Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Franka Kermer (MA) on englannin kielen ja kulttuurin jatko-opiskelija. Hänen tutkimusaiheensa "Kognitiivisen kieliopin näkökulma aikamuotojen opetukseen englantia toisena kielenä opiskeleville saksalaiskoululaisille" keskittyy tarkastelemaan toisen kielen oppimisen ongelmaa kognitiivisen kielentutkimuksen näkökulmasta.
Franka Kermer (MA) is a postgraduate student for English language and culture at the University of Eastern Finland. Her topic "A Cognitive Grammar approach to tense and aspect teaching in a German ESL classroom" constitutes an attempt to demonstrate how Cognitive Grammar can be employed in the foreign language classroom.

Maria Kok (FM) on suomen kielen jatko-opiskelija ja tekee väitöskirjaa itse-pronominin kehityksestä suomessa ja sen sukukielissä Suomen Akatemian rahoittamassa FINKA-hankkeessa.
Maria Kok (MA) is a postgraduate student in Finnish linguistics, carrying out doctoral research on the the development of the pronoun itse 'self' in Finnish and related languages. She works as researcher in the FINKA project funded by the Academy of Finland.

Minna Kumpulainen (FM) toimii yliopisto-opettajana englannin kääntämisen oppiaineessa ja laatii väitöskirjatutkimusta kääntäjän kompetenssin kehittymisestä. Yksi tutkimuksen keskeisistä näkökulmista on kieltenvälinen vaikutus kääntämisessä: se, millaista suomenkielistä tekstiä opiskelijat tuottavat englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja miten tuotos muuttuu opintojen edetessä, on kiinnostava kysymys paitsi käännöstieteen, myös kielikontaktitutkimuksen näkökulmasta.
Minna Kumpulainen (MA) works as a university teacher in English language and translation studies at UEF. She pursues doctoral studies on the development of translation competence. One of her goals is to portray cross-linguistic influence on translation: the linguistic solutions that the students produce in Finnish target texts on the basis of English source texts and the way these solutions evolve during the studies provide material not only for translation studies but also for language contact research.

...

Heli Paulasto (FT) työskentelee englannin kielen ja kulttuurin post-doc -tutkijana omassa hankkeessaan Englannin kielen vaihtelu paikallisissa ja globaaleissa konteksteissa (Suomen Akatemia 2012-2015). Hänen tutkimuksensa käsittelee englannin kielen vaihtelua ja varieteetteja kontaktilingvistiikan, murretutkimuksen ja sosiolingvistiikan näkökulmista. Ominta alaa ovat Walesin englanti ja ns. angloversaalien muotoutuminen englannin kontaktivarieteeteissa. Post-doc -tutkimukseen sisältyy myös oppijan englantia ja maailman englanteja yhdistävä ENO-korpushankekorpushanke ENO Database of Student English (ENODASE).
Heli Paulasto (PhD) works as a post-doc researcher of English language and culture in her own project English language variation in local and global contexts (Academy of Finland 2012-2015). Her research deals with variation in English from the perspectives of contact linguistics, dialectology and sociolinguistics. Her main fields of interest are Welsh English and the development of so-called Angloversals in contact varieties of English. The post-doc research also involves a the corpus project , ENO Corpus Database of International Student English(ENODASE), combining learner English and World Englishes.

Senioritutkijat - Senior researchers

...