Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sivun sisältö

Table of Contents
minLevel2

Info

>> Perusteidot Wordin tyyleistä (Microsoft)

Mitä tyylillä tarkoitetaan

Wordissa on asennettuna erilaisia teemoja ja tyylejä dokumentin ulkoasun muokkaamiseen. Teemojen ja tyylien käyttö nopetutaa dokumentin käsittelyä ja takaa, että kaikki samanarvoiset kohdat dokumentista ovat samanlaist (esim. leipäteksti, otsikot jne).

...

Teeman (Rakenne |Design -välilehdellä) sisällä on valittavana erilaisia tyylejä (vrt. viereinen kuva).

Tyyli määrittelee kappaleen ominaisuudet, joita ovat mm. oletusfontti, fontin koko, kieli, sisennykset, tasaukset, mahdolliset luettelomerkit tai numerointi sekä niihin mahdollisesti liittyvät sarkaimet, tekstin mahdollinen kehys tai reunus sekä taustaväri. Nimettyjä tyylejä on tekstissä yleensä useita, esimerkiksi Otsikko 1 (Heading 1), Normaali (Normal), Leipäteksti (Body Text), Merkitty luettelo (List Bullet), Ylätunniste (Header), Alaviite (Footnote). 

...

Wordin tyylinä

...

 on heti ohjelman käynnistyksen jälkeen Normaali, mikä merkitsee alkuperäisillä asetuksilla, että fonttina on Times New Roman, fonttikoko on 10, kielenä on ohjelman oletuskieli (kts. Office 2010 oletuskielen muuttamiinen), merkin skaalaus (leveys) 100%, kappaleen tasaus vasemmalle, riviväli 1, leski- ja orporivien esto on käytössä, ja teksti

...

on leipätekstiä (eli varsinaista tekstiä, ei esimerkiksi otsikkoa tai alaviitettä). Sanomattakin lienee selvää, että tällainen määrä muotoiluja olisi hankala käsitellä, ellei muotoiluja koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Kun sarja merkki- ja kappalemuotoiluja tallennetaan tietyn nimisenä, siitä käytetään

...

nimitystä tyyli (style).

Kutakin erilaista kappaletyyppiä varten on jo valmiiksi määriteltynä oma tyylinsä, otsikkotyyleistä alaviitteisiin. Tekstiasiakirjan jokainen kappale noudattaa

...

siis jotain

...

 tyyliä. Tyyliä voidaan soveltaa myös valittuun osaan kappaletta, mutta tällöin vain merkkimuotoilut välittyvät. Käyttäjä voi halutessaan muokata tai luoda kokonaan uusia tyylejä.

Kaavioita ja taulukkoja varten on myös käytettävissä erilaisia tyylejä, jotka löytyvät ko. välineen työvälinevalikosta rakenne.

 

Image Added

Tyylien käyttäminen

Todennäköisesti

...

käytät ensimmäisen kerran

...

tyyliä aktiivisesti halutessasi otsikon erottuvan leipätekstistä.

Otsikkotyylejä löytyy yhdeksälle eri otsikkotasolle. Otsikko 1 niminen tyyli on oletusarvoisesti kooltaan 14pisteistä, lihavoitua Arial-fonttia. Otsikko 2 vastaavasti pienempää (12 pistettä, lihavoitua ja kursivoitua), alemman tason otsikoksi erottuvaa kirjasintyyppiä. Tarvittaessa otsikot voidaan numeroida, myös monitasoisesti. Jos tarvitset numeroituja otsikkoja usein, kannattaa niitä varten luoda omat tyylit. Näin alkuperäiset otsikkotyylit säilyvät käytettäviksi satunnaisiin tarpeisiin.
Valmiita tyylejä käytetään seuraavalla tavalla:

...

1. Vie kohdistin haluttuun kappaleeseen tai valitse halutut kappaleet. (Siis yksittäisen kappaleen ei tarvitse olla valittuna, riittää kun kohdistin vilkkuu siinä.)

2. Valitse haluttu tyyli tyyliluettelosta (Tyyli (Style) -valintaruutu Aloitus -työkalurivillä). Huomaa, että tyylin vaikutus näkyy tekstissä jo kun osoitat tyyliä. Tyylin vaikutus tulee voimaa, vasta kun olet valinnut tyylin.

Image Modified

3. Seuraavan kappaleen tyyli: kun kappaleen lopussa painetaan Enteriä, seuraavan kappaleen tyyli määrittyy automaattisesti (koska jokaiselle tyylille on määritelty seuraavan kappaleen tyyli). Voit muokata jokaista tyyliä haluamaksesi valitsemalla Aloitus > Tyyli…-- Muokkaa-painike (hiiren kakkospainikkeen kautta) Home > Style -- Modify). Kts.

...

Jos jostakin syystä haluat poistaa tyylit kokonaan dokumentista (esim. dokumenttia on muokannut moni ja se vaikuttaa tyyleiltään sekaiselta):
Tyylien poistaminen määrätystä kappaleeseta,

...

valitse Aloitus

...

 > Tyyli-ryhmän oikeasta alalaidasta pientä nuolta ja

...

valitse Poista muotoilut. 

Image Modified

Tyylin päivittäminen vastaamaan valintaa

Jos haluat tehdä vain pienen muutoksen tyyliin (esim. otsikon värin muokkaaminen vihreäksi), voit:

  1. Määritä otsikkotasot normaalisti
  2. Tee haluamasi muokkaus otsikkotasoon
  3. Valitse hiiren kakkospainikkeella tyylijoukosta käyttämäsi tyylin

...

  1. päällä Päivitä .... vastaamaan valintaa.  Kaikki ko. tekstin osat, jotka on määritelty tuohon tyyliin päivittyvät muokkauksen mukaisesti. 

Image Modified