Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Crossling-hankkeen tärkeimmät teokset

Paulasto, Heli - Meriläinen, Lea - Riionheimo, Helka - Kok, Maria (toim.)2014: Language Contacts at the Crossroads of Discipilines. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Linkki kustantajan sivulle: http://www.cambridgescholars.com/language-contacts-at-the-crossroads-of-disciplines

Riionheimo, Helka - Kumpulainen, Minna - Meriläinen, Lea - Muikku-Werner, Pirkko (koostaneet) 2014: Virittäjä 3/2014 (erikoisnumero "Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä"). Linkki Virittäjän sivuille: http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/issue/view/3070

...