Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jatko-opiskelijat - PhD students

Image Added

Laura Arantola (FM) on jatko-opiskelija suomen kielen oppiaineessa. Hän tutkii geneeris-indefiniittisiä sivulauseita suomen itämurteissa ja rajakarjalaismurteissa eli Suomen ja Venäjän rajalla puhutuissa sekamurteissa, joissa yhdistyy aineksia suomen ja karjalan kielistä. Mukana myös FINKA-hakkeessa (http://www.uef.fi/finka).
Laura Arantola (MA) is a postgraduate student in Finnish linguistics. She is studying generic-indefinite subclauses in the eastern dialects of Finnish and the border Karelian dialects, i.e. in the mixed dialects spoken along the border of Finland and Russia that combine elements of both Finnish and Karelian. She is also involved in the FINKA project (http://www.uef.fi/finka).

Minna Haapio (FM) on englannin kielen ja kulttuurin jatko-opiskelija, joka on toiminut myös erityisalojen englannin opettajana ja kääntäjänä. Hän tekee väitöskirjatutkimusta populaarikulttuurin kielen metaforien, genren ja sukupuolen kulttuuristen mallien yhteydestä. Tutkimusintressit painottuvat kulttuurintuotantoon ja kognitiiviseen kielitieteeseen, mutta erityisenä mielenkiinnon kohteena on kielen ja kulttuurien vuorovaikutus sekä amerikanenglanti. 
Minna Haapio (MA) is a PhD candidate in English Language and Culture, specializing in metaphor and popular culture. Her dissertation project investigates the possible relationships between genre, metaphor and cultural models of gender. In her study, she employs cognitive linguistics and the production of culture perspective. She is also a qualified ESP teacher and a translator, with a passion for American English.

Sanna Hillberg (FM) on englannin kielen ja kulttuurin jatko-opiskelija ja tekee väitöstutkimusta Suomen Akatemian rahoittamassa GlobE-konsortiossa (http://www.uef.fi/globe) kielten välisestä kontaktivaikutuksesta kirjoitetun skottienglannin relatiivilauseissa.
Sanna Hillberg (MA) is a postgraduate student of English language and culture, and the topic of her PhD thesis is “Relative clauses in educated written Scottish English”. The research is also part of the GlobE consortium, which is funded by the Academy of Finland (http://www.uef.fi/globe).

Image Added

Riikka Iso-Ahola (FM) on venäjän kielen ja kääntämisen jatko-opiskelija. Hän tekee väitöstutkimusta kaunokirjallisuuden kääntämisen roolista Suomessa ja Venäjällä meneillään olevassa uhanalaisen karjalan kielen elvytysprosessissa. Riikka Iso-Ahola (MA) is a postgraduate student of Russian language and translation studies at UEF. She is studying the role of translation of literature in the revitalization process of the endangered Karelian language in Finland and in Russia.

Franka Kermer (MA) on englannin kielen ja kulttuurin jatko-opiskelija. Hänen tutkimusaiheensa "Kognitiivisen kieliopin näkökulma aikamuotojen opetukseen englantia toisena kielenä opiskeleville saksalaiskoululaisille" keskittyy tarkastelemaan toisen kielen oppimisen ongelmaa kognitiivisen kielentutkimuksen näkökulmasta.
Franka Kermer (MA) is a postgraduate student for English language and culture at the University of Eastern Finland. Her topic "A Cognitive Grammar approach to tense and aspect teaching in a German ESL classroom" constitutes an attempt to demonstrate how Cognitive Grammar can be employed in the foreign language classroom.

...

Marjatta Lehtinen (FL) laatii väitöskirjatutkimusta englannin kielen ja kääntämisen oppiaineessa. Väitöskirjan työotsikko on: Taking the perspective. Unprototypical transitive sentences in English and their translation equivalents in Finnish. Tutkimus käsittelee englannin ja suomen epäprototyyppistä transitiivisuutta ja epäagentiivisia asiaintiloja ilmaisevien lauseiden kääntämistä englannista suomeen ja suomesta englantiin. Tutkimus perustuu laadullisiin ja tilastollisiin korpusanalyyseihin ja kontrastiiviset päätelmät typologis-funktionaaliseen kuvaukseen, jonka viitekehyksenä on kognitiivinen kielitiede ja erityisesti radikaali konstruktiokielioppi; tutkimuksessa on kehitetty näiden kielenkuvausmallien välineitä käännöstutkimuksen tarpeisiin.
Marjatta Lehtinen (Lic.Phil.) is a postgraduate student in English language and translation studies at the University of Eastern Finland. The title of her thesis is Taking the perspective. Unprototypical transitive sentences in English and their translation equivalents in Finnish. The study deals with unprototypical transitivity in English and Finnish, focusing on English-Finnish-English translations on sentences encoding non-agentive events. The study is based on qualitative and quantitative analyses of authentic corpora, and the contrastive descriptions draw on the typological-functional framework of Radical Construction Grammar (Croft), supported by Cognitive Grammar (Langacker); it is one of the aims of the study to introduce cognitive linguistic tools to the methodology used in TS.

Image RemovedImage Added

Laura Piironen Henna Massinen (FM) on suomen kielen jatko-opiskelija suomen kielen oppiaineessa. Hän tutkii geneeris-indefiniittisiä sivulauseita suomen itämurteissa ja rajakarjalaismurteissa eli Suomen ja Venäjän rajalla puhutuissa sekamurteissa, joissa yhdistyy aineksia suomen ja karjalan kielistäja tekee väitöskirjaa geminaation ja eräiden muiden foneettisten ja fonologisten ilmiöiden leviämisestä savolaismurteista rajakarjalaismurteisiin. Mukana myös FINKA-hakkeessa (http://www.uef.fi/finka).
Laura Piironen hankkeessa.

Henna Massinen (MA) is a postgraduate student in Finnish linguistics. She is studying
generic-indefinite subclauses in the eastern dialects of Finnish and the border Karelian dialects, i.e. in the mixed dialects spoken along the border of Finland and Russia that combine elements of both Finnish and Karelian
how the gemination and some other phonetic and phonological phenomena have been adapted to the Border Karelian dialects from Eastern Finnish dialects. She is also involved in the FINKA project
(http://www
.
uef.fi/finka).

Milla Uusitupa (FM) on suomen kielen jatko-opiskelija ja tekee väitöskirjaa yksikön 2. ja 3. persoonan avoimesta käytöstä rajakarjalaismurteissa. Mukana myös FINKA-hankkeessa (http://www.uef.fi/finka).
Milla Uusitupa (MA) is a postgraduate student in Finnish linguistics. The topic of her thesis is “Open uses of second and third person singular in Border Karelian dialects”. She is also involved in the FINKA project (http://www.uef.fi/finka).

 

Post doc -tutkijat - Post doc researchers

...