Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Suomeksi

Englanniksi

ACOS

ACOS

ACOSH

ACOSH

AIKA

TIME

AIKA_ARVO

TIMEVALUE

ALUEET

AREAS

AMORDEGRC

AMORDEGRC

AMORLINC

AMORLINC

ARVO

VALUE

ARVON.MUKAAN

RANK

ASIN

ASIN

ASINH

ASINH

ASTEET

DEGREES

ATAN

ATAN

ATAN2

ATAN2

ATANH

ATANH

BEETAJAKAUMA

BETADIST

BEETAJAKAUMA.KÄÄNT

BETAINV

BINOMIJAIKAUMA.KRIT

CRITBINOM

BINOMIJAKAUMA

BINOMDIST

BINOMIJAKAUMA.NEG

NEGBINOMDIST

CHIJAKAUMA

CHIDIST

CHIJAKAUMA.KÄÄNT

CHIINV

CHITESTI

CHITEST

COS

COS

COSH

COSH

DB

DB

DDB

DDB

DISKONTTOKORKO

DISC

EI

NOT

EKSPONENTIAALIJAKAUMA

EXPONDIST

EKSPONENTTI

EXP

ENNUSTE

FORECAST

EPÄSUORA

INDIRECT

ERISNIMI

PROPER

EROTUSTEN.NELIOSUMMA

SUMXMY2

ETSI

FIND

ETUMERKKI

SIGN

FISHER

FISHER

FISHER.KÄÄNT

FISHERINV

FJAKAUMA

FDIST

FJAKAUMA.KÄÄNT

FINV

FTESTI

FTEST

GAMMAJAKAUMA

GAMMADIST

GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT

GAMMAINV

GAMMALN

GAMMALN

HAKU

LOOKUP

HINTA

PRICE

HINTA.DISK

PRICEDISC

HINTA.LUNASTUS

PRICEMAT

HYPERGEOM.JAKAUMA

HYPGEOMDIST

HYPERLINKKI

HYPERLINK

INDEKSI

INDEX

IPMT

IPMT

ISOT

UPPER

ITSEISARVO

ABS

JA

AND

JAKAUMAN.VINOUS

SKEW

JAKOJ

MOD

JOS

IF

KASVU

GROWTH

KATKAISE

TRUNC

KERTOMA

FACT

KERTOMA.OSA

FACTDOUBLE

KERTYNYT.KORKO

ACCRINT

KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA

ACCRINTM

KESKIARVO

AVERAGE

KESKIARVO.GEOM

GEOMEAN

KESKIARVO.HARM

HARMEAN

KESKIARVO.TASATTU

TRIMMEAN

KESKIARVOA

AVERAGEA

KESKIHAJONTA

STDEV

KESKIHAJONTAA

STDEVA

KESKIHAJONTAP

STDEVP

KESKIHAJONTAPA

STDEVPA

KESKIPOIKKEAMA

AVEDEV

KESKIVIRHE

STEYX

KESTO

DURATION

KESTO.MUUNN

MDURATION

KETJUTA

CONCATENATE

KIINTEÄ

FIXED

KOKONAISLUKU

INT

KOMBINAATIO

COMBIN

KOODI

CODE

KORKO

RATE

KORKO.ARVOPAPERI

INTRATE

KORKO.EFEKT

EFFECT

KORKO.VUOSI

NOMINAL

KORKOKOPÄIVÄ.EDELLINEN

COUPPCD

KORKOMAKSU.SEURAAVA

COUPNCD

KORKOPAIVÄT

COUPDAYS

KORKOPAIVÄT.ALUSTA

COUPDAYBS

KORKOPÄIVÄ.JAKSOT

COUPNUM

KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA

COUPDAYSNC

KORRELAATIO

CORREL

KORVAA

REPLACE

KOVARIANSSI

COVAR

KULMAKERROIN

SLOPE

KURT

KURT

KUUKAUSI

MONTH

KUUKAUSI.LOPPU

EOMONTH

KUVAUS

INFO

KÄY.LÄPI

SEARCH

LASKE

COUNT

LASKE.A

COUNTA

LASKE.JOS

COUNTIF

LASKE.TYHJÄT

COUNTBLANK

LEIKKAUSPISTE

INTERCEPT

LINREGR

LINEST

LOG

LOG

LOG1O

LOGIO

LOGNORM.JAKAUMA

LOGNORMDIST

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT

LOGINV

LOGREGR

LOGEST

LUONNLOG

LN

LUOTTAMUSVÄLI

CONFIDENCE

MAKS

MAX

MAKSA

MAXA

MAKSETTU.KORKO

CUMIPMT

MAKSETTU.LYHENNYS

CUMPRINC

MAKSU

PMT

MDETERM

MDETERM

MEDIAANI

MEDIAN

MERKKI

CHAR

MIN

MIN

MINA

MINA

MINUUTIT

MINUTE

MKERRO

MMULT

MKÄÄNTEINEN

MINVERSE

MOODI

MODE

MSISÄINEN

MIRR

MULTINOMI

MULTINOMIAL

N

N

NA

PV

NELIÖJUURI

SQRT

NELIÖJUURI.PII

SQRTPI

NELIÖSUMMA

SUMSQ

NELIÖSUMMIEN.EROTUS

SUMX2MY2

NELIÖSUMMIEN.SUMMA

SUMX2PY2

NELJÄNNES

QUARTILE

NJAKSO

NPER

NNA

NPV

NNA.JAKSOTON

XNPV

NORM.JAKAUMA

NORMDIST

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT

NORMINV

NORM.JAKAUMA.NORMIT

NORMSDIST

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT

NORMSINV

NORMITA

STANDARDIZE

NOUDA.PIVOT.TIEDOT

GETPIVOTDATA

NYT

NOW

OBLIG.HINTA

TBILLPRICE

OBLIG.TUOTTO

TBILLYIELD

OBLIG.TUOTTOPROS

TBILLEQ

OIKAISTU.NELIÖSUMMA

DEVSQ

OIKEA

RIGHT

ONEI_TEKSTI

ISNONTEXT

ONLUKU

ISNUMBER

ONPARILLINEN

ISEVEN

ONPARITON

ISODD

ONPUUTTUU

ISNA

ONTEKSTI

ISTEXT

ONTOTUUS

ISLOGICAL

ONTYHJÄ

ISBLANK

ONVIITT

ISREF

ONVIRH

ISERR

ONVIRHE

ISERROR

OSAMÄÄRÄ

QUOTIENT

OSOITE

ADDRESS

PARILLINEN

EVEN

PARITON

ODD

PARITON.ENS.NIMELLISARVO

ODDFPRICE

PARITON.ENS.TUOTTO

ODDFYIELD

PARITON.VIIM.NIMELLISARVO

ODDLPRICE

PARITON.VIIM.TUOTTO

ODDLYIELD

PEARSON

PEARSON

PEARSON.NELIÖ

RSQ

PERMUTAATIO

PERMUT

PHAKU

VLOOKUP

PIENET

LOWER

PIENI

SMALL

PIENIN.YHT.JAETTAVA

LCM

PII

PI

PITUUS

LEN

POIMI.TEKSTI

MID

POISSON

POISSON

POISTA.VÄLIT

TRIM

POTENSSI

POWER

PPMT

PPMT

PROSENTTIJÄRJESTYS

PERCENTRANK

PROSENTTIPISTE

PERCENTILE

PUUTTUU

NA

PYÖRISTÄ

ROUND

PYÖRISTÄ.DES.ALAS

ROUNDDOWN

PYÖRISTÄ.DES.YLÖS

ROUNDUP

PYÖRISTÄ.KERR

MROUND

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS

FLOOR

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS

CEILING

PÄIVÄ

DAY

PÄIVÄ.KUUKAUSI

EDATE

PÄIVÄT360

DAYS360

PÄIVÄYS

DATE

PÄIVÄYSARVO

DATEVALUE

RADIAANIT

RADIANS

RIVI

ROW

RIVIT

ROWS

ROMAN

ROMAN

RTD

RTD

SAATU.HINTA

RECEIVED

SARAKE

COLUMN

SARAKKEET

COLUMNS

SARJA.SUMMA

SERIESSUM

SATUNNAISLUKU

RAND

SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ

RANDBETWEEN

SEKUNNIT

SECOND

SIIRTYMÄ

OFFSET

SIIVOA

CLEAN

SIN

SIN

SINH

SINH

SISÄINEN.KORKO

IRR

SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON

XIRR

SOLU

CELL

STP

SLN

SUMMA

SUM

SUMMA.JOS

SUMIF

SUUNTAUS

TREND

SUURI

LARGE

SUURIN.YHT.TEKIJÄ

GCD

T

T

TAAJUUS

FREQUENCY

TAI

OR

TAN

TAN

TANH

TANH

TEKSTI

TEXT

TJAKAUMA

TDIST

TJAKAUMA.KÄÄNT

TINV

TKESKIARVO

DAVERAGE

TKESKIHAJONTA

DSTDEV

TKESKIHAJONTAP

DSTDEVP

TLASKE

DCOUNT

TLASKEA

DCOUNTA

TMAKS

DMAX

TMIN

DMIN

TNOUDA

DGET

TODENNÄKÖISYYS

PROB

TOISTA

REPT

TRANSPONOI

TRANSPOSE

TSUMMA

DSUM

TTESTI

TTEST

TTULO

DPRODUCT

TULEVA.ARVO

FV

TULEVA.ARVO.ERIKORKO

FVSCHEDULE

TULO

PRODUCT

TULOJEN.SUMMA

SUMPRODUCT

TUNNIT

HOUR

TUOTTO

YIELD

TUOTTO.DISK

YIELDDISC

TUOTTO.ERÄP

YIELDMAT

TVARIANSSI

DVAR

TVARIANSSIP

DVARP

TYYPPI

TYPE

TYÖPÄIVÄ

WORKDAY

TYÖPÄIVÄT

NETWORKDAYS

TÄMÄ.PÄIVÄ

TODAY

VAIHDA

SUBSTITUTE

VALITSE.INDEKSI

CHOOSE

VALUUTTA

DOLLAR

VALUUTTA.DES

DOLLARDE

VALUUTTA.MURTO

DOLLARFR

VAR

VAR

VARA

VARA

VARP

VARP

VARPA

VARPA

VASEN

LEFT

VASTINE

MATCH

VDB

VDB

WEIBULL

WEIBULL

VERTAA

EXACT

VHAKU

HLOOKUP

VIIKKO.NRO

WEEKNUM

VIIKONPÄIVÄ

WEEKDAY

VIRHEEN.LAJI

ERROR.TYPE

VUOSI

YEAR

VUOSI.OSA

YEARFRAC

VUOSIPOISTO

SYD

VÄLISUMMA

SUBTOTAL

ZTESTI

ZTEST

EPÄTOSI

FALSE

TOSI

TRUE


>> Excel 2013 funktiot (luokittain) suomeksi (Microsoft)