Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arvioinnin tavoitteet, tehtävät ja kohteet

Tässä moduulissa esitellään oppimisen arvioinnin tavoitteita, tehtäviä, kohteita, tapoja ja suorittajia sekä arvioinnin tulevaisuutta.

Miksi oppimista arvioidaan?

Arviointi on keskeinen osa hyvää opetusta ja oppimista (James 1996). Palaute oppimisesta on tärkeää, koska se ohjaa ja kannustaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja se myös ohjaa oppimista (Kauppi 2004). Se myös tukee ja ohjaa oppimisprosessin etenemistä. On kuitenkin erotettava arviointi ja arvostelu toisistaan (Meisalo 1996). Arviointi on laadullista palautetta oppimisen edistymisestä, kun taas arvostelu tähtää numeeriseen, määrälliseen tietoon. Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia arviointi- ja arvostelumenetelmiä. Jos arviointiin käytetään sekä formatiivisia (ohjaavia) että summatiivisia (tietoa kokoavia) menetelmiä, saadaan opetuksen kehittämisen kannalta arvokkaampaa, uskottavampaa sekä laajemmin käytettävää tietoa (SCOTL, 2002). Formatiiviset arviointimenetelmät sopivat kuitenkin paremmin silloin kun opettaja tai oppilaitos haluaa tarkempaa tietoa siitä mitkä tekijät tuottavat parempaa eli syväoppimista (McKellar 2002). Summatiiviset arviointimenetelmät toteavat oppijan sen hetkisen tiedon määrän eli pintaoppimisen määrän (McKellar 2002). Määrälliset arviointimenetelmät eivät kerro sitä pystyykö oppija soveltamaan oppimaansa tietoa.

Oppimisen arviointia varten opettajan on mietittävä syy arvioimiseen ja hänellä on oltava myös taito siihen. Sen vuoksi opettajan on hyvä tehdä arviointisuunnitelma. Arvioinnin suunnittelutaitoihin kuuluu kyky suunnitella sisällöt ja tehtävätyypit, kurssin rakenteen ja ydinasiat sekä käytettävät arviointimenetelmät (Wulff 2003). Arviointisuunnitelmaa varten on myös mietittävä tarkasti mitä, miksi ja milloin arvioidaan ja mikä on arvioinnin tehtävä ( ks. esim. Lundström 2004). Arviointi ei saa olla itsetarkoitus, vaan sen pitää johtaa toimenpiteisiin oppimisen parantamiseksi. Opiskelijan on myös ymmärrettävä arvioinnin merkitys ja tarkoitus oppimisen motivoinnissa.

Arviointisuunnitelman tekemiseen osallistuu myös yksikkö ja mahdollisesti myös yliopiston hallinto sisällyttämällä arvioinnin opetuksen strategioihin (Alha 2003). Tällöin yksikön/yliopiston on otettava kantaa siihen mitä arvioidaan, miten arviointi toteutetaan, mihin arviointitietoa käytetään ja miten se vaikuttaa opetussuunnitelmaan, kurssien sisältöihin sekä opetukseen (Maki 2002, ks. myös McKellar 2002).

Pohdittavaa

1. Olenko tehnyt arviointisuunnitelman?
2. Ovatko arviointivaatimukset selkeästi esitetty opiskelijoille?
3. Arvioinko kaikkia niitä tavoitteita, jotka kurssille on asetettu?
4. Miten arviointi vaikuttaa oppimiseen ja oppimistehtäviin kurssilla?
5. Onko arvioinnin työmäärä opiskelijoille ja opettajalle sopiva?
6. Annanko sopivaa palautetta opiskelijoille näiden edistymisestä?

Lähteet
Alha, K. 2003. Arviointi opetussuunnitelmatyössä. Oppimiskeskus Tritonia.
Collin, J, Korhonen K, Penttinen L & Vakiala V. 2003. Tutkivan oppimisen arviointi. http://www.tutkiva.edu.hel.fi/arviointi.html
Kauppi, A. 2004. Kontekstuaalinen oppimistypologia oppimisen arvioinnin lähtökohtana. Evaluaattori – Kehittävän arvioinnin verkkolehti, 1/2004:3-7.
Lundström, K. 2004. Arvioinnin tehtävä. Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun KATTI – kehittävän arvioinnin tietokanta http://ope.helia.fi/heva/
McKellar, E. 2002. Change our assessment practices? Why should we? The theory behind assessment practises. Paper presented at the Learning Communities and Assessment Cultures Conference 28-30, August 2002.
Meisalo, V. 1996. Arvioinnin kysymyksiä opetus-oppimis-opiskelu-prosessissa. pdf-dokumentti
Teaching Assessment and Evaluation Guide. 2002. by Senate Committee on Teaching and Learning (SCOTL), York University www.yorku.ca/secretariat/senate/committees/scotl
Wulff, Anu. 2003. Oppimisen arviointi verkossa. Kurssimateriaali 18.2.2003.

Lisämateriaalia
Dietel, R. J., Herman, J. L. & Knuth, R. A. (1991). What Does Research Say About Assessment? NCREL, Oak Brook.
James, R. 1994. Assessment. Centre for the Study of Higher Education: Melbourne University
Maki, P. L. (2002). Developing an Assessment Plan to Learn About Student Learning. A pre-publication version of an article that appears in the Journal of Academic Librarianship, January 2002.
Silander, P& Koli H. 2004. Verkko-opetuksen työkalupakki. FinnLectura:Helsinki.http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/arviointi.htmhttp://tievie.oulu.fi/arvioinnin_abc/muut/arviointisanasto.htm