Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tiedostojen järjestäminen

Oikean tiedon löytäminen tietokoneelta on tärkeää ja sitä hallitaan Resurssienhallinnan (Windows Explorer) ikkunan kautta. Jotta kaikki tallennettava tieto voitaisiin pitää järjestyksessä, on käytettävä jotakin menetelmää, jolla tieto on löydettävissä ja tiedon eri versiot palautettavissa.

 

Image Modified