Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Englanniksi

Suomeksi

ABS

ITSEISARVO

ACCRINT

KERTYNYT.KORKO

ACCRINTM

KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA

ACOS

ACOS

ACOSH

ACOSH

ADDRESS

OSOITE

AMORDEGRC

AMORDEGRC

AMORLINC

AMORLINC

AND

JA

AREAS

ALUEET

ASIN

ASIN

ASINH

ASINH

ATAN

ATAN

ATAN2

ATAN2

ATANH

ATANH

AVEDEV

KESKIPOIKKEAMA

AVERAGE

KESKIARVO

AVERAGEA

KESKIARVOA

BETADIST

BEETAJAKAUMA

BETAINV

BEETAJAKAUMA.KÄÄNT

BINOMDIST

BINOMIJAKAUMA

CEILING

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS

CELL

SOLU

CHAR

MERKKI

CHIDIST

CHIJAKAUMA

CHIINV

CHIJAKAUMA.KÄÄNT

CHITEST

CHITESTI

CHOOSE

VALITSE.INDEKSI

CLEAN

SIIVOA

CODE

KOODI

COLUMN

SARAKE

COLUMNS

SARAKKEET

COMBIN

KOMBINAATIO

CONCATENATE

KETJUTA

CONFIDENCE

LUOTTAMUSVÄLI

CORREL

KORRELAATIO

COS

COS

COSH

COSH

COUNT

LASKE

COUNTA

LASKE.A

COUNTBLANK

LASKE.TYHJÄT

COUNTIF

LASKE.JOS

COUPDAYBS

KORKOPAIVÄT.ALUSTA

COUPDAYS

KORKOPAIVÄT

COUPDAYSNC

KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA

COUPNCD

KORKOMAKSU.SEURAAVA

COUPNUM

KORKOPÄIVÄ.JAKSOT

COUPPCD

KORKOKOPÄIVÄ.EDELLINEN

COVAR

KOVARIANSSI

CRITBINOM

BINOMIJAIKAUMA.KRIT

CUMIPMT

MAKSETTU.KORKO

CUMPRINC

MAKSETTU.LYHENNYS

DATE

PÄIVÄYS

DATEVALUE

PÄIVÄYSARVO

DAVERAGE

TKESKIARVO

DAY

PÄIVÄ

DAYS360

PÄIVÄT360

DB

DB

DCOUNT

TLASKE

DCOUNTA

TLASKEA

DDB

DDB

DEGREES

ASTEET

DEVSQ

OIKAISTU.NELIÖSUMMA

DGET

TNOUDA

DISC

DISKONTTOKORKO

DMAX

TMAKS

DMIN

TMIN

DOLLAR

VALUUTTA

DOLLARDE

VALUUTTA.DES

DOLLARFR

VALUUTTA.MURTO

DPRODUCT

TTULO

DSTDEV

TKESKIHAJONTA

DSTDEVP

TKESKIHAJONTAP

DSUM

TSUMMA

DURATION

KESTO

DVAR

TVARIANSSI

DVARP

TVARIANSSIP

EDATE

PÄIVÄ.KUUKAUSI

EFFECT

KORKO.EFEKT

EOMONTH

KUUKAUSI.LOPPU

ERROR.TYPE

VIRHEEN.LAJI

EVEN

PARILLINEN

EXACT

VERTAA

EXP

EKSPONENTTI

EXPONDIST

EKSPONENTIAALIJAKAUMA

FACT

KERTOMA

FACTDOUBLE

KERTOMA.OSA

FALSE

EPÄTOSI

FDIST

FJAKAUMA

FIND

ETSI

FINV

FJAKAUMA.KÄÄNT

FISHER

FISHER

FISHERINV

FISHER.KÄÄNT

FIXED

KIINTEÄ

FLOOR

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS

FORECAST

ENNUSTE

FREQUENCY

TAAJUUS

FTEST

FTESTI

FV

TULEVA.ARVO

FVSCHEDULE

TULEVA.ARVO.ERIKORKO

GAMMADIST

GAMMAJAKAUMA

GAMMAINV

GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT

GAMMALN

GAMMALN

GCD

SUURIN.YHT.TEKIJÄ

GEOMEAN

KESKIARVO.GEOM

GETPIVOTDATA

NOUDA.PIVOT.TIEDOT

GROWTH

KASVU

HARMEAN

KESKIARVO.HARM

HLOOKUP

VHAKU

HOUR

TUNNIT

HYPERLINK

HYPERLINKKI

HYPGEOMDIST

HYPERGEOM.JAKAUMA

IF

JOS

INDEX

INDEKSI

INDIRECT

EPÄSUORA

INFO

KUVAUS

INT

KOKONAISLUKU

INTERCEPT

LEIKKAUSPISTE

INTRATE

KORKO.ARVOPAPERI

IPMT

IPMT

IRR

SISÄINEN.KORKO

ISBLANK

ONTYHJÄ

ISERR

ONVIRH

ISERROR

ONVIRHE

ISEVEN

ONPARILLINEN

ISLOGICAL

ONTOTUUS

ISNA

ONPUUTTUU

ISNONTEXT

ONEI_TEKSTI

ISNUMBER

ONLUKU

ISODD

ONPARITON

ISREF

ONVIITT

ISTEXT

ONTEKSTI

KURT

KURT

LARGE

SUURI

LCM

PIENIN.YHT.JAETTAVA

LEFT

VASEN

LEN

PITUUS

LINEST

LINREGR

LN

LUONNLOG

LOG

LOG

LOGEST

LOGREGR

LOGINV

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT

LOGIO

LOG1O

LOGNORMDIST

LOGNORM.JAKAUMA

LOOKUP

HAKU

LOWER

PIENET

MATCH

VASTINE

MAX

MAKS

MAXA

MAKSA

MDETERM

MDETERM

MDURATION

KESTO.MUUNN

MEDIAN

MEDIAANI

MID

POIMI.TEKSTI

MIN

MIN

MINA

MINA

MINUTE

MINUUTIT

MINVERSE

MKÄÄNTEINEN

MIRR

MSISÄINEN

MMULT

MKERRO

MOD

JAKOJ

MODE

MOODI

MONTH

KUUKAUSI

MROUND

PYÖRISTÄ.KERR

MULTINOMIAL

MULTINOMI

N

N

NA

PUUTTUU

NEGBINOMDIST

BINOMIJAKAUMA.NEG

NETWORKDAYS

TYÖPÄIVÄT

NOMINAL

KORKO.VUOSI

NORMDIST

NORM.JAKAUMA

NORMINV

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT

NORMSDIST

NORM.JAKAUMA.NORMIT

NORMSINV

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT

NOT

EI

NOW

NYT

NPER

NJAKSO

NPV

NNA

ODD

PARITON

ODDFPRICE

PARITON.ENS.NIMELLISARVO

ODDFYIELD

PARITON.ENS.TUOTTO

ODDLPRICE

PARITON.VIIM.NIMELLISARVO

ODDLYIELD

PARITON.VIIM.TUOTTO

OFFSET

SIIRTYMÄ

OR

TAI

PEARSON

PEARSON

PERCENTILE

PROSENTTIPISTE

PERCENTRANK

PROSENTTIJÄRJESTYS

PERMUT

PERMUTAATIO

PI

PII

PMT

MAKSU

POISSON

POISSON

POWER

POTENSSI

PPMT

PPMT

PRICE

HINTA

PRICEDISC

HINTA.DISK

PRICEMAT

HINTA.LUNASTUS

PROB

TODENNÄKÖISYYS

PRODUCT

TULO

PROPER

ERISNIMI

PV

NA

QUARTILE

NELJÄNNES

QUOTIENT

OSAMÄÄRÄ

RADIANS

RADIAANIT

RAND

SATUNNAISLUKU

RANDBETWEEN

SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ

RANK

ARVON.MUKAAN

RATE

KORKO

RECEIVED

SAATU.HINTA

REPLACE

KORVAA

REPT

TOISTA

RIGHT

OIKEA

ROMAN

ROMAN

ROUND

PYÖRISTÄ

ROUNDDOWN

PYÖRISTÄ.DES.ALAS

ROUNDUP

PYÖRISTÄ.DES.YLÖS

ROW

RIVI

ROWS

RIVIT

RSQ

PEARSON.NELIÖ

RTD

RTD

SEARCH

KÄY.LÄPI

SECOND

SEKUNNIT

SERIESSUM

SARJA.SUMMA

SIGN

ETUMERKKI

SIN

SIN

SINH

SINH

SKEW

JAKAUMAN.VINOUS

SLN

STP

SLOPE

KULMAKERROIN

SMALL

PIENI

SQRT

NELIÖJUURI

SQRTPI

NELIÖJUURI.PII

STANDARDIZE

NORMITA

STDEV

KESKIHAJONTA

STDEVA

KESKIHAJONTAA

STDEVP

KESKIHAJONTAP

STDEVPA

KESKIHAJONTAPA

STEYX

KESKIVIRHE

SUBSTITUTE

VAIHDA

SUBTOTAL

VÄLISUMMA

SUM

SUMMA

SUMIF

SUMMA.JOS

SUMPRODUCT

TULOJEN.SUMMA

SUMSQ

NELIÖSUMMA

SUMX2MY2

NELIÖSUMMIEN.EROTUS

SUMX2PY2

NELIÖSUMMIEN.SUMMA

SUMXMY2

EROTUSTEN.NELIOSUMMA

SYD

VUOSIPOISTO

T

T

TAN

TAN

TANH

TANH

TBILLEQ

OBLIG.TUOTTOPROS

TBILLPRICE

OBLIG.HINTA

TBILLYIELD

OBLIG.TUOTTO

TDIST

TJAKAUMA

TEXT

TEKSTI

TIME

AIKA

TIMEVALUE

AIKA_ARVO

TINV

TJAKAUMA.KÄÄNT

TODAY

TÄMÄ.PÄIVÄ

TRANSPOSE

TRANSPONOI

TREND

SUUNTAUS

TRIM

POISTA.VÄLIT

TRIMMEAN

KESKIARVO.TASATTU

TRUE

TOSI

TRUNC

KATKAISE

TTEST

TTESTI

TYPE

TYYPPI

UPPER

ISOT

VALUE

ARVO

VAR

VAR

VARA

VARA

VARP

VARP

VARPA

VARPA

VDB

VDB

WEEKDAY

VIIKONPÄIVÄ

WEEKNUM

VIIKKO.NRO

WEIBULL

WEIBULL

VLOOKUP

PHAKU

WORKDAY

TYÖPÄIVÄ

XIRR

SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON

XNPV

NNA.JAKSOTON

YEAR

VUOSI

YEARFRAC

VUOSI.OSA

YIELD

TUOTTO

YIELDDISC

TUOTTO.DISK

YIELDMAT

TUOTTO.ERÄP

ZTEST

ZTESTI


>> Excel 2013 funktiot (luokittain) suomeksi (Microsoft)