Child pages
 • Aktivoivat kyselyt opetuksessa - Activating questionnaires in teaching
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kysely- ja äänestyssovellusten avulla voit luoda vuorovaikutusta luennon aikana. Opiskelijoilla on yhä enemmän mobiililaitteita mukanaan, joka mahdollistaa sovellusten käytön.

By using quiz and voting applications, you can create interaction during your teaching and lecturing. More and more students have their mobile devices which allow the usage of these applications.

Esimerkkialustoja ja kommentteja niistä

QR-koodit esimerkkeihin

1 AnswerGarden / Brainstorm *)

1 AnswerGarden / Classroom **)

2 Presemo

3 Socrative (292983)

4 Mentimeter

5 Poll Everywhere

*) In Brainstorm Mode respondents can submit an unlimited number of answers, including unlimited copies of the same answer.

**) In Classroom Mode respondents can submit an unlimited number of answers, but may only submit each answer once.

Työkaluja ja ohjeita


Tools and tips


Etäkokouspalvelun kyselytyökalut


Polling for Meetings / Web Conferencing Systems


Forms / O365 (FI)

 • Nettipohjainen kyselylomake - siinä ei ole samankaltaisia ominaisuuksia kuin varsinaisissa äänestys- ja kyselytyökaluissa.
 • Ohjeita (Microsoft)

Forms / O365 (EN)

 • Web-based questionnaire - it has not similar features to actual voting and polling tools.
 • Instructions (Microsoft)

Kahoot! (FI)

Kahoot! on ilmainen, pelinomainen kyselypalvelu.

Opettaja kirjautuu ja tekee kyselyn. Kysely voi olla:

 • Kysely (Quiz) - pisteillä
 • Keskustelu/väite (Discussion)
 • Survey -  ei pisteitä

Kysymyksessä voi olla vain 4 vaihtoehtoa. Opiskelijat menevät Kahootiin ja antavat palvelun määrittämän tunnusluvun (pin). Opettaja käynnistää kyselyn ja kysymykset. Hän näyttää kysymykset ja opiskelijat vastaavat värikoodein kysymyksiin. Vastaajat eivät voi vastata omaan tahtiinsa.

Mobiiliappsit

Android-laitteille on tarjolla ilmainen Kahoot!-sovellus kyselyyn vastaamista varten.


Kahoot! (EN)

Kahoot! is a free, gamelike questionnaire service.

Teacher signs in to Kahoot and creates a questionnaire. The questionnaire can be

 • Quiz - points
 • Discussion
 • Survey - no points

Kahoot questionnaires support only 4 answer options. Students browse to Kahoot and give a PIN code for the teacher's questionnaire. Teacher starts the questionnaire and controls the questions. Students answer using color codes. Participants can't answer at their own phase.


Mobiiliappsit

You can download free Kahoot! app for answering teacher's questions. Available on Android devices.


Learning Catalytics (FI)


Learning Catalytics (EN)


Mentimeter (FI)

 • Voit rakentaa kyselyt esitysmateriaaliin (ks. ohje englanniksi =>)

Mentimeter (EN)

Poll Everywhere (FI)

 • Paljon kysymystyyppejä (ks. ohje englanniksi)

Poll Everywhere (EN)


Presemo (FI)


Presemo (EN)

Instructions (presemo.com)


Sanapilvimenetelmät (FI)

 • Esimerkiksi Answergarden erillisenä työkaluna.
 • Työkaluissa, joissa on useampia kysymystyyppejä, saattaa olla myös sanapilvi-kysymystyyppi.
 • Katso vinkkejä englanniksi =>.

Socrative (FI)

Mobiiliappsit

Mobiililaitteille on tarjolla erilliset, ilmaiset sovellukset sekä opettajalle että opiskelijalle kyselyyn vastaamista varten.


Socrative (EN)

Mobile apps

You can get free, separate apps for both teachers and students.


SurveyMonkey (FI)


SurveyMonkey (EN)


Tekstichatit

Tekstichat mahdollistaa vuorovaikutuksen osallistujien kanssa, olivatpa he paikan päällä tai etänä. Tekstichatin voi toteuttaa ohjatusti esimerkiksi Zoomissa tai Teamsissa. Näissä teksti on yhtenä virtana, ja jos osallistujia on paljon, keskustelun seuraamiseen on hyvä olla erillinen moderaattori.

Viestiseinä on palvelu, jonka avulla viestit kerätään yhteen. 

 • Presemo – käytössä UEFissa.
 • Chat-huoneet ja -seinät ovat myös käyttökelpoisia viestittelyyn seminaareissa ja massaluennoilla (esim. tlk.io).
 • Twitter Fontana on ilmainen palvelu, joka kerää määrätyllä hashtagilla (#) Twitteristä viestivirran samalle sivulle. Palvelu otetaan käyttöön omalla Twitter-tilillä ja näytetään hashtagiin liittyvät viestit seinällä / webinaarissa.

Yhteisöpalvelut ja #

 • Facebook-viestit sivulla / ryhmässä
 • Twitter-lyhytviestit
 • Instagram-kuvat ja -viestit
 • ...

Tapaamisajankohdan äänestämiseen maksuton Doodle.


Text chats

Chats allow interaction with participants regardless of their location. You can use applications such as Skype for Business, Zoom or Presemo.

Message walls are a service you can use to gather messages together.

 • Presemo - In use at UEF.
 • Chat rooms and chat walls are also useful for messaging during seminars and mass lectures.
 • Twitter Fontana is a free service that collects message flows with defined hashtag (#). You can start using this service on your own Twitter-account and show the messages related to the hashtag on the classroom wall or webinar.

Social media services and #

 • Facebook - messages on page / in group
 • Twitter - short messages
 • Instagram - pictures
 • ...

For finding schedules for meetings you can use free applications such as Doodle.


Lisätietoa / For more information