Child pages
 • Saavutettavuus opiskelijoille / Accessibility for students

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

Opiskelijan tietopankista, Kamusta​, löytyy lisää tietoa:

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kohde on helposti lähestyttävissä kaikille ihmisille. Verkkoympäristössä se tarkoittaa käytännössä sitä, että verkkopalvelu on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti. Digitaalisten palvelujen saavutettavuus on määritelty laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019, digipalvelulaki). Laki koskee koko julkista sektoria, ml. yliopistoja.


Panel
bgColor#FBFCFC

Accessibility

Accessibility refers to implementing a physical, mental, and social environment where everyone, regardless of their personal capabilities, can act and interact equally with others. At the university, accessibility affects all students and staff members, but it is especially important to those members of the university community who have a disability, who are ageing, or who belong to a cultural or linguistic minority.

Learn more about accessibility in KAMU Student databank:

Accessibility is about promoting equality. It means that content should be as easily accessible to all. When it comes to online services, it means the practice of making your online services as easy as possible to use to all. The accessibility of digital services applies to all public sector entities and is governed by the EU Web Accessibility Directive and defined in national law: the​ Act on the Provision of Digital Services 306/2019. 


Miten saavutettavuus näkyy opiskelijoille?

Kun verkkopalvelu (esim. Moodle, www-sivu) on tehty saavutettavana, verkkosisällöt ovat käytettävissä yhä paremmin myös avustavien teknologioiden avulla. Näistä teknologioista on apua kaikille, ei pelkästään vammaisille tai toimintarajoitteisille.

Yliopiston sähköisessä julkaisujärjestelmässä julkaistut opinnäytteet (kandityöt, pro gradut, väitöskirjat) tulisi olla saavutettavia. Opiskelija vastaa opinnäytetyönsä saavutettavuudesta. Saavutettavan opinnäytetyöohjeen lisäksi opiskelijan tulee noudattaa kunkin koulutuksen antamia opinnäytetyön ohjeita. 

Jos olet tehnyt opintojakson aikana sisältöjä (dokumentteja tms.), niiden ei tarvitse olla saavutettavia. Jos tekemäsi sisältö jää käyttöön opintojaksolle useammaksi vuodeksi saavutettavuusvaatimukset koskevat sitäkin.


Panel
bgColor#FBFCFC

What does accessibility mean when you are a student?

When an online service (e.g. Moodle, a website) is made accessible, the content can be accessed even better when using assistive technology. This technology helps everyone, not just the disabled or handicapped. 

All theses (Bachelor's thesis, Master's thesis, doctoral dissertations) published in the University's electronic publication system should be accessible. The student is responsible for the accessibility of his / her thesis. In addition to the thesis instructions to be achieved, the student must follow the thesis instructions given by each faculties.

If you produce content (documents, etc.) for a specific course, it does not have to be accessible. If the content you produce is available for use of the course for several years, then accessibility requirements apply.


Noudata saavutettavuusohjeita dokumenttien teossa

Saavutettavat asiakirjat verkossa - itseopiskelukurssi / Celia. Varaa kaksi tuntia aikaa ja opettele itse!

Expand
titleHuomioi saavutettavan sisällön tuottamisessa
 • Käytä yksinkertaista virkakieltä. Teksti on myös riittävän suurikokoista sekä fontit selkeitä ja luettavia. 
 • Lauseotsikot ovat suositeltavia. Käytetään kunkin palvelun omia otsikkotasomäärityksiä
 • Väliotsikot jaksottavat tekstiä ja asiakokonaisuuksia. Otsikkotasojen tulee olla loogisia. 
 • Linkkitekstien tulee olla kuvaavia ja kertoa riittävästi linkin kohteesta. Linkit aukeavat samaan ikkunaan.  
 • Luettelot tekevät tekstistä helposti silmäiltävää. 
 • Kontrasti on oltava riittävä. Värisokeiden ja heikkonäköisten käyttäjien tulee saavuttaa tieto, vaikka he eivät näkisi värejä. Värin voi testata esim. Contrast Checker​ - verkkopalvelussa. Tavoittelemme AA-tasoa.

Tee saavutettavaa sisältöä -Sway esitys (vaatii kirjautumisen UEF-tunnuksella)


Expand
titleHuomioi kuvien ja infograafien käytössä
 • Kuvia ja infograafeja käytetään edelleen helpottamaan tekstin lukemista.
 • Älä korvaa kuvalla/infograafilla tekstiä, vaan avaa se myös tekstissä.
 • Verkkosivujen kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti (alt-teksti), jonka avulla kerrotaan kuvan sisältämä tieto niille henkilöille, jotka eivät jostain syystä näe itse kuvaa. Esimerkiksi näkövammaisten käyttämät ruudunlukuohjelmat lukevat ääneen alt-tekstin. Määritä kuva koristeelliseksi, jos kyseessä on koristeellinen kuva, kuvan sisältö on merkityksetön suhteessa muuhun sisältöön, kuvan sisältö on jo kuvailtu tekstissä tai näkyvä kuvateksti on sama kuin alt-teksti olisi. Tarkista ohjelmasta/verkkopalvelusta, miten koristeellinen kuva merkitään. ​Kts. lisää vaihtoehtoisten kuvausten tekemisestä.


Expand
titleWord luntti

Tuota saavutettava Word Sway esitys (vaatii kirjautumisen UEF-tunnuksella):

 1. Käytä saavutettavia mallipohjia.
 2. Käytä Wordin otsikkotasomäärityksiä loogisesti.
 3. Luo listat, taulukot, kaaviot Wordin ominaisuuksina.
 4. Lisää kuville, taulukoille, kaavioille vaihtoehtoiset tekstit.
 5. Käytä fonttina Ariel, Calibri, Open Sans, fontti koko 11-12, riviväli 1,5, vasen tasaus. Tavutusta voi käyttää.
 6. Tehosteeksi lihavointia, vältä kapiteeleja, kursiivia tai alleviivausta.
 7. Älä laita ylä- ja alatunnisteisiin tietoa, mitä ei ole muualla dokumentissa.
 8. Määritä dokumentin kieli.
 9. Määritä metatietoihin otsikko ja selkeä tiedostonimi.
 10. Tarkista tiedosto Wordin helppokäyttötoiminnolla​
Expand
titleWord ohjevideotExpand
titleSaavutettavuus koskee kaikkia tiedostomuotoja


Expand
titlePowerPoint

Tuota saavutettava PowerPoint-tiedosto Sway-eistys (vaatii kirjautumisen UEF-tunnuksella):

 1. Käytä saavutettavia mallipohjia.
 2. Käytä dioissa otsikoita.
 3. Luo listat, taulukot, kaaviot ohjelman ominaisuuksina.
 4. Lisää kuville, taulukoille, kaavioille vaihtoehtoiset tekstit.
 5. Tehosteeksi lihavointia, vältä kapiteeleja, kursiivia tai alleviivausta.
 6. Määritä elementtien lukujärjestys.
 7. Upotettuihin videoihin tulee olla myös tekstitys.
 8. Määritä metatietoihin otsikko ja selkeä tiedostonimi.
 9. Tarkista tiedosto PowerPointin helppokäyttötoiminnolla


Expand
titleExcel

Tuota saavutettava Excel-tiedosto Sway-eistys (vaatii kirjautumisen UEF-tunnuksella):

 1. Tee taulukosta yksinkertaisia. Tee useampia pienempiä taulukoita kuin yksi laaja taulukko.
 2. Aseta tieto enemmän riveille kuin sarakkeisiin.
 3. Älä käytä jaa/yhdistä soluja.
 4. Taulukossa ei saa olla tyhjiä rivejä tai sarakkeita.
 5. Määritä taulukon tietoalue taulukoksi.
 6. Nimeä taulukot (välilehdet)
 7. Aloita sisältö taulukon solusta A1.
 8. Lisää kuviin alt-tekstit.
 9. Lisää kaavioihin arvotaulukko.
 10. Määritä metatietoihin otsikko ja selkeä tiedostonimi.
 11. Tarkista tiedosto Excelin helppokäyttötoiminnolla


Expand
titlePDF

Tee saavutettava pdf-tiedosto Sway-eistys (vaatii kirjautumisen UEF-tunnuksella):

 1. Aloita saavutettavasta Office-tiedostosta.
 2. Vie/Tallenna (EI Tulosta) pdf ja määritä asetuksissa sisällytä tulostumattomat tiedot ja Wordissa luo otsikoista kirjanmerkit.
 3. Lomakentät tulee olla yksilölliset ja niissä tulee pystyä liikk​umaan sarkaimella.
 4. Tarkista pdf-tiedoston saavutettavuus Acrobat Pro (maksullinen) tai selaimella käytettävällä Pavella. 
 5. Tee tarvittavat muutokset. Kaikista dokumenteista tulee vähintään manuaalisesti tarkistaa lukujärjestys (kopioi teksti pdf:stä ja liitä muualle) ja värien kontrastit.
Panel
bgColor#FBFCFC

Follow accessibility guidelines when preparin documents


Expand
titlePay attention to the producing accessible content
 • Writing clear and understandable professional language is essential when it comes to online accessibility. The text should also have a sufficiently large and legible font.
 • Main headings should be descriptive and to the point. When possible, write headings in the form of full sentences. Use the heading levels configured for the service.
 • Subheadings divide the text and content into readable sections. Heading levels should be logical to follow.
 • Link texts should be descriptive and share enough information about the linked item. Links should open in the same browser window.
 • Adding lists makes the text easier to read.
 • The colour contrast should be sufficient. You may use  Contrast Checker online service for testing contrasts. The minimum requirement is level AA.
 • There should be enough colour contrast between the text and the background. The content must be accessible to people with colour blindness or poor eyesight, who have difficulty seeing colours.
 • If the website contains information or functionalities based on colour, an alternative that does not require distinguishing between colours must be provided.
 • Images on websites must include an alternative text (alt text) that describes the information contained in the image to persons who cannot see the image. For example, screen reader software used by visually impaired persons read alt texts aloud. Mark images as decorative if they add no information to other content, their content is already described in the text or the visible caption is identical to the alt text. Check the software or online service on how to mark images as decorative.
 • Videos and podcasts stored in online services must be include captions from 23 September 2020 onwards. Saved videos must be made accessible within 14 days of publication. The requirements do not apply to live streamed videos.
 • Infographics must be easily readable, and their content described also in text format.

Creating accessible content​ -Sway presentation (sign with UEF-account)


Expand
titleWord checklist

Creating accessible Word-Sway presentation (sign with UEF-account)

 1. Use the accessible templates.
 2. Use the heading level settings in Word in a logical and consistent manner.
 3. Use the functionalities in Word to create lists, tables and charts
 4. Add alternative texts for images, tables and charts
 5. Use Ariel, Calibri or Open Sans fonts with size 11-12, spacing 1.5, align left. You may use hyphenation.
 6. Use bold for emphasis. Avoid small caps, italics or underlining.
 7. Do not write information not found elsewhere in the document in headers and footers.
 8. Forms must have individual fields that can be navigated with the tab key.
 9. Specify the document’s language.
 10. Add a title and a descriptive file name in the document’s metadata.
 11. Check the file’s accessibility using the function in Word.
Expand
titleWord ohjevideot

All videos have English subtitles.Expand
titleAccessibility applies to all file formats


Expand
titlePowerPoint

Creating accessible PowerPoint files -Sway presentation (sign with UEF-account):

 1. Use the accessible templates.
 2. Use slide headings.
 3. Use the inbuilt functionalities to create lists, tables and charts.
 4. Add alternative texts for images, tables and charts
 5. Use bold for emphasis. Avoid small caps, italics or underlining.
 6. Specify the reading order of elements.
 7. Include captions for embedded videos.
 8. Add a title and a descriptive file name in the document’s metadata.
 9. Check the file’s accessibility using the function in PowerPoint.Expand
titleExcel
 1. Make your spreadsheet simple. Prefer several smaller tables over one large one.
 2. Prefer more rows over more columns.
 3. Do not split or merge cells.
 4. Do not leave rows or columns empty.
 5. Set the table’s range of data as the table.
 6. Name your tables (tabs)
 7. Start your table at cell A1.
 8. Add alt texts for images
 9. Add value tables for charts.
 10. Add a title and a descriptive file name in the document’s metadata.
 11. Check the file’s accessibility using the function in Excel.


Expand
titlePDF files
 1. Start with an accessible Office file.
 2. Export/Save (NOT Print) the PDF. In the settings, include non-printing information and create bookmarks of the headings in Word.
 3. Form fields must be individual and navigable using the tab key.
 4. Check the PDF file’s accessibility with Acrobat Pro (requires a licence) or the browser-based Pave app. 
 5. Edit necessary. Regardless of the type of document, manually check at least the reading order (copy the text from the PDF and paste elsewhere) and colour contrasts.
Tutkimusviestintä

Jos tutkimus kuuluu yliopiston toimintaan, tulee esim. tutkimushakkeen verkkosivutkin olla saavutettavia ja siinä pitää olla saavutettavuusseloste.

Yliopiston verkkosivusto ja esim. Connect sisältöineen tulee olla saavutettavia. 

Kts. tarkemmin Heimosta Saavutettavuus tutkimuksessa (kirjaudu UEF tunnuksilla).


Panel
bgColor#FBFCFC

Research communication

If you are doing research for the university and the research project has webpages, it must also be accessible and must contain an accessibility statement.

University website and e.g. Connect and its content must be achievable.

See more about accessibility in reserch on Heimo (sign with UEF account).


Opiskelijoiden tuki

Opiskelijoiden tuki oppari@uef.fi, väitöskirjojen teemapohjien käytön ohjeistuksesta vastaa julkaisusarjan päätoimittaja (Heimossa ja vaatii kirjautumisen UEF-tunnuksella)

Wistecin video-oppaat ovat UEF-opiskelijoiden käytössä. Lue lisää Wistec Onlinesta Heimosta (vaatii kirjautumisen UEF-tunnuksella)


Panel
bgColor#FBFCFC

Student support

Students get support on accessibility from oppari@uef.fi, the instructions for using the themes of doctoral dissertations are given by the editors of the publication series (in Heimo and requires login with a UEF account)

Read more about Wistec Oline on Heimo (sign with UEF account).