Child pages
  • Oppimisen situationaalisuus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppimisen situationaalisuus

Tilannesidonnaisen oppimiskäsityksen mukaan kaikki ihmisen toiminta, siten myös oppiminen, on sidoksissa mm. siihen aikaan ja paikkaan, jossa kyseinen toiminta tapahtuu. Keskeistä situaatioteoriassa on se, että ihmisen henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia ei nähdä toisistaan irrallisina, vaan ihminen nähdään kokonaisuutena myös sosiokulttuuriset ulottuvuudet huomioon ottaen. (Tynjälä 2000)

Tieto muodostuu situaatioteorian mukaan yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen seurauksena (van der Pal & Eysinka 1999). Tiedon muodostaminen yksilöllisissä prosesseissa aiheuttaa näin sen, että käsitykset tiedosta ovat hyvin yksilöllisiä.

Käsitteellinen tieto edellyttää situaatioteorian mukaan sen kulttuurin käsitejärjestelmien omaksumista, jossa kyseisiä käsitteitä käytetään. Kulttuuri voidaan määritellä tässä tapauksessa esimerkiksi työpaikaksi, kouluksi jne. (Rauste-von Wright & von Wright 2002) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppimista tapahtuu aina jossain tietyssä kulttuuripiirissä, tiettyjen reunaehtojen toteutuessa ja tiettyjen käsitteiden määrittelemänä. Muutokset kulttuurissa eli toimintaympäristössä saavat aikaan sen, että vanhat säännöt tai opitut asiat eivät enää pädekään vaan saavat uusia merkityksiä.

 

Pohdittavaa

Situaatioteorian mukainen tiedon muodostaminen aiheuttaa omat haasteensa oppimisen arvioinnille sekä opetustilanteiden suunnittelulle. Millaisia nämä haasteet voivat sinun mielestäsi olla ja kuinka näihin haasteisiin tulisi vastata?

 

Lähteet 

van der Pal Jelke &  Eysinka Tessa. Balancing situativity and formality: the importance of relating a formal language to interactive graphics in logic instruction. Learning and Instruction. Volume 9, Issue 4 , August 1999.

Rauste-von Wright Maijaliisa & von Wright Johan. Oppiminen ja koulutus. Helsinki 2002.

Tynjälä Päivi, Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere 2000.

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä ja oheismateriaalia

Lonka Kirsti. Explorations of constructive processes in student learning. Helsinki 1997.