Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kognitiivinen oppimiskäsitys

Kognitiivisen oppimiskäsityksen syntyä voidaan omalta osaltaan pitää jonkinlaisena muutosehdotuksena behavioristisille näkemyksille oppimisesta. Oppimista pidetään tämän oppimiskäsityksen mukaan yhtenä ihmisen toimintaprosessina. Oppimisen ja opetuksen toimintaprosessien katsotaan olevan saman prosessikokonaisuuden eri vaiheita. (Rauste - von Wright 1998)

Kognitivismissa tiedon käsitetään muodostuvan yksilön omien tulkintojen, havaintojen ja konstruointien kautta. Ihminen nähdään tiedonkäsittelijänä, joka enemmän tai vähemmän tietoisesti voi asettaa itselleen tavoitteita ja näin ohjata omaa toimintaansa. Tavoitteiden asettamista ja toimintatapojen valintaa ohjaavat yksilön aikaisempiin kokemuksiin perustuvat tiedot ja taidot eli skeemat (uudet rakenteet) sekä näiden avulla tehdyt havainnot.  (Lehtinen et al. 1989)

Oppiminen voidaan määritellä toiminnaksi, jossa oppija konstruoi kuvan ulkoisesta maailmasta, vertaa tätä kuvaa aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin ja yrittää näin löytää selityksiä eri ilmiöille (Lehtinen et al. 1989). Kognitiivisessa oppimis- ja opetusajattelussa oppimisen perusyksiköksi on määritelty skeema tai sääntö. Skeema voidaan määritellä jotain ilmiöluokkaa koskevaksi yleistyneeksi tulkinnaksi ja sääntö puolestaan toimintamenettelyksi, jolla ratkaistaan tietty ongelmatyyppi. Näiden käsitejärjestelmien avulla voidaan yksittäiset opetukseen ja oppimiseen liittyvät ilmiöt asettaa osaksi yleisimpiä periaatteita tai rakenteita. (Laurila 1990)

Pohdittavaa

1. Kuinka skeemojen ja sääntöjen olemassaolo näkyy käytännön opetustyössä?

2. Keksi esimerkki uuden ja vanhan skeeman yhteentörmäyksestä. Miten skeemojen yhteentörmäyksen vaikutukset voivat näkyä opiskelijan oppimis- ja tiedonmuodostusprosessissa?

3. Irmeli Horsma ja Kyösti Kurtakko (1987) esittävät kirjassaan "Opettajien intentioista ja niiden toteutumisesta peruskoulussa" didaktisen maailmankuvan -käsitteen, jonka he katsovat muodostuvan opettajan käsityksistä opetus- ja kasvatustodellisuudesta. Nämä käsitykset puolestaan muodostuvat opettajan elinaikanaan varastoimasta informaatiosta. Kyseinen informaatio ohjaa ja säätelee hänen toimintaansa, ja samalla se auttaa häntä jäsentämään opetustodellisuutta. Entä jos yksittäisen opettajan didaktinen maailmankuva ja siten hänen koko käsityksensä opetus- ja oppimisprosessista eroaa kovin paljon muun työyhteisön vastaavista käsityksistä? Voidaanko tällöin määritellä oikeaa tai väärää didaktista maailmankuvaa? Kuinka välttyä yhteentörmäyksiltä tällaisessa tilanteessa?

Lähteet 

Horsma Irmeli ja Kurtakko Kyösti. Opettajien intentioista ja niiden toteutumisesta peruskoulussa. Opettajien didaktinen maailmankuva -projektin osaraportti. Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osaston julkaisuja. Sarja B. Tieteellisiä tutkielmia ja selvityksiä. N:o 3. Rovaniemi 1987.

Laurila Erkki. Opetuksen ja oppimisen arviointi. SYL-julkaisu 2/1990. Helsinki 1990. 

Lehtinen Erno, Kinnunen Riitta, Vauras Marja, Salonen Pekka, Olkinuora Erkki ja Poskiparta Elisa. Oppimiskäsitys koulun kehittämisessä. Helsinki 1989.

Rauste-von Wright Maijaliisa. Opettaja tienhaarassa. Konstruktivismia käytännössä. Juva 1998.

Aiheeseen liittyviä linkkejä ja oheismateriaalia

Lehto Juhani. Työmuisti ja oppiminen. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja. - Jyväskylä : Koulutuksen tutkimuslaitos. 28 (1997) : 1, 4. artikkeli. http://elektra.helsinki.fi/se/k/0022-927-x/28/1/tyomuist.pdf (linkki ei välttämättä toimi kampusalueen ulkopuolella)

George A. Miller. The cognitive revolution: a historical perspective. Trends in Cognitive Sciences. Volume 7, Issue 3 , March 2003.

Nummenmaa Rauli. Nykyaikainen länsimainen kognitiivinen oppimisteoria: v. Wright. Julkaisussa Kognitiiviset ja kulttuurihistorialliset oppimisteoriat : Didaktiikka I-seminaarin esitelmiä vuosilta 1982-83. - Hki : Valtion painatuskeskus, 1984. Julkaisusarja / Valtion koulutuskeskus. B ; 33, s. 87-98

Rajala Pirkko. Nykyaikainen länsimainen kognitiivinen oppimisteoria: John D. Brandsford. Julkaisussa Kognitiiviset ja kulttuurihistorialliset oppimisteoriat : Didaktiikka I-seminaarin esitelmiä vuosilta 1982-83. - Hki : Valtion painatuskeskus, 1984. Julkaisusarja / Valtion koulutuskeskus. B ; 33, s. 99-111

De Westelink Katrien, Valcke Martin, De Craene Brigitte & Kirschner Paul. Multimedia learning in social sciences: limitations of external graphical representations. Computers in Human Behavior. Volume 21, Issue 4, July 2005.