Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Portfolio-osuuden lähteet

Barrett, H. C. 1999. Strategic questions when planning for electronic portfolios. Teoksessa P. Linnakylä, M. Kankaanranta & J. Bopry (toim.) Portfolioita verkossa. Portfolios on the web. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 36-52.

Barrett, H. C. & Wilkerson, J. 2004. Conflicting Paradigms in Electronic Portfolio Approaches.

Humak. 2005. Arviointi.

Jantunen, J. H. 2004. Opetusportfolio - Opetuksen kehittämisväline ja raportti opetusansioista.

Judén-Tupakka, S. 2002. Portfolio oppimisvälineenä - oppimisen sekä opettamisen kehittäminen ja evaluaatio. Kasvatustieteenpäivien julkaisu. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Kankaanranta, M. 1998. Kertomuksia kasvusta ja oppimisesta. Portfolio siltana päiväkodista kouluun. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kankaanranta, M. 2002. Developing digital portfolios for childhood education. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Karjalainen, A. 2000. Portfoliolla opetuksellista asiantuntijuutta kehittämään.

Koppinen, M.-L., Korpinen, E. & Pollari, J. 1994. Arviointi oppimisen tukena. Juva: WSOY.

Linnakylä, P. 1994. Portfolioarvioinnin monet kasvot. Teoksessa P. Linnakylä, P. Pollari & S. Takala (toim.) Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 125-138.

Linnakylä, P., Kankaanranta, M. & Pollari, P. 1996. Portfolioarvioinnin mahdollisuuksia etsimässä. Teoksessa P. Pollari, M. Kankaanranta & P. Linnakylä (toim.) Portfolion monet mahdollisuudet. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1-5.

Marttila, H. & Rantanen, T. 2001. Digitaaliset verkkoportfoliot oppimisen tukena.

Niikko, A. 2000. Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi.

Niikko, A. 2001. Portfolio oppimisen ja kasvun välineenä.

Pitkälä, K. & Lonka, K. 1999. Portfolioarvioinnin subjektiivisuuden ja objektiivisuuden ongelma. Teoksessa T. Tenhula (toim.) Opetus sydämen asiana. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 2. Oulu: Oulun yliopisto, 91-101.

Rahikainen, R. 1999. Portfolio opetuksen ja oppimisen laatujärjestelmän punaisena lankana. Teoksessa T. Tenhula (toim.) Opetus sydämen asiana. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 2. Oulu: Oulun yliopisto, 65-79.

Reckase, M. 2000. Portfolio Assessment a Promise to Work in Project.

Takala, S. 1994. Arviointi - ongelma ja mahdollisuus. Teoksessa P. Linnakylä, P. Pollari & S. Takala (toim.) Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1-8.

Takala, S. 1996. Suoritusarviointi puntarissa - mahdollisuuksia ja ongelmia valtakunnallisissa kokeissa. Teoksessa P. Pollari, M. Kankaanranta & P. Linnakylä (toim.) Portfolion monet mahdollisuudet. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 207- 222.

Taube, K. 1998. Portfolio - oppimisen suunnittelu ja arviointi. Helsinki: Tietosanoma.

Tenhula, T., Kuure, L., Koponen, L. & Karjalainen, A. 1996. Akateeminen opetusportfolio yliopisto-opetuksen itsearvioinnissa ja meritoinnissa. Korkeakoulupedagogiikan opetusmateriaali 5. Oulu: Oulun yliopistopaino.

Tenhula, T. 2000a. Portfolio yliopisto-opiskelun työvälineenä.

Tenhula, T. 2000b. Improving Academic Teaching Practices by Using Teaching Portfolio.

TieVie. 2002. TieVie-koulutuksen Arviointi-verkkojakson 4. - 28.2.2002 yhteenveto.

Tillema, H. H. 1998. Design and Validity of a Portfolio Instrument for Professional Training. Studies of Educational Evaluation 24 (3), 263-278.

PORTFOLIOTYÖSKENTELYYN LIITTYVÄT MUUT LÄHTEET:

Brown, G., Bull, J., & Pendlebury, M., 1997. Assessing Student Learning in Higher Education. Routledge: London and New York.

Burgess, G. & Holmes, B. D. 2000. Effective use of portfolios to improve professional practice. Albany, Georgia: Albany State University.Erkkilä, R., Kronqvist, E.-L. & Kiiskilä, S. 1997. Kuinka ohjata osaamista? - Pohdintoja portfoliokonsultoinnista. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali 6. Oulu: Oulun yliopisto. Heikkilä, J. 1999. Opettajan portfolion avulla kohti omaa opettajaprofiilia. Jyväskylä: Tuope.

Jarvis, P. 1987. Adult learning in the social context: London: GroomHelm.Karjalainen A: Portfolio-koulutusta Oulun yliopistossa. Peda-forum - Korkeakoulupedagoginen tiedotuslehti 1: 6, 1994.Karjalainen, A., Tenhula, T. & Vanhala, M. 1999. Opettajuutta etsimässä valtakunnallisessa portfoliokoulutuksessa. Teoksessa Opetus sydämen asiana. Tenhula, T. (toim.) Oulun yliopisto. Dialogeja 2. Oulu: Oulun yliopisto, 175-203.

Kimeldorf, M. 1994. Creating portfolios for success in school, work, and life. Minneapolis: Free Spirit.

Knight, M. E. & Gallaro, D. (ed.) 1994. Portfolio assessment - applications of portfolio analysis. Lanham (Md.): University Press of America.

Kolb, D. A. 1984. Experiential learning: experience as the source of learningand development. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall cop.

Koppinen, M.-L., Korpinen, E. & Pollari, J. 1994. Arviointi oppimisen tukena. Juva: WSOY.Korhonen T. 1999. Portfolio leikkausosaston sairaanhoitajien ammatillisen kasvun tukena. Pro Gradu-tutkielma. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. Terveystieteiden opettajan koulutus.

Korhonen, T. 1999. Portfolio sairaanhoitajan ammattitaidon edistäjänä ja jatkuvan oppimisen välineenä työelämässä. Teoksessa K. Tossavainen & H. Turunen (toim.) Terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden ohjaamisesta ammattikorkeakoulussa. Helsinki: Kirjayhtymä Oy, 96-106.

Koskinen, L. 1997. Portfolio sairaanhoitajan ammattitaidon oppimisen ja arvioinnin välineenä oppisopimuskoulutuksessa. Kuopio: Kuopion yliopisto.

Lamminkainen, J., Saranto, K., Kivinen, T. & Kinnunen, J. 2002. The digital portfolio - a tool for human resource management in health care? Journal of Nursing Manangement 10 (6), 321-328.

Linnakylä P. 1993. Portfolio oppilaan itsearvioinnin ja itseohjautuvan oppimisen tukena. Teoksessa E. Kangasniemi ja R. Konttinen (toim.) Luo, etsi, tutki. Tutkittua tietoa koulun kehittämiseksi. Opetus 2000. Juva: WSOY.

Linnakylä P., Pollari P. & Takala S. (toim.) 1994. Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos.

Linnakylä, P. & Kankaanranta, M. 1999. Digitaaliset portfoliot asiantuntijuuden osoittamisessa ja jakamisessa. Teoksessa A. Eteläpelto & P. Tynjälä (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. Juva: WSOY.

Lockledge, J. C. & Weinmann, J. A. 2001. Knowledge management for multi-assessment portfolios. European Journal of Engineering Education 26 (3), 311-321. (mm. EBSCOhost)

Martikainen A. 1999. Miten portfolio palvelee oppimista peruskoulun kotitalousopetuksessa? Pro Gradu -tutkielma. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos.

Mezirow, J. 1981. A Critical theory of adult learning and education. Adult education 32 (1), 3 - 24.

Mezirow, J. et al. 1996. Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Niikko A. 1996. Tekijänsä näköinen portfolio: Portfolio opiskelijan ammatillisen ja persoonallisen kasvun edistäjänä. Teoksessa P. Nikkanen (toim.) Ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Jyväskylä.

Niikko A. 1997. Ammatillisen kasvun itsearviointi portfoliokäytäntönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Opetushallitus. 1995. Portfolio-arviointi [videotallenne]. Käsikirjoitus Inari Grönholm & Jukka Somerharju.

Paavonen J., Aronen H., Paavonen T., Pakkanen P. & Aronen E. 1997. Portfolio lääketieteen opetuksen kehittämisessä ja laadun arvioinnissa. Suomen lääkärilehti 52 (5), 465-468.

Pajunen T. 1999. Portfolio sairaanhoitajaopiskelijan hoitamaan oppimisessa hoidonopettajien arvioimana. Pro Gradu -tutkielma. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. Terveystieteiden opettajan koulutus.

Paulson, F. L., Paulson, P. R. & Meyer, C. A. 1991. What makes a Portfolio a Portfolio? Educational Leadership 48 (5), 60-63. (mm. EBSCOhost)

PedaForum. Yliopistopedagoginen tiedotuslehti. 2/2003.

Piper, C. H. Electronic portfolios in teacher education reading methods courses. 

Pollari, P., Kankaanranta, M. & Linnakylä, P. (toim.) 1996. Portfolion monet mahdollisuudet. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos.

Pollari, P. 2000. This is my portfolio. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Saarenkunnas, M., Kuure, L., & Salovaara, H. 2000. Web-weaving. Verkkoportfolio. Ongelmien ratkonta. Kolme tapaa työskennellä verkossa. Ote - opetus ja teknologia 2, 4-9.

Seldin P. 1997. The Teaching Portfolio. A Practical Guide to Improved Performance and Promotion /Tenure Decisions. Bolton, MA: Anker Publishing Company.

Takala, S. 1995. Arviointi ja koulutuksen laadun kehittäminen. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos.

Tenhula, T. 1997. Opetusportfolio - uusi työkalu tiedeyhteisön toiminnan kehittämiseen. Lehtori Lectio 1. 8 - 9.

Tenhula T. (toim.) 1999. Opetus sydämen asiana. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 2. Oulu: Oulun yliopisto.

Tenhula, T., Fant, B., Lonka, K., Vaananen, A., Åberg, L.-M. & Honkanen, M. 1999. Portfolio - yliopistotyön kehittämisen ja arvioinnin väline. Julkaisut ja ohjeet - portfolio-opas. Tieteentekijöiden liitto.

Van Wagenen, L. & Hibbard, K.M. 1998. Building Teacher Portfolios. Educational Leardership, February, 26-29. (mm. EBSCOhost)

Vikstedt, H. 2004. Opiskelijoiden kokemuksia verkkoportfoliotyöskentelyn merkityksestä opettajuutensa kehittymiselle. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö.

Woodward, H. & Nanlohy, P. 2002. Digital Portfolios: Fact or Fashion. University of Western Sydney. 

Vuorinen, R. 2000. Ohjaus- ja arviointijärjestelmät verkko-opiskelussa - Esiselvitys Suomen virtuaaliyliopiston osahankkeeseen. Opetusministeriö. Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia, Virtuaaliyliopistoryhmä.