Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Erityisesti tulee huomioida, että wikipalvelu on tarkoitettu opiskelun, tutkimuksen, opetuksen tai hallinnon työvälineeksi. Yksityinen käyttö ei ole sallittu. . Wikin käyttö kaupalliseen toimintaan on kielletty, samoin kuin voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen vastainen toiminta.

...

käsite suomeksi

käsite englanniksi esimerkiksi ohjelmiston käyttöliittymässä(esim. palvelun käyttöliittymässä)

kuvaus

alue

space

wikialue

wikialuespaceyhden tai useamman wikisivun muodostama kokonaisuus, jossa on omat asetukset ja ylläpitäjä

wikialueen ylläpitäjä

space admin

vastuuhenkilö jolla on oikeudet hallinnoida yhtä tai useampaa wikialuetta

anonyymi käyttäjä

anonymous user

käyttäjä, joka ei ole kirjautunut wikiohjelmistoon

kirjautunut käyttäjä

confluence-users

käyttäjä, joka on kirjautunut wikiohjelmistoon omalla henkilökohtaisella tunnuksellaan

wikialue

space

yhden tai useamman wikisivun muodostama kokonaisuus, jolla on omat asetukset ja ylläpitäjä

wikipalvelu

wiki service

ohjelmiston, palvelimen, ylläpidon, tuen ja koulutuksen muodostama kokonaisuus, joka mahdollistaa wikin käyttämisen

...

Kaikkien muiden kuin anonyymien käyttäjien on tunnistauduttava wikipalveluunwikiohjelmistoon. Tunnistautumiseen käytetään Itä-Suomen yliopiston Tietotekniikkapalvelun tietotekniikkapalvelujen myöntämää käyttäjätunnusta (UEFAD-tunnus). Tällöin salasanana toimii sama salasana kuin muissakin Itä-Suomen yliopiston verkkopalveluissa.

3. Käyttöoikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla käyttäjillä on vastuu omasta toiminnastaan ja kaikkien käyttäjien on noudatettava käyttösääntöjä. Kaikilla käyttäjillä on myös velvollisuus ilmoittaa ylläpidolle havaitsemistaan tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä. Seuraavassa on tarkennettu eri käyttäjäroolien erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

3.1 Anonyymit käyttäjät

Oikeudet: Anonyymeillä käyttäjillä on oikeus lukea ja kommentoida sivuja (jos kommentointi on sallittu). Alueen ylläpitäjä määrittää anonyymikäyttäjien oikeudet aluekohtaisesti. Anonyymeille käyttäjille ei saa antaa muita oikeuksia kuin luku ja kommentointi.
Velvollisuudet: Yleiset käyttösääntöjen Käyttösääntöjen mukaiset.

3.2 Itä-Suomen yliopiston tunnuksella kirjautuneet käyttäjät

Oikeudet: Yliopiston käyttäjätunnuksilla kirjautuneilla käyttäjillä on oikeus käyttää palvelua yliopiston toiminnassa. Alueen ylläpitäjä määrittää, miten aluetta voidaan käytääkäyttää. Henkilökunnan jäsen voi ottaa käyttöönsä henkilökohtaisen alueen (personal space).

Velvollisuudet: Yleiset käyttösääntöjen Käyttösääntöjen mukaiset.

3.3 HAKA-käyttäjät

HAKA-käyttäjät pääsevät kirjautumaan järjestelmään haka-kuvakkeen kautta omilla organisaatiotunnuksillaan.

Oikeudet: HAKA-käyttäjillä on oikeus käyttää palvelua yliopiston toiminnassa. Alueen ylläpitäjä määrittää, miten aluetta voidaan käytää.

Velvollisuudet: Yleiset käyttösääntöjen mukaiseKäyttösääntöjen mukaiset.

3.4 Alueen ylläpitäjät

Oikeudet: Alueen ylläpitäjä hallinnoi omaa aluettaan ja jakaa alueen käyttöoikeuksia muille käyttäjille.

Velvollisuudet: Alueen ylläpitäjä on viime kädessä vastuussa kaikesta, mitä hänen alueellaan tapahtuu, myös muiden käyttäjien toimista. Sen vuoksi alueen ylläpitäjän tulee huomioida seuraavat säännöt:

 • anonyymeille Anonyymeille käyttäjille ei ole sallittua antaa muita oikeuksia kuin luku- ja kommentointioikeus.
 • alueen Alueen ylläpito-oikeuksia ei suositella jaettavan muille.
 • ylläpitäjän Ylläpitäjän on säännöllisesti seurattava oman alueensa tapahtumia.
 • ylläpitäjän Ylläpitäjän tulee tarvittaessa rajoittaa muiden käyttäjien oikeuksia.
 • vakavissa Vakavissa ongelmatilanteissa tulee välittömästi ottaa yhteyttä wikipalvelun ylläpitoon.

4. Wikialueet

Wikialueet tilataan erillisellä lomakkeella. Wikialueen pyytäjästä tulee automaattisesti sen ylläpitäjä eikä ylläpito-oikeuksia suositella siirettävän edelleen. 

...

Wikialueilla olevien tietojen varmuuskopiointi on alueiden ylläpitäjien vastuulla, samoin mahdollinen arkistointi myöhempää käyttöä varten. Wikialueen ylläpitäjä voi itse poistaa alueensa, mutta toimenpide on peruuttamaton. Ennen poistamista kannattaa siis varmuuden vuoksi arkistoida alue. Samoin on hyvä tiedottaa alueen muita käyttäjiä hyvissä ajoin ennen poistamista.

...

Wikipalvelun tukipalvelut tuotetaan Opinto- ja opetuspalveluiden ja Tietotekniikkapalvelun opintopalvelujen ja tietotekniikkapalvelujen yhteistyönä seuraavasti:

tukimuoto tai kohderyhmä

tuki

Wikin päivittäminenpäivitys, varmuuskopiointi ja tekninen ylläpito

TietotekniikkapalvelutSpace

-alueen tilaaminenWikialueen tilaus

Oppitupa, tilauslomake

Opettajien pedagoginen tuki ja koulutus

Opinto- ja opetuspalvelut,  OppitupaOpintopalvelut, oppitupa

Opiskelijoiden tuki

Opinto- ja opetuspalvelut, OppariOpintopalvelut, oppari

Opettajia tukevat myös laitosten ja tiedekuntien verkko-opetuksen tukihenkilöt.

...

Wikipalvelun ylläpidosta vastaa Tietotekniikkapalveluttietotekniikkapalvelut. Palvelun ylläpitoa velvoittavat yliopiston käyttösääntöjen lisäksi myös erilliset tietojärjestelmien ylläpitosäännöt.

Wikipalvelun käyttäjien tulee huomioida erityisesti seuraavat asiat:

 • ylläpito Ylläpito keskittyy pitämään palvelun käytettävissä ja saavutettavissa.
 • ylläpito Ylläpito ei takaa wikipalvelun jatkuvaa ja keskeytymätöntä saavutettavuutta, mutta kaikki tiedossa olevat käyttökatkot tiedotetaan etukäteen.
 • ylläpito Ylläpito ei vastaa wikialueilla olevien tietojen säilytyksestä, luotettavuudesta tai eheydestä.
 • ylläpito Ylläpito ei valvo säännöllisesti wikialueita vaan puuttuu ainoastaan havaittuihin tai ilmoitettuihin ongelmatilanteisiin.
 • mahdolliset Mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti selvittämään ottamalla yhteyttä alueen ylläpitäjään, vakavissa tapauksissa toimitaan voimassaolevan tietoturvaohjeistuksen mukaisesti.

Wikipalvelun palvelimesta otetaan palvelinylläpidon toimesta säännölliset varmuuskopiot. Näiltä kopioilta ei kuitenkaan ole mahdollista palauttaa yksittäisten wikialueiden tietoja, vaan mahdolliset palautukset tehdään ainoastaan vakavien ja koko järjestelmää koskevien vahinkojen korjaamiseksi.

Palvelun ylläpidolla on oikeus puuttua alueen ylläpitäjän ohitse mihin tahansa palveluun syötettyyn aineistoon, jos sen havaitaan rikkovan voimassaolevia lakeja, yliopiston käyttösääntöjä, hyvää tapaa, tai loukkaavan tekijänoikeuksia tai haittaavan palvelun käyttöä. Ylläpidolla on myös oikeus muuttaa käyttäjien ja alueiden oikeuksia sekä peruuttaa käyttäjän oikeus käyttää palvelua, jos havaitaan jotakin aiemmin mainittuja ongelmia.

7. Tekijänoikeudet

Jokainen käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen wikipalveluun syöttämänsä aineiston käyttöön on saatu lupa tekijänoikeuden omistajalta. Alueen ylläpitäjän vastuulla on valvoa käyttäjien toimintaa ja puuttua havaittuihin ja epäiltyihin tekijänoikeusrikkomuksiin viipymättä. Epäselvissä tapauksissa alueen ylläpitäjän tulee siirtää käyttöoikeudeltaan tuntematon aineisto pois julkiselta alueelta siihen asti , kunnes tekijänoikeuden omistajan kanta aineiston julkaisemiseen wikisivulla on selvitetty.

Alueen ylläpitäjä ei kuitenkaan ole vastuussa tai velvollinen valvomaan sitä, miten alueen käyttäjät käyttävät toistensa aineistoja, vaan käyttäjien on erikseen yhdessä alueen ylläpitäjän kanssa sovittava syöttämiensä aineistojen käyttöehdoista.