Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
bordertrue
Column
width48%

Table of Contents
stylenone
minLevel2


1 Mikä on wiki?

Wikit ovat yksinkertaisia verkkosivustoja, joissa käyttäjät voivat lukemisen ohella myös helposti lisätä ja muokata sisältöjä. Ainoa tarvittava ohjelma on nettiselain. Wikit tarjoavat siten helppokäyttöisen välineen yhteisölliseen työskentelyyn.

Tällä hetkellä käytössä on hyvin monia erilaisia wikejä ja wikipalveluja, mutta yhteistä niille kaikille on:

 1. avoimuus, jota voidaan tarvittaessa rajata (esim. yksityisiä osioita tai sivuja muutoin avoimessa wikissä)
 2. yksinkertaisuus: ei tarvita erillisiä ohjelmia tai erityistaitoja
 3. yhteisöllisyys ja verkostomaisuus: sivuja on helppo luoda ja linkittää yhdessä muiden ylläpitäjien kanssa
 4. ajantasaisuus: materiaalit ovat samassa paikassa, ja samat versiot ovat koko ajan kaikikien ylläpitäjien ulottuvilla.

2 Ketkä käyttävät wikiä?

Wikejä on käytetty jo vuodesta 1995 lähtien, ja niiden helppokäyttöisyys on tuonut ne jokaisen kiinnostuneen ulottuville, erityisiä taitoja ei siis tarvita. Wikit ovat yksinkertaisuutensa ansiosta myös hyvin joustavia, ja niitä on sovellettu hyvin erilaisissa tilanteissa, viime vuosina myös korkeakouluissa. Avoimuuden ja yhteisöllisyyden kautta wikit soveltuvat erityisen hyvin yhteisölliseen ja prosessimaiseen tiedon tuottamiseen ja käsittelyyn, riippumatta siitä onko kyseessä opiskelu, opetus, tutkimus tai hallinto.


3 Miten wiki toimii?

Wikissä yksittäistä sivua kutsutaan wikisivuksi, kun taas wikillä viitataan yleensä joko useamman wikisivun muodostamaan laajempaan kokonaisuuteen tai johonkin tiettyyn wikipalveluun, jossa verkon palvelimelle on asennettu jokin lukuisista wikiohjelmistoista joko julkiseen tai rajoitettuun käyttöön.

 1. Voit lukea wikisivuja kuten mitä tahansa nettisivuja klikkaamalla linkin auki.
 2. Voit muokata wikisivua Edit-painikkeen kautta, jolloin sivun sisältö avautuu selaimen muokkausikkunaan (ks. esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Kukka - Muokkaa-painikkeet oikeassa yläreunassa).
 3. Voit käyttää tekstin muotoiluun helppokäyttöisiä editoreita (yksinkertaisen wikimerkkauksen lisäksi), joten koodaus- tai muita vastaavia taitoja ei tarvita (ks. esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Kukka - "Muokkaa" ja "Muokkaa wikitekstiä").
 4. Tallenna muutokset, jolloin sivun uusi versio on välittömästi muiden lukijoiden saatavilla ja muokattavissa edelleen.
 5. Voit muokata olemassa olevia wikisivuja ja luoda uusia sivuja ja linkittää niitä toisiinsa (ks. esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Kukka - sinisen linkin takana on wikisivu, punaisen linkin takana ei vielä ole sivua).
 6. Wikeissä voit vaihtelevasti käyttää myös muita toimintoja: kommentoida sisältöjä, lisätä avainsanojen, käyttää hakutoimintoja, tilata rss-syötteitä tai luoda henkilökohtaisen käyttäjäsivun.

4 Miksi wikiä kannattaa käyttää?

Wikiä kannattaa käyttää erityisesti silloin, kun haluat tuottaa ja käsitellä tietoa yhdessä useamman henkilön kanssa.

4.1 Esimerkkejä wikin yhteisöllisestä käytöstä

 • Kokouksen dokumentit
  • Laadi esityslista ja muokkaa sitä ennen kokousta.
  • Linkitä muut kokouksen dokumentit samalle sivulle.
  • Kirjoita kokouksen aikana pöytäkirjaa niin, että kokouksen osallistujat voivat sen samalla tarkistaa.
  • Tarvittaessa osallistujat voivat lisätä dokumentteja tai oheismateriaalia sivulle
 • Materiaaleja kokoon ja julkaistaviksi
  • Voit helposti lisätä wikisivulle kuvia, kuvioita, videoita ym. oheismateriaalia.
  • Voit myös tarvittaessa siirtää wikisivun sisällöt vaikkapa tekstinkäsittelyohjelmaan jatkokäsittelyä varten.

4.2 Wikin hyviä puolia muihin yhteisöllisiin palveluihin verrattuna

 • Materiaali pysyy ajan tasalla ja on kaikkien saatavilla netissä.
 • Muutokset on helppo jäljittää ja aiemmat versiot voidaan tarvittaessa palauttaa milloin vain.
 • Wikisivuja muokataan yksinkertaisella tekniikalla, jolloin perusmuotoilut (lihavointi, otsikot, linkit yms.) on helppo toteuttaa.
 • Wikisivut on helppo liittää toisiinsa linkkien avulla.
 • Tuotokset ovat valmiiksi nettimuodossa julkaisemista varten.

5 Mitä huonoja puolia wikissä on?

Wikien vahvin ominaisuus, avoimuus ja yhteisöllisyys, voi aiheuttaa ongelmiakin:

  1. Avoimet wikit ovat haavoittuvia vandalismille ja asiattoman aineiston levitykselle. Onneksi käyttäjien oikeuksia voi myös rajoittaa, esimerkiksi antamalla muokkausoikeus vain kirjautuneille käyttäjille.
  2. Wikin sisältöä tuotetaan usein yhteisöllisessä prosessissa, ja lopputuloksena syntyvästä wikisivustosta voi tulla sekava ja sisällöltään vaihtelevan tasoinen. Usein onkin tarpeen sopia erikseen käyttäjistä joiden vastuulla on pitää wikisivusto siistinä ja ajantasaisena.
  3. Wikillä tuotetun materiaalin laatijana on yleensä yhteisö eikä yksilö, mikä voi aiheuttaa erimielisyyksiä tekijänoikeuksista. Ennen laajemman materiaalin rakentelua kannattaakin sopia tekijänoikeuksista ja tiedottaa siitä kaikille muillekin, joilla on mahdollisuus osallistua sisällöntuotantoon wikissä.

 

Column
width4%

 

Column
width48%

6 Mihin wikit ovat kehittymässä?

Wikit mahdollistavat uudenlaisia tiedontuotannon ja -käsittelyn tapoja, ja laajemmat muutokset ovat nähtävissä vasta muutaman vuoden kuluttua. Tosin jo nyt voidaan Wikipedian tarjoaman esimerkin avulla todeta, että wikin avulla voidaan sekä tuottaa uudenlaisia sisältöjä että myös synnyttää uudenlaisia yhteisöjä.

Monissa wikipalveluissa on myös kehittyneitä ominaisuuksia, jolloin niillä voidaan korvata monia verkkojulkaisun tai yhteistoiminnan välineitä. Toivottavasti uudet ominaisuudet eivät kuitenkaan poista wikipalvelujen tärkeimpiä ominaisuuksia, yksinkertaisuutta ja helppokäyttöisyyttä.


7 Mitkä ovat wikien vaikutukset opetukselle ja oppimiselle?

Wikeillä voidaan opetuksen ja tutkimuksen ohella tukea erityisen hyvin opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä oppimista, esimerkiksi

 • opettaja voi antaa opiskelijoille oikeuden muokata ja jalostaa edelleen opintojakson oppimateriaaleja tai linkkilistoja
 • opiskelijat tekevät materiaaleja joko oma-aloitteisesti tai opettajan antaman aihealueen tai muun vastaavan toimintaraamin ohjaamina
 • opiskelijat rakentavat ja julkaisevat henkilökohtaisia portfolioita.

8 UEF-wiki pähkinänkuoressa

Itä-Suomen yliopiston wikipalvelu (UEF-wiki) on osoitteessa http://wiki.uef.fi . Wikissä on kaikille avointa materiaalia, mutta sivujen muokkaukseen tarvitaan aina kirjautuminen. Osa materiaaleista on rajattu vain pienen työryhmän näkyville, jolloin muut käyttäjät eivät pääse edes lukemaan niitä. Wikiin kirjaudutaan Itä-Suomen yliopiston tunnuksella ja salasanalla (UEFAD-tunnus), kuten muihinkin yliopiston verkkopalveluihin. Muiden korkeakoulujen ja organisaatioiden edustajat, jotka ovat Haka-tunnistuksen piirissä, voivat myös kirjautua UEF-wikiin.

Mikäli sinulla on UEFAD-käyttäjätunnus, voit tilata wikialueen ja ryhtyä sen ylläpitäjäksi. Voit räätälöidä wikialuetta ja määritellä esimerkiksi ulkoasun, tyylit ja rakenteita. Voit luoda ja muokata sivuja vain kirjautuneena, kutsua lukijoita ja muita ylläpitäjiä wikialueelle ja antaa heille eritasoisia yhteisöllisiä ja yksilöllisiä käyttöoikeuksia.


9 Wikin käyttötapoja

Tähän lukuun keräämme tietoja ja esimerkkejä siitä, miten UEF-wikiä on yliopistossamme käytetty. 

Onko tiedossasi jokin hyvä tai mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten wikiä on käytetty? Jaa tietosi muillekin (esimerkiksi kommenttina sivun alareunassa), niin lisäämme tänne tiedot.

Itä-Suomen yliopistossa wikiä on käytetty esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

9.1 Intranet tai extranet, opintojakson tai projektin "kotisivu"

9.2 Ohjeiden tallennusalusta

9.3 Tiedostojen jako

Wikissä voit jakaa kätevästi tiedostoja, ja makron avulla voit antaa myös lukijoille tai opiskelijoille luvan lisätä tiedostoja. Näin voiot helposti koota dokumenttipankkeja.

9.4 Yhteiset dokumentit

Wikissä on helppoa yhdessä kirjoittaa hankehakemuksia tai koota yhteisiä raportteja.

9.5 Wiki oppimisen tukena

Kun työskentelet wikissä yhdessä muiden oppijoiden kanssa, voit helpommin muun muassa

 • muokata ja prosessoida tietoa
 • oivaltaa ja hahmottaa asioiden välisiä suhteita
 • huomioida eri näkökulmia. 

9.6 Kurssi- tai oppimispäiväkirja, portfolio

Wikiin voi rakentaa monipuolisen ja -tasoisen oppimispäiväkirjan ja portfolion. Wikissä voit kirjata yksityisiä, hyvinkin satunnaisia merkintöjä päiväkirjaan, ja toisaalta rakentaa julkista näyteportfoliota, jonne voit siirtää materiaaleja jalostettuina yksityisistä osioista.

9.7 Opettajan kotisivu


10 Mistä saat tukea, koulutusta ja neuvontaa?

 • Käyttöhjeet ym. tukimateriaali ovat tällä wikialueella.
 • Opinto- ja opetuspalvelujen tukipalveluyksikkö oppitupa (oppitupa(at)uef.fi) vastaa UEF-wikin käytön tuesta, koulutuksesta (koulutuskalenteri intrassa) ja neuvonnasta.

11 Lähteitä ja lisätietoja