Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Kirjaa kokemuksiasi aktivoinnista ja vuorovaikutuksesta massa- ja etäluennoilla tänne)

Miten opiskelijat valmistautuvat luennolle, jotta opettaja ja opiskelijat voivat luennon aikana keskittyä olennaiseen? Miten opiskelijat aktivoituvat, orientoituvat ja virittäytyvät ennen luentoa? Opettaja tietää sisällöllisesti, mikä on olennaista (ydinainesanalyysi), mutta miten sisältöjen oppimista voi tehostaa? Miten opettaja saa ennen luentoa selville, mitkä ovat opiskelijoille vaikeimpia asioita tällä nimenomaisella luennolla?

Aktivoivan opetuksen periaatteet (Lonka & Lonka, 1991 / 2005)

 • Sisäisten mallien diagnosointi ja aktivointi
 • Oppimisprosessin tukeminen
 • Palautteen anto ja väärinymmärrysten haastaminen

Käytä hyödyksesi kaikkia luennon vaiheita erityisesti oppimisen ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta:

 • Ennen luentoa: aikaisemman tiedon aktivointi
 • Luennon aikana: (Yhteinen) tiedon rakentelu
 • Luennon lopuksi / jälkeen: (Yhteinen) tiedon rakentelu, oppimisen arviointi

1 Massaluennot lähiopetuksena

Miksi luennolle?

Icon

Mitkä tekijät motivoivat opiskelijaa tulemaan luennolle?

 • Miten opittavasta asiasta tulee opiskelijalle tärkeä, "oma"?
 • Kyse ei ole siitä, miten opettaja haluaa opettaa, vaan siitä, miten opiskelijan kannattaa oppia. (Harto Pönkä)

Ennen luentoa

 • Auta opiskelijoita aktivoimaan aikaisempia tietojaan aihealueesta ja motivoitumaan luennon sisällöistä.
  • voit tehdä orientoinnin esimerkiksi keskusteluna, palautteena, testinä, tenttinä tai kyselylomakkeena - opettaja koostaa tulokset, käyttää niitä luentonsa suunnitteluun sekä näyttää tarvittaessa opiskelijoille yhteenvedon.
  • voit pyytää opiskelijoita tutustumaan etukäteen joihinkin materiaaleihin, jolloin voit luennon aikana sopivien työskentelymenetelmien avulla keskittyä vaikeimpiin asioihin ja/tai syventää ja laajentaa näkökulmia (vrt. flipped clasroom / käänteinen oppiminen).

 

 

Täysi auditorio kuvattuna takarivistä kohti salin etuosaa, jossa luennoitsija pitää diaesitystä.

Luennon aikana

 • Järjestä helppo pääsy luento- ja muihin materiaaleihin, esimerkiksi
 • Menetelmiä
  • Johdata opiskelijat aiheeseen pääsylipun avulla. Opiskelijat kertovat opettajalle ja/tai muille opiskelijoille, mihin kysymyksiin ja asioihin he haluavat tällä luennolla vastauksen. Pääsylippuihin palataan luennon lopussa.
  • Demonstroi ja/tai näytä esimerkkejä aiheesta. Konkretisoi.
  • Käytä kyselevää opetusta itse tai pyydä opiskelijoita työskentelemään ryhmissä. Kysymyksiä voi käyttää myös ennen luentoa orientoinnissa. Kiinnitä huomiota kysymysten asetteluun (esim. avoimet / suljetut kysymykset, ks. dialoginen oppiminen). 
  • Opiskelijat kertovat naapurilleen kolme asiaa, jotka jäivät viime luennolta mieleen ja/tai jotka askarruttavat tämän päivän luennossa.
  • Opiskelijat kysyvät naapuriltaan (parihaastattelu) yhden kysymyksen edelliseltä luennolta.
  • Opiskelijat porisevat muutaman hengen ryhmissä aiheesta X. Porinat kirjataan verkkopalveluun. Voit myös rytmittää kysymykset askeleiksi määrätyn ajatteluprosessin läpi (askel askeleelta -keskustelu, pelillisyys).
  • Opiskelijat tekevät yhteisiä muistiinpanoja omista oivalluksistaan sekä kokoavat omia kokemuksiaan ja tietojaan samaan paikkaan verkossa. Opettaja voi tarkistaa muistiinpanot luennon jälkeen, ja samalla tutkia, miten ja millä tasolla opiskelijat ovat hahmottaneet asioita. Opiskelijat jakavat muutakin ja enemmän tietoa ja kokemuksia, joita ei muuten välttämättä voisi muulla tavalla jakaa.
 • Välineitä
  Presemo aktivointityökalu

 • Esimerkkejä

QR-koodi
QR-koodi tälle wikisivulle.

Voit pyytää opiskelijoita tekemään kirjoitustehtäviä yksin tai yhdessä, tilanteen ja tavoitteiden mukaan. Suositeltavaa on löytää keinot kirjata kaikki tuotokset johonkin verkkopalveluun, jotta

 • tuotokset ovat saman tien kaikkien käytössä
 • opettaja voi poimia tuotoksista havaintoja, kysymyksiä ja kommentteja jo luennon aikana
 • niitä voi hyödyntää myös luennon jälkeen.

Luennon jälkeen

 • Palautekysely:
  • Luennon lopussa opiskelijat käyttävät viisi minuuttia palautteen antoon ja/tai pääsylippujen tutkimiseen. Mitä jäi mieleen luennolta? Mikä jäi askarruttamaan? Mihin et saanut vielä vastausta?
  • Luennon jälkeen opiskelijat antavat palautetta ja/tai peilaavat oppimaansa (palautelomake tai tentti Moodlessa, eLomake, Google-kysely, Excel-survey jne.)
 • Mielle- ja käsitekartat toimivat myös yhteisöllisesti (ks. Miten käsite- ja miellekarttoja voi tehdä verkossa?)
 • Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE), oppimispäiväkirja tai portfolio - yksin, pienryhmässä tai ryhmässä.

Yhteenveto massaluennoista

Kun opiskelija osallistuu aktiivisesti luennoille ja tuottaa itse materiaalia sekä peilaa oppimistaan, hänelle syntyy hyvä, oppimista tukeva jatkumo:

 1. Valmistaudu seuraavalle luennolle ennakkotehtävien ja/tai edellisten luentojen materiaalien ja tuotosten avulla.

 2. Osallistu aktiivisesti luennolle ja tuota materiaalia yhteiseen käyttöön.

 3. Kertaa opittavaa kokonaisuutta tutkimalla edellisen luennon tuotoksia.

 4. Valmistaudu seuraavalle luennolle ennakkotehtävien ja/tai edellisten luentojen materiaalien ja tuotosten avulla.

 5. jne.

 

2 Verkko- ja etäluennot

Icon

Verkko- ja etäluento vaatii opettajalta enemmän "moniajakokykyä". Kaksi näyttöä (tai näytön lisäksi mobiililaite) helpottaa seuraamista!

Video verkossa

 • Haluatko käyttää videota luennon aikana?
 • Vai ohjaatko katsomaan sitä ennen luentoa?
 • Korvaatko f2f-luennon videoidulla luennolla? Miksi?
 • Mikä merkitys ja tarkoitus videolla on? Mihin kohtaan oppimisprosessia videot sijoittuvat?
 • Miten aktivoit opiskelijoita niissä oppimisprosessin vaiheissa, kun he katsovat videoita?

Videoneuvottelu / Streaming

 • Miten aktivoit videoneuvotteluluennolla opiskelijoita?
 • Ks. Videoneuvottelun perusteet, jossa on ohjeita myös opetuksen suunnitteluun ja viestintään.
 • Lähes kaikkia edellä mainittuja aktivointimenetelmiä voi käyttää tässäkin.
 • PowerPoint Karaoke: Lisää PowerPoint-diaan kysymys/opiskelija. Opiskelijat ottavat vuorollaan mikrofonin ja vastaa kysymyksiin tai johtaa keskustelua dian aiheesta.

 

Neljä tietokonenäyttöä, joilla kullakin käynnissä monen osallistujan videoneuvottelu.

Nauhoitetaanko?

Icon

Jos verkkoluento on tarkoitus nauhoittaa:

 • kerrottava osallistujille etukäteen ja kerrottava miten videota on tarkoitus jakaa
 • huomioi tekijänoikeudet. Yksityinen tilaisuus on eri kuin julkinen tilaisuus.

Zoom / Teams / Skype for Business 

Kokoonnutaan samaan verkko-osoitteeseen, jossa on valmiina järjestelmän mahdollistamia välineitä. Voit myös aina ohjata osallistujia aktivointitehtävään muuhun verkkopalveluun.

Ohjaatko vain omalta tietokoneeltasi? Vai onko sinulla vielä ryhmä luokassa? Mahdollisuuksia verkkovälineissä:

 • reaaliaikainen chat
 • esityksen tai näytön jakaminen
 • (yhteiset) muistiinpanot 
 • äänestykset (poll)
 • kysymys-vastaus-sessiot. O&A voi antaa vastausvastuita, mahdollista myös henkilökohtaiset vastaukset.
 • Breakout rooms ryhmäkeskustelussa (Zoom)
 • ympäristön muokkaaminen 

 • Käytä näkymiä, järjestä materiaali ja työkalut näkymään. Nauhoituksessa tulee merkki näkymän vaihtokohtaan (= sisällysluettelo)

 • Viittaukset, merkit (Zoom)

 • Ääni- ja videoyhteyden käytössä hyötyä ja haittaa!

Lisätietoa

Suomen Puheopisto, 2013. Webinaariesiintyjän selviytymispaketti

 

Videoneuvotteluohjelman käyttöliittymä.

Videoneuvottelunäkymä, kun omaa näyttöä jaetaan keskustelijoille.

 

Lisätietoa

Icon

 

 

3 Aktivointi netissä

Entä sitten, kun käytössä on vain nettiympäristö – ei ääntä, ei kuvaa, eikä mitään muutakaan keinoa, jolla sparrata ja ohjata opiskelijoita? Mitä jää siis jäljelle?

TEKSTI

 • Miten tekstillä ohjataan aktiivisesti?
 • Missä tilanteissa se ei riitä?
 • Tarvitaanko aina vahvistusta muista aktivointitavoista, jotta päästään hyvään lopputulokseen?

 

4 Menetelmiä ja some-palveluja työskentelyn tueksi

Tiedoston jakoon
 • (Confluence) Wiki
 • Moodle wiki
 • Google dokumentit ja GoogleDrive
 • Office 365 dokumentit ja OneDrive
Reaaliaikainen kirjoittaminen
 • Tieken muistio => tästä kerrotaan lisää Yhteisöllinen työskentely verkossa -tietoiskussa)
 • Google dokumentit ja GoogleDrive
 • Office 365 dokumentit ja OneDrive (UEF Office 365 vain organisaation sisäiseen käyttöön)

HUOM! Muistiinpanoja voi tehdä muutenkin kuin kirjoittamalla, esim. miellekarttana tai muistilappuina.

 

Linkit jakoon

Icon

Pitäisikö sinun saada opiskelijat määrättyyn www-osoitteeseen? Ei hätää!

 • Chat-keskustelua voi käyttää kommentointiin luennon aikana. Keskustelu voi olla näkyvissä seinällä tai voi sopia jonkun nostamaan sieltä kysymyksiä/kommentteja. Voit käyttää toimintoa esim. Skype for Business, Zoom, chat-pohjainen viestiseinä) Muitakin hyviä palveluita on olemassa, esim. Presemo.
 • Kommentointiin voi käyttää myös yhteisöllisiä sosiaalisen median palveluita, esim. Yammer, Facebook, Twitter tms. Pyydä käyttämään määrättyä hashtag-merkintää, jotta viestit suodattuvat massasta.
 • Kysy opiskelijoiden mielipiteitä käyttämällä äänestyspalvelua,  esim. Socrative, Straw Poll*) tai Polls.io . Aikaisemmin oli käytössä fyysisiä äänestyslaitteita, klikkereitä, mutta ne ovat väistyneet verkkosovellusten yleistyessä.

Lisätietoja: