Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Portfolioarvioinnin keinot

Arvioinnin toteuttajina voivat toimia ohjaaja, opiskelija itsenäisesti itsearvioinnin kautta ja opiskelijat ryhmänä (vertaisarviointi). Joissakin tapauksissa arvioinnin voi toteuttaa myös ulkopuolinen arvioija.

Itsearviointi

Itsearvioinnissa opiskelija arvioi omaa toimintaansa. Itsearviointiin liittyy reflektiivisyys, jolla tarkoitetaan opiskelijan valmiuksia ymmärtää omaa toimintaansa sekä ohjata ja muuttaa sitä. Kyse on siis oman toiminnan analyysista suhteessa tavoitteisiin ja tuloksiin. Hän päättää itse ne normit ja kriteerit, joiden pohjalta portfolion sisältöjä ja opittuja asioita arvioidaan. Itsearviointi voi koskea mm. oppimista, sen tuotoksia, opetusta sekä toiminta- ja oppimisympäristöä.  Paitsi oman oppimisen arviointia, siihen sisältyy myös kyky ottaa vastaan ja hyödyntää ulkopuolista palautetta.

Vertaisarviointi

Vertaisarvioinnissa opiskelijat ja/tai opiskelijaryhmät arvioivat toinen toisiaan. Kiviniemen (2000) mukaan vertaisarvioinnin etuja ovat palautteen säännöllisyys, opiskelijoiden yhteistoiminnallisuuden edistäminen sekä oppimisen prosessiluonteen, oppimisen edistymisen ja ryhmäytymisen tukeminen (ks. myös Verkkoluotsi). Vertaisarviointi kehittää myös opiskelijan kykyä antaa palautetta.

Ohjaaja-arviointi

Ohjaaja voi antaa sekä toimintaa ohjaavaa palautetta että loppupalautetta. Ohjaajan antamassa arvioinnissa opiskelija saa palautetta omasta oppimisprosessistaan ja ohjaaja omasta opetuksestaan. 

Pohdittavaa

  • Pohdi keinoja, rooleja ja ryhmän toimintaa vertaisarvioinnissa.
  • Teknologia ja kokemus ohjaajan työvälineenä portfolioarvioinnissa.
  • Pohdi vertaisarvioinnin merkitystä portfolioarvioinnissa.
  • Portfolio ja ohjaajan rooli arvioinnissa.
  • Millä edellytyksillä opiskelija voi asettaa realistiset tavoitteet portfolioonsa?
  • Ulkoinen arviointi ja portfolio. Miten opettaja voi vaikuttaa motivaatioon?
  • Portfolio ja itsearviointi - Mitä opiskelija loppujen lopuksi arvioi?
  • Mitä ongelmia itsearvioinnissa voi olla?
  • Pohdi portfolioarvioinnin ongelmia ja rajoituksia (lähdevinkit: Defining Portfolio Assessment; Digital Portfolios)
  • Kuka määrittelee portfolioarvioinnin kriteerit?

Lisämateriaalia aiheesta

Electronic Learning Community. Portfolio Assessment.
Gearhart, M. & Shelby, A. Issues in Portfolio Assessment: Assessing Writing Processes From Their Products.
Opetushallitus. Itsearviointi - menetelmiä ja välineitä koulujen ja oppilaitosten avuksi.
Rauste-von Wright, M. & von Wright, J. 1995. Oppiminen ja koulutus, Juva: WSOY.
Sewell, M., Marczak, M. & Horn, M. The Use of Portfolio Assessment in Evaluation.
TieVie - Arviointi-verkkojakson yhteenveto.
Verkkoluotsi. Pedagoginen käsikirjoitus.
Verkko-ohjaus.net. Itsensä tunnistaminen oppijana.