Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arvioinnissa käytettävät menetelmätYleistä arviointimenetelmistäKvantitatiiviset arviointimenetelmätMäärällinen arviointi mittaa tiedon määrä, esimerkiksi montako asiaa opiskelija osaa nimetä jostakin joukosta. Määrälliset eli kvantitatiiviset arviointimenetelmät ovat testejä joiden kysymyksiin on olemassa yksi määriteltävissä oleva vastaus. Tällöin määrällisellä suureella arvioidaan kuinka paljon opiskelija on oppinut. Vastaukset ovat yleensä nopeita vastata ja tarkistaa, joten kysymyksillä voi kattaa laajankin materiaalin. Kysymyksiin voidaan sisällyttää myös automaattisista palautetta, esimerkiksi vihjeitä, ohjeistusta ja pisteytys. Määrälliset arviointimenetelmät sopivat faktatiedon kontrollointiin ja itsearviointiin. Tulosten perusteella voidaan tehdä tilastollisia analyysejä opiskelijoiden taidoista. Ongelmina voivat olla vastaajien autentikointi (kuka vastaa testiin) ja vastausten arvaaminen sekä tiedollisten tavoitteiden korostuminen. (Koppinen ym. 1999, Lappalainen 1997.) Esimerkkeinä määrällisistä arviointimenetelmistä voidaan mainita:

 • Monivalintakysymykset
 • Oikein-väärin väittämät
 • Asennetestit
 • Yhdistelytehtävät (laita vastauksia enemmän kuin kysymyksiä, salli useampi vastaus/kysymys)
 • Kuvasta kohteen tai paikan tunnistaminen
 • Lyhyen numeraalisen tai verbaalisen vastauksen antaminen ("tyhjät aukot")

Määrällisten arviointimenetelmien etuna on muun muassa laajan informaatioaineksen tiivistettävyys selkeiksi tunnusluvuiksi. Haasteena puolestaan ovat hankaluudet tulosten tulkinnassa ja johtopäätösten tekemisessä. Lisäksi tunnusluvut ovat keskiarvotietoa, joka kätkee taakseen vastausten laajan kirjon.

Kvalitatiiviset arviointimenetelmätKvalitatiivisissa eli laadullisissa arviointimenetelmissä arvioidaan oppimisen laatua, opiskelijan laajoja valmiuksia ja prosessien hallintaa sekä oman toiminnan arviointitaitoja. Oikeita vastauksia voi olla useita, mikä aiheuttaa yleensä sen, ettei arviointia voida automatisoida. Vastausten tarkistaminen onkin yleensä aikaa vievää. (Koppinen ym. 1999, Lappalainen 1997, Åhlberg 1990) Esimerkkejä laadullisista arviointimenetelmistä ovat:

 • Avoimet kysymykset
 • Esseet
 • Oppimispäiväkirjat
 • Raportit
 • Tiivistelmät
 • Portfoliot
 • Posterit
 • Keskustelut
  Arviointimenetelmiä voidaan jaotella arviointikohteen mukaan muun muassa seuraavasti:
  ArviointikohdeArviointimenetelmäKäsitteiden ymmärtäminenTentti
  Testit
  Monivalintatestit
  Posterit
  Ideakortit
  Oppimispäiväkirja
  PortfolioKeskusteluPäiväkirjaOpiskelijan oma kehitysVälitestit
  Portfolio
  Oppimispäiväkirja  (Mukaellen:http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/arviointijakson_yhteenveto2001.htm)
   
  POHDITTAVAA
  Miten oppimisnäkemyksesi ohjaa arviointimenetelmien valintaa?
  Mitä asioita opintojaksollasi on syytä arvioida? Miksi?
  Mikä on opintojaksollasi arvioinnin kohde ja tavoite?
  Miksi valitset tietyn arviointimenetelmän?
  Mi(t)kä perinteisistä tai verkkoympäristössä toteutettavista arviointikeinoista soveltuvat parhaiten opintojaksollesi / opetukseesi?  Miksi?
  Miten opiskelijoiden opintosuoritukset opetuksessasi arvioidaan?
  Voiko opintojaksoon sisällyttää itsearviointitehtäviä osaksi kokonaisarviointia? Miksi?
  Millaisia ryhmä- tai yhteisöllisiä arvioinnin muotoja opintojaksolla/ opetuksessasi olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa? Miksi?

Lähteet:
Koppinen, M-L., Korpinen, E. & Pollari, J. 1999. Arviointi oppimisen tukena. WSOY. Juva.
Lappalainen, M. 1997.  Arvioinnin merkitys yliopiston opetuksen ja oppimisen osana. Teoksessa Lappalainen M (toim.) Opetus, oppiminen ja arviointi. Turun yliopiston arviointijärjestelmän rakentaminen, 7-37.
Åhlberg, M. 1990. Opetuksen ja oppimisen evaluaatio. Pieni käsikirja opettajille ja tutkijoille. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita. Joensuun yliopisto. Joensuu.
TieVie - arviointi verkkojakson yhteenveto 2001.http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/arviointijakson_yhteenveto2001.htm