Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Portfolio ja oman asiantuntijuuden kehittyminen

Portfolio voi olla myös opettajan ammattitaidon kehittämisväline. Perusportfoliotyöllä tarkoitetaan oman opetuksellisen asiantuntijuuden persoonallista tukijärjestelmää ja kehittymisprosessin taltiointia. Portfoliotyössä opettajalle rakentuu ja aukeaa oma osaamishistoria ja -muisti. Portfolion avulla opettaja rakentaa itselleen tietoista ammatti-identiteettiä. (Jantunen 2004; Rahikainen 1999, 71-72.)

Portfolion käytön taustalla on konstruktiivinen oppimiskäsitys ja toisaalta nyky-yhteiskunnan asettamat uudenlaiset vaatimukset asiantuntijuudelle. (vrt. Oulun yliopisto, Liite 4: Opetusportfolion arviointimatriisi.) Portfolio liittyy uudenlaiseen asiantuntijuuden määrittelyyn, jossa asiantuntijuuden sisällöt ovat muuttuneet yhteiskunnan muutoksen myötä ja asiantuntijuutta ei enää nähdä pysyvänä ominaisuutena, joka on kerran saavutettu koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Se liitetään pikemminkin toimintatapaan: asiantuntijuus on jatkuvaa itsereflektiota ja oppimista eri tilanteissa. Portfolio on jatkumo, eikä pysähtynyt ja valmis tuote. Se täydentyy ja jalostuu vanhetessaan ihmisen myötä.

Asiantuntijuus koostuu tiedon eri lajeista, ja itsesäätelytieto on muodollisen ja käytännöllisen tiedon ohella yksi keskeinen asiantuntijatiedon osa-alue. Itsesäätelytiedolla tarkoitetaan kykyä tiedostaa, arvioida ja pohtia omaa ajattelua, oppimista ja toimintaa - ja juuri näitä taitoja portfolion tekeminen kehittää. Opetusportfoliot ovat mahdollistaneet opetuksen laadullisen arvioinnin ja nostaneet keskusteluun myös tutkimusansioiden arvioinnin kehittämisen. (ks. myös Karjalainen 2000; Tenhula 2000b.)

POHDITTAVAA

  • Mitä merkitystä arvioinnilla ja palautteella on opetuksen kehittämisessä (vrt. opetusportfolio)?
  • Kollega palautteen antajana.
  • Millainen oppimiskäsitys opettamisesi taustalla vaikuttaa?
  • Pohdi henkilökohtaiseen opettamiseen liittyvää käsitystäsi.

Lisämateriaalia aiheesta

Jantunen, J. H. 2004. Opetusportfolio - Opetuksen kehittämisväline ja raportti opetusansioista.
Karjalainen, A. 2000. Portfoliolla opetuksellista asiantuntijuutta kehittämään.