Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Johdatus testaukseen

Tietojenkäsittelytieteen aineopintojen (II-III vuosi) valinnainen kurssi (4 op)

Ilmoitusasioita

 • Kurssi alkaa 5.9.2011 klo 8-10 salissa MT3, Kuopio (videoidaan Joensuuhun).
 • Luennot: Anne Eerola
 • Harjoitukset: Pirkko Voutilainen (Joensuu), Anne Eerola (Kuopio) 

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ohjelmistojen hyvän laadun merkityksen.
Opiskelija oppii menetelmiä ja keinoja, joiden avulla ohjelmiston ja tietojärjestelmän
laatua ja oikeellisuutta voidaan parantaa.
Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoriaa käytäntöön. 

 

Kurssin aihepiiriin kuuluu:

 • ohjelmistojen laatu
 • virheet
 • testauksen vaiheet
 • tarkastusmenettely
 • mustalaatikkotestaus
 • lasilaatikkotestaus
 • integrointitestaus
 • regressiotestaus
 • määrityksen mukaisuuden testaus
 • testauksen automatisointi
 • testausprosessin parantaminen
 • ohjelmistotestaus ja ketterät menetelmät

Kurssin suorittaminen

 • Luentoja 26 tuntia
 • Harjoituksia 14 tuntia
  • Harjoituksista tehtävä vähintään 40%
  • Ahkeralla harjoitusten tekemisellä on mahdollista korottaa tenttiarvosanaa jopa yhdellä arvosanalla
 • Kurssimateriaalit tulevat Moodleen
 • Tentti
  lopputentti 21.10.2011 klo 12-16, SL
  uusintatentti 7.12.2011 klo 12-16 L2 

Kurssimateriaali tulee moodleen