyä kun kohtaa erilaisia ihmisiä ja osaisi kohdata ihmisen niin, että tajuaa hänellä olevan mahdollisesti erilaisia eettisiä arvoja. 

  289978

   

 5. Anonymous

  Kysymys 1: Olen kuullut sanan Etiikan lukion filosofian ja uskonnon kursseilla, joissa molemmissa on keskusteltu eutanasiasta ja abortista. Sosiaalisesta mediasta olen lukenut erilaisia ammattietiikkan liittyviä keskusteluita esimerkiksi vanhusten hoidosta. Sanana etiikka esiintyy arkipäivässä eri yhteyksissä ja ihmiset saattavat pohtia onko jokin tietty asia heidän eettisten ajatusten kannalta oikein.

  Kysymys 2: Tulen kohtaamaan oikean ja väärän ristiriitaa, usein muiden ihmisten kanssa keskustelessa, koska eri ihmisten ajatukset ja näkökulmat ovat erilaisia ja jokainen tuo oman näkökulmansa ajatuksia esiin. Ammatissani tulee varmasti keskutelua oikeasta ja väärästä neuvottelutilanteista, ja todennäköisesti linjataan yhteinen näkökulma, jota käytämme esimerksi rippikoulussa. Kristillisestä ja filosofisesta etiikasta on minulle työssäni apua, myös työetiikasta. Omassa henkilökohtaisessa elämässäni minulle on apua yhteiskuntaetiikasta, arkielämää käsittelevästä.

  -298278

   

  1. Anonymous

   You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account. You can also Sign Up for a new account.
 6. Anonymous

  Kysymys 1: Kuten monet muutkin, olen kuullut sanan Etiikka lukiossa filosofian ja uskonnon kursseilla, joissa molemmissa on keskusteltu elämän suurista kysymyksistä, kuten abortista, eutanasiasta tai geenimanipulaatiosta. Olen kuullut sanaa käytettävän, kun puhutaan ammattietiikasta. Sanana etiikka esiintyy arkipäivässä erilaisissa yhteyksissä ja moni varmasti pohtii mielessään, että onko jokin asia eettiseltä kannalta oikein ja hyvää.

  Kysymys 2: Oikean ja väärän ristiriitaa olen kohdannut keskustellessani ihmisten kanssa, sillä ihmiset ajattelevat asioista eri tavalla tai katsovat asiaa eri näkökulmasta kuin minä. Papin ammatissa tulen varmasti kohtaamaan uskontoa koskevia eettisiä ongelmia. Elämässäni pärjään yhteiskuntaetiikalla, sekä arkielämää käsittelevän etiikan avulla.

   

  297971

 7. Anonymous

  Mistä löytyy?

   

  https://filosofia.fi/node/6985 Täältä löytyy ajatuksia etiikasta.

   

  297971

 8. Anonymous

  Kysymys 1.  Yleisessä keskustelussa tai mielipidekirjoituksissa tulee vastaan sana: etiikka. Sitä käytetään omien mielipiteiden tai toimintatapojen perusteena: toimin eettisesti oikein. Tai eettisin syin perustellaan miksi joku muu toimii  tai ajattelee väärin. 
  Tällöin sana saa sisällön: Mikä on oikein ja hyvää sanojan eettisessä ajattelussa, millaiset eettiset periaatteet ohjaavat sanojan ajattelua ja toimia.
  Kysymys 2. Apua tarvitsevia riittää, ahdistusta ja hätää on ympärillä paljon. Mihin vedän omat rajani? Onko oikein jättää tuon ihmisen hätä huomiseen? Entä kuinka käsittelen tilanteen, jossa en osaa auttaa, oikeaa menettelytapaa ei ole?
  Mielestäni työelämän ja "siviilielämän" eettiset säännöt ovat samankaltaiset. Mikä on hyvää ja oikein työssä on melko samoin ohjein hyvää ja oikein myös muuallla elämässä. Kristillinen etiikka varmaan korostuu seurakuntalaisten kanssa toimiessa ja mielestäni se on hyvä malli myös muuhun elämään.
  306 203

   

 9. Anonymous

  Kysymys 2a:

  Oikean ja väärän ristiriidalta on mahdoton säästyä. Edes seurakunnan töissä ei pääse tätä karkuun. Hyväksyn kuitenkin, että siinä missä suurin osa dualismista on harhaa, maailma voidaan kuitenkin jakaa pyhään ja epäpyhään. Valitettavasti moni meistä kokee, että voimme moraalirelativistisesti päättä missä ja miten tämä jako tehdään. Vain hyvä Jumala, joka antaa pahan tapahtua voi päättää hyvin ja pahan väliltä. Totuutta seuraamalla saamme vilahduksia oikeasta ja väärästä, mutta meidän tulee välttää kahtiajakoa. Monesti meille onkin annettu vaihtoehdoksi ajatella hyödyllisen ja haitallisen/hyödyttömän väliltä. Tällöin voimme keskittyä hyvään suhteessa lopputulokseen. Tämä on kuitenkin vain yksi ratkaisu ja on hyvä muistaa, että tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. Emme saa ylpistyä ja luottaa liikaa omaan kykyymme arvioida tekojemme ja tekemättäjättämisemme vaikutuksia, joko tahallisia tai tahattomia.

  Kysymys 2b:

  Etiikat ovat erilaisia työkaluja, joita voidaan hyödyntää tilannekohtaisesti. Henkilö, joka turvautuu vain yhteen etiikkaan on kuin työmies, jonka vyöllä on vain vasara. Hän pystyy ratkaisemaan monia ongelmia, mutta ei kaikkia eikä kaikissa tilanteissa. Monet meistä näkeekin maailman omasta suosikkityökalustaan käsin. On hyödyllistä opetella käyttämään mahdollisimman montaa erilaista työkalua, sillä ehkä se oma suosikki vielä vanhenee pois käytöstä. Punaisen kuningattaren hypoteesi sopii tähän melko hyvin, sillä vain kehittymällä voimme vastata tulevaisuuden ongelmiin. Hyödyllisin etiikka on sellainen, jonka vaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Mitä pienemmät vaikutukset teoillamme ovat, sitä pienemmät ovat siitä aiheutuvat ongelmat mikäli olemmekin olleet väärässä ja valitsemamme ratkaisu onkin haitallinen.

  298608

 10. Anonymous

  1. Etiikka on käsitteenä melko laajasti käytetty ja sitä kuulee arkielämän sanana siinä missä sen osuutta täytyy punnita myös opiskelussa ja työelämässä. Onko eettinen kokonaisuus todellisuutta vastaava? Mitä voin tehdä ja kuinka? Onko se eettisesti oikein, että ostan lyhyen suunnitteluajan jälkeen jotakin? Voinko tehdä mitä haluan asettamalla vain itse itselleni sääntöjä vai pitääkö muidenkin osuutta miettiä kuvassa? Etiikka ja moraali ovat tavallaan mielestäni kuin puunrunko. Etiikka kätkeytyy syvemmälle ja moraalin kuori toimii sisintä suojaavana kaarnana tai kuorena. On mahdotonta nähdä etiikan kokonaisuutta, sillä puun kerrokset piilottavat aina osan näkyvistä. Kerrokset kuitenkin avautuvat tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi silloin, jos puu kaadetaan tai sen hyvinvointia selvitetään tutkimuksilla. Puun sisäiset kerrokset ovat eri osiin jakautuneita ja ne ikään kuin täydentävät osaltaan toisiaan muodostaen kokonaisuuden, niin myös etiikka ja sen eri osa-alueet. Etiikka ja moraali voidaan jakaa eri osiin ja tarkastella esimerkiksi yksilöllisestä näkökulmasta. Mitä minä teen? Onko se oikein?  Yhteiskunnallisesta näkökulmasta lähtöisesti voimme pohtia tutkimuksen merkityksiä tai esimerkiksi yhteiskunnallisen toimintatavan sujuvuutta. Välillä eroa on kuitenkin vaikea linjata esimerkiksi siinä, mitä tehdään olematta jotakin edustavana osana.

   2. Oikean ja väärän kohtaaminen on tavallaan jo uutuuden viehätyksensä menettänyt. Sitä tapahtuu aina ja kaikkialla. Perimmäinen kysymys on mielestäni se, kuinka oikea ja väärä rajataan? Mikä on lopuksi oikeaa ja mikä väärää? Onko niille olemassa muuta perustetta kuin yhteisön sisällä päätetyt tietyt toimintatavat ja normit? Mikäli niistä poiketaan onko se automaattisesti aina hyvää tai pahaa/oikeaa tai väärää? Tavallaan olen sitä mieltä, ettei maailmaa kannata tulkita pelkästään mustana tai valkoisena, sillä harmaan sävyt ovat todella tärkeitä. Osaamme nähdä tiettyjä näkökulmia, mutta tapamme myös tietyllä tavoin jättää muita tulkintatapoja ulkopuolelle, mikäli niiden käyttäminen ei ole meille ominaista. Onko oikein kertoa luottamuksellinen asia, jotta aletaan toimeen henkilön tilanteen parantamiseksi? Onko pienemmän pahan valitseminen eettisesti oikein? Koen opettajana, että tasapainottelu on läsnä joka hetkessä, onko eri taitotason omaavan oppilaan kanssa tarpeen työskennellä enemmän, vaikka se on epäreilua ajankäytöllisesti huomioida muut oppilaat vähemmän? Mikäli peilaan eri tavoin tulkittuja tehtäviä ja arvioin ne, kykenenkö arvioimaan samalla tavalla/ arviointitaulukolla tai onko se edes mahdollista, mikäli eri tulkinnoista on tullut niin erilaisia toisiinsa nähden? Oman etiikkani puolesta tärkeimpiä tekijöitä on tasapuolisuus, mutta sisäisiä ristiriitoja löytyy paljon esimerkiksi (Oppilas A ei opi, Oppilas B oppii, pyrinkö saamaan heikomman samalle tasolle vai autanko B etenemään normaalia ikätasoaan ylemmäksi?) Opettaja pystyy välillä toteuttamaan molemmat, mutta aina se ei ole resurssien tai ajanpuitteissa mahdollista ja silloin täytyy tehdä valinta. 

  Etiikan opettaminen on jo itsessään tärkeää ja itsetuntemus sekä peruslinjojen piirtäminen on olennaista. Opettaja on esimerkki monelle pienelle oppilaalle ja toimintaa punnitaan ja mallinnetaan niin oppilaan, oppilaan huoltajan kuin työyhteisönkin osalta. Näin ollen on tärkeää paitsi osata perustella toimintansa myös pitää itseään jo ajan tasalla siitä, miten minä itse toimin ja miksi niin on. Itselleni eniten hyötyä on siitä, että pystyn itse toteuttamaan itseäni ja arkeni elämistä eri ihmisten kanssa tehden asioita niin, mikä on minun arvopohjani mukaista ja hyväksyen sen, että erilaisuutta on ja sitä on tärkeää arvostaa ja huomioida vaikka en itse olisi tullut ajatelleeksi tiettyä kantaa jossakin asiassa. Erilaisuuden tiedostaminen, avoimuus oppimiselle sekä kriittinen ajattelu omassa toiminnassa ovat mielestäni avainasemassa.  Itse sanoisin, että minulle tekotapa on se merkittävämpi. En voi opettaa oppilaille sitä, että on oikein luntata kokeessa hyvän arvosanan saamiseksi. Tai että toisen heittäminen pallolla on oikein, sillä omat taidot kehittyvät, kun harjoittelee. Asioilla on seurauksia ja niitä on hyvä tiedostaa matkan eri vaiheissa.

   

  -267245

 11. Anonymous

   

  2. Opiskelet ammattiin. Missä tulet kohtaamaan oikean / väärän ristiriitaa? b)Minkälaisesta etiikasta on sinulle apua työssäsi? Minkälaisesta etiikasta on sinulle apua elämässäsi?  
  Oikean ja väärän ristiriitaa tulen työssäni kohtaamaan kaikissa ihmisten kohtaamisissa. Ihmisten kanssa keskustellessa väistämättä kohtaa erilaisia käsistyksiä oikeasta ja väärästä. Työntekijänä joutuu miettimään esimerkiksi miten suhtautuu ihmisten kertomiin asioihin, joissa hän on toiminut lain vastaisesti. Toisaalta ristiriita tilanteita syntyy erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessa. Jos lapsi kertoo esimerkiksi perheestään asioita jotka eivät ole lastensuojelu asioita, mutta aiheuttavat silti selkeästi lapselle huolta ja kärsimystä, miten toimia? MIten toimia vaitiolovelvollisuuden mukaisesti lapsen tai nuoren kanssa, joka kertoo asian johon pitäisi puuttua, mutta jos puuttuu menettää hänen luottamamuksensa ja hän ehkä jää yksin asiansa kanssa selviämään. 
  Jos oma eettinen käsitys on itselle  suhteellisen selkeä, se aiheuttaa itselle vähemmän moraaliristiriitoja. Helpompaa elämää itselle selkeä eettinen käsitys ei sen sijaan välttämättä tuo. On haasteellista toimia omien eettisten periaatteiden mukaisesti, jos niitä vastaan toimii esimerkiksi ystävä tai läheinen ihminen.
  Ammatin eettisten ohjeiden lukeminen aina välillä palauttaa mieleen, mitkä ovat ne periaatteet minkä kanssa työtä tulisi tehdä.  

  Mistä löytyy

  Nettisivu: Millä sivulla olisi selkeää pohdintaa etiikan sisällöstä ja/tai sanan etiikka merkityksestä

  https://oppimateriaalit.jamk.fi/eettinenosaaminen/

  https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/miina-ja-ville-opettajan-oppaita/miina-ville-ja-oikeudenmukaisuus-20


  289918

 12. Anonymous

  1)

   Sanaa etiikka on kuulunut käytettävän paljon psykologiassa ja filosofiassa. Normaali päivänä sanaa ei tule käytettyä. Etiikka on mielestäni inhottava ja ei kovin kaunis sana. Usein sekoitan sen sanaan moraali arkikielessä ja sanaa moraali tulee myös enemmän käytettyä.

   

  2)

  Papin työssä joutuu pohtimaan vaikeita kysymyksiä esim. pettämisestä sekä seksuaalietiikasta. Kristillistä etiikkaa, joka pohjautuu raamatusta on varmasti työssä käytettävä aineisto. Samoin omaan uskonnolliseen vakaumukseen liittyen kristillinen etiikka on myös työn ulkopuolella aktiivisesti läsnä.

  307814