Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Mitä vastaat: Kysymys 1

1. Missä olet kuullut sanan "Etiikka"? Missä yhteydessä sitä on käytetty? Mikä sisältö sanalle on annettu?

Mitä vastaat: Kysymys 2
2. a)Opiskelet ammattiin. Missä tulet kohtaamaan oikean / väärän ristiriitaa? b)Minkälaisesta etiikasta on sinulle apua työssäsi? Minkälaisesta etiikasta on sinulle apua elämässäsi? 
Mistä löytyy?

Nettisivu: Millä sivulla olisi selkeää pohdintaa etiikan sisällöstä ja/tai sanan etiikka merkityksestä

 • No labels

10 Comments

 1. Kysymys 1: yliopiston opettajana tarvitsen etiikkaa, joka antaa yleisesti hyväksyttävisä olevia linjauksia ja jota voi nopeasti soveltaa erilaisissa haasteellisissa tilanteissa.

 2. Anonymous

  Kysymys 2: Opiskelen luokanopettajaksi ja uskonnon opettajaksi. Etiikan ymmärrystä tulen työssäni tarvitsemaan erityisesti siihen, että osaan opettaa oppilailleni sitä, mikä yhteiskunnassamme on oikein ja hyväksyttävää, sekä millaisissa ongelmatilanteissa heillä on oikeus valita oman moraalitajunsa mukaisesti. Tiedostamalla myös omaa moraalikäsitystäni, toimin johdonmukaisesti esimerkkinä oppilailleni. Opettajana kykenen myös (erityisesti uskonnon opetuksessa) oppilailleni edelleen opettamaan etiikasta, ja siten luomaan heille mahdollisuuksia ymmärtää omia eettisiä periaatteitaan ja siten toiminaan oman moraalikäsityksenä mukaisesti.

  Oikean ja väärän ristiriitaa tulen varmasti kohtaamaan tilanteissa, jonka oppilaat kokevat epäoikeudenmukaisesti tai epätasa-arvoiseksi. Opettajana tulen esimerkiksi riitatilanteissa osoittamaan oppilailleni, mikä heidän käyttäytymisessään on ollut reilua, rehellistä ja oikeudenmukaista, tai epärehellistä, loukkaavaa ja väärin. Joudun siis hyvinkin nopeissa arkielämän tilanteissa päättäämään, mikä toimintamalli oppilailla on ollut eettisesti oikea tai väärä.

  Opiskelijanumeroni: 259641

 3. Anonymous

  Kysymys 1: Etiikka on terminä tullut esille monissakin opitojeni vaiheissa: lukio-opinnoissa se selitettiin muutamalla kurssilla, luokanopettajaopintojeni puolella etiikka on ollut käsiteltävänä ainakin parilla kurssilla, ja viimeisimpänä tuo termi oli esillä uskontokasvatuksen kurssilla.Uskontokasvatuksen kurssilla etiikka ja moraali esitettiin limittäisinä käsitteinä - ja kuten aina aikaisemminkin, en tuolloinkaan ymmärtänyt näiden käsitteiden todellista, merkitsevää merkityseroa. Tällä kurssilla esitetty ajatus moraalin ja etiikan välisestä erosta oli selkeä ja käytännöllinen. Etiikka voidaan siis ymmärtää tieteenalaksi, ja oikeaan ja väärään liittyvät pohdinnat eri näkökulmista teorioiden kautta ovat siten etiikkaa. Etiikan avulla voin jäsentää omaa moraalista käsitystäni, sekä ymmärtää erilaisia moraalikäsityksiä.

  Opiskelijanumeroni: 259641
 4. Anonymous

  Kysymys 1: Olen kuullut puhetta etiikasta mediassa, yläasteella, lukiossa ja yliopistossa. Kouluissa tälle sanalle on annettu rooli oikean ja väärän pohtijana, ja mediassa etiikka on liitetty yleensä tilanteisiin, jossa ollaan tehty jotain eettisesti arveluttavaa. 

   

  Kysymys 2: Opiskelen uskonnonopettajaksi, mikä edellyttää minulta tietoisuutta siitä, mikä opettajan ammatissa on eettisesti hyväksyttävää ja mikä ei. Kun tiedostan ne eettiset periaatteet mitä uskonnonopettajalta edellytetään, voin kasvattaa oppilaistani parempia kansalaisia. Minun kuuluu myös ymmärtää mitä etiikka terminä tarkoittaa, jotta voin opettaa sitä. Oikean ja väärän ristiriitaa kohtaan sellaisissa tilanteissa, joissa oppilas, työkaveri tai vanhempi on toiminut mielestäni väärin, mutta ei itse myönnä syyllisyyttään.

  Arjessa aktivoin jatkuvasti ajatuksia, joihin etiikkani periaatteet perustuvat. Periaatteeni on toimia niin kuin parhaaksi näen, kunhan en toiminnallani satuta epäreilusti muita.

  Opiskelijanumeroni on: 283050

 5. Anonymous

  Opiskelijat 175533 ja 298677

  Kysymys 1:

  Sana etiikka on tullut monen monta kertaa vastaan opintojen eri vaiheissa, mediassa ja politiikassa. Opinnoissa ainakin yläasteella ja lukiossa etiikkaa käsiteltiin ihan omana aihealueenaan tarkasti. Sana etiikka on saanut, etenkin mediassa, moraalinvartijan merkityksen.

  Kysymys 2:

  Näin opettajaksi opiskellessa tulee varmasti kohtaamaan erilaisia eettisiä pulmatilanteita. Eettisiä ristiriitoja voi syntyä paljon, sillä opettajana toimitaan erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa. Päämäärä kaikilla on kuitenkin sama ja matkalla päämäärään on tehtävä ratkaisuja, jotka tukevat yksilön pääsemistä tavoitteeseen. Opettajana työskennellessä arkipäiväisissä tilanteissa tulee varmasti törmäämään erilaisiin kysymyksiin oikeasta ja väärästä.

  Opettajana olisi hyvä harjoittaa sellaista etiikkaa, joka ottaisi huomioon mahdollisimman monen tarpeet ja toiveet, vaikka tietenkään ikinä ei voi olla kaikille mieliksi. Erityisesti näin uskonnonopettajana tulee osata ja omata tietoa etiikasta, sillä se ainakin tällä hetkellä kuuluu omana aiheenaan opetussuunnitelmaan. Omassa elämässä koemme hyväksi harjoittaa etiikkaa joka olisi itselle mielekästä, eikä aiheuttaisi kellekään muulle pahaa mieltä tai murhetta.

 6. Anonymous

  Kysymys 1: Arjessa termiin ´etiikka´ olen törmännyt lähinnä poliitikkojen käyttämänä. Itsekin olen käynyt keskusteluita, joissa termiä on käytetty, mutta jollakin lailla tuntuu, että eettisistä valinnoista ja korkeasta moraalista haluavat puhua ne, joilla on tarve vastustaa vastakkaisen kannan edustajia. Tätä ei tietenkään voi pitää vääränä, koska jonkun havaitessa heikkoa moraalia tai vääristynyttä eettistä ajattelua, on johdonmukaista vastustaa sitä. Ikuinen ongelma on se, että yksimielisyyttä oikeasta etiikasta tai moraalista ei saada aikaiseksi. Eli, termille ´etiikka´ voidaan antaa hyvin monenlaisia sisältöjä, mikä kulloinkin vastaa omaa käsitystä oikeasta. Termiä käytetään usein ´moraalin´asemasta, vaikka etiikka on pikemminkin moraalin tutkimusta.

  2.a) Mielelle ristiriitaisia eettisiä valintatilanteita tulee vastaan oikeastaan joka päivä meille jokaiselle. Tämä liittyy ihan siihenkin, että miten kohtaan puolitutun vastaantulijan, tervehdinkö vaikka ei kiinnostaisi jne. Papin tai opettajan ammatissa käydään konkreettisia keskusteluita eettisistä valintatilanteista. Epävarma ihminen kysyy apua eettiseen valintatilanteeseensa.

  2.b)Kaikille yhteiseksi hyväksi etiikan perustaksi sanoisin seuraavaa: Olla rehellinen itselleen ja tietää oman moraalinsa ja elämänsä arvojen ja valintojen perusta. Laveasti ja monitulkintaisesti sanottu, kaikki hyväksynevät tämän. Sitten se minun elämässäni hyödyllinen etiikka: Perustan elämäni ja opetukseni Jumalan Sanan varaan. Myöskin monitulkintaisesti sanottu ja valtaosa johonkin jumalaan uskovista lienee tästäkin samaa mieltä tällä tasolla ilmaistuna.

  Opiskelijanumerot: 298097, 283442

 7. Anonymous

  Opiskelijanumero: 290869


  Kysymys 1

   

  Olen kuullut sanan "Etiikka" lukion filosofian ja uskonnon tunneilla. Etiikka määriteltiin niin, että se on tutkimusala, joka tutkii moraalia ja siihen liittyviä kysymyksiä. Luennolla ymmärsin, että moraali antaa ohjeita, neuvoja ja käskyjä sekä sanoo, miten ihmisen tulisi tietyssä tilanteessa toimia. Se auttaa toiminaan oikein ja antaa arvostuksia. Ihmisellä on omatunto ja taju siitä, mikä on oikein ja hyvää. Etiikka sen sijaan antaa tietoa ohjeista, neuvoista ja käskyistä. Se auttaa arvioimaan eri moraaleja ja jäsentämään omaa sekä toisten ajattelua ja käyttäytymistä. Etiikka on arvostuksiltaan vapaata ja se on ihmisen oma tieto siitä, mikä on oikein ja hyvää. Opin erottamaan moraalin ja etiikan.


  Kysymys 2

  Papin ja opettajan ammatissa tarvitsen tietoa etiikasta ja moraalista. Näiden asioiden kanssa ollaan tekemisissä joka päivä. Opettajana pitäisin koulussa jopa oppitunteja etiikasta. Molemmissa ammateissa tarvitsen tietoa siitä mikä on oikein ja mikä on väärin sekä minun tulee toimia ammatissani eettisesti oikein. Minun tulee olla esimerkkinä, jos työskentelen pappina tai opettajana. Kukaan ihminen ei ole täydellinen, mutta aina voi pyrkiä siihen, että toimisi eettisesti oikein.

  Mielestäni omasta moraalistani olisi apua työssäni. Etiikka tutkii moraalia. Sen kautta saan ohjeita ja neuvoja elämääni. Omatuntoni kyllä osoittaa sen, milloin toimin oikein ja milloin toimin väärin. Jokaisella ihmisellä on varmasti jonkinlainen taju siitä, mikä on hyvää ja oikein tai mikä on väärin ja pahaa. Moraali auttaa toimimaan oikein työssäni ja neuvoo, miten minun tulee toimia työssäni tai ylipäätään elämässäni. Tärkeintä on, etten toiminnallani aiheuta muille tuskaa ja kärsimystä. Tähän pyrin.

  Nettisivu:


 8. Anonymous

  Minusta tulee mahdollisesti tulvaisuudessa pappi, joten tulen taatusti kohtaamaan oikean ja väärän ristiriitaa hyvin paljon. Pappina toimiessa etiikan pohjana tulisi olla Raamattu, mutta sekin antaa joissain kysymyksissä hyvin ristiriitaisia viestejä ja lisäksi Raamatun lukemiseen itseensä sisältyy jo pakosta tulkinta. Haastavan tilanteesta tekee juurikin se, että moni ihminen voi kokea eettisten päätöstensä pohjalla olevan Raamatun sana, mutta heidän käsityksensä jonkin moraalisen käytännönongelman ratkaisusta voivat olla keskenään täysin erilaisia. Haasteena nykyajassa on myös se, että ihmisten arvot ovat muuttuneet ja joissain kysymyksissä maallistunut kansa ei ehkä ymmärrä kirkollista eettistä pohjaa ja toisaalta taas kristillinen ihmisryhmä pelkää omien arvojensa puolesta, joten he eivät ymmärrä tai halua ymmärtää vastakkaisia eettisiä näkemyksiä. Koen, että pappina minun tulee ymmärtää eettisiä ajattelumalleja, jotta pystyn luomaan kunnioittavaa suhtautumista kahden eri tavalla ajattelevan ihmisryhmän välille.


  Erilaisten eettisten ajattelumallien ymmärtämisestä ja pohtimisesta on apua työssäni, jotta voin tiedostaa omat tapani ajatella sekä ymmärtää myös niitä ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla. Tärkeää olisi siis ymmärtää, miten henkilöt päätyvät siihen lopputulokseen, johon päätyvät eettisen kysymyksen edessä. Papin ammattiin kuuluu vahvasti ihmisten kohtaaminen ja armon välittäminen. Koen, että näiden toteuttaminen on työssä varmasti helpompaa, jos pystyy edes hieman ymmärtämään toisen ihmisen erilaista ajattelua. Silloin pystyy arvostamaan toista sellaisena kuin hän on.


  Opiskelijanumero: 294632

 9. Anonymous

  Kysymys1: Olen kuullut sanan etiikka lukion oppitunneilla sekä mediassa useampaankin otteeseen. Siinä vertaillaan oikean ja väärän aatteita ja sitä, mikä on mahdollisimman hyvää ja auttaisi yhteiskuntaa.

   

  Kysymys2: Opiskellessani teologiaa ja tähtäimenäni papin ura minun tulee jokapäiväisessä elämässä pohtia oikean ja väärän asettelua. Keskustelut voivat rakentua sen varaan että täytyy ajatella paljolti sitä, mikä on hyväksi toiselle ja mikä on oikein ja mikä väärin. Erilaisten ajatusmallien soveltaminen on myös hyvin tärkeää työelämässä. On myös tärkeää ajatella sitä, miten tuotan mahdollisimman hyvää mahdollisimman monelle. Opiskelijanumero: 290354

 10. Anonymous

  Kysymys 1: Etiikka sana on tullut monta kertaa vastaan elämässä, mutta varhaisin selkeä muistikuva siitä on koulunpenkiltä. Ala- ja yläkoulussa sitä käsiteltiin kevyesti, mikä on hyvää ja mikä pahaa tyyppisesti. Muistan erityisesti sen, että kaikkialla on aina painotettu etiikan olevan eri asia kuin moraali. Lukiossa tieto etiikasta syveni. Nyt tiedän, että se on yksi tutkimusala, jossa tutkitaan moraalia ja eettisiä malleja, sitä mikä on oikein ja mikä väärin.

  Kysymys2: a) Tavoitteeni olisi työskennellä pappina tulevaisuudessa. Papit ovat tavallaan erityisessä asemassa, sillä heidän oletetaan toimivan esimerkkinä oikein toimimisesta. Heidän puoleensa käännytään myös eettisten kysymysten kanssa, sillä he ovat oman alansa asiantuntijoita. Pappi on kuitenkin myös ihminen, jonka pitää ymmärtää muita ihmisiä, ja sitä ettei oikean ja väärän erottaminen ole aina ihmisille helppoa.

  2.b) Papin edustaessa kirkkoa, hänen on vastattava eettisiin kysymyksiin kirkon ja raamatun etiikan näkökulmasta. Papilla on yksityiselämässään kuitenkin oikeus omiin näkemyksiinsä, ja niitä esittäessään hänen täytyy tehdä selväksi se, että ne ovat hänen omiaan eivätkä kirkon kanta.

  Opiskelija numeroni on: 287141

Write a comment…