Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Miksi arvioidaan? - Arvioinnin tavoitteet

Opetuksen ja oppimisen painopiste on siirtynyt yhä enemmän oppijakeskeiseen suuntaan. Tämä on vaikuttanut myös opetuksen ja oppimisen arvioinnin painopisteen muutokseen. Vaikka oppiminen ja oppija ovat tärkein kriteeri arvioinnissa, on siinä otettava huomioon myös muut sidosryhmät – hallinto ja koulut, oppijoiden vanhemmat, yhteiskunta ja lainsäätäjät sekä heidän tarpeensa. Kaikilla sidosryhmillä on erilaiset odotukset opetuksen ja oppimisen arvioinnille. Lainsäätäjät ja opetuksesta vastaavat virkamiehet haluavat tietoa mm. koulutuksen laadusta, oppilaitokset ja niiden hallinto käyttävät arviointitietoa suunnitellessaan ja kehittäessään uusia ohjelmia, oppijoiden vanhemmat arvioivat oppilaitoksen laadukkuutta ja vastuullisuutta opetustehtävässään ja tekevät arvioinnin perusteella valintoja. (Dietel et al. 1991).

Tässä keskitytään kuitenkin pääasiassa oppimisen ja opetuksen arviointiin opettajan ja oppijan näkökulmasta. Oppimisen arvioinnilla on mm. seuraavat kolme tavoitetta: 1) oppimisen ohjaaminen ja tukeminen, 2) oppimisen edistyminen ja kontrollointi sekä 3) opetuksen ja koulutuksen kehittäminen (Hakkarainen et al. 2001:186).

Oppimisen ohjaaminen ja tukeminen on yleensä opettajan tärkein tavoite. Hän haluaa auttaa opiskelijaa omaksumaan ne tiedot ja taidot, jotka koulutuksen tavoitteissa on laadittu.
Toisin sanoen osaaminen tehdään näkyväksi arvioinnin avulla (Silander, 2004). Opiskelijaa ohjataan oikeaan suuntaan opiskelun edetessä antamalla palautetta siitä mitä hän jo osaa, osoittamalla kehittämiskohteet ja auttamalla opiskelijaa löytämään asioiden yhteydet. Arvioinnilla löydetään myös opiskelijan vahvuudet ja heikkoudet. Tätä tuetaan laadullisilla arviointimenetelmillä, mm. jatkuvalla ja autenttisella arvioinnilla. (ks. myös Klenovski 1996).

Toisaalta opiskelussa keskeisenä on myös opiskelijan tiedon tarkistaminen ja oppimisen edistymisen kontrollointi erilaisin testein ja kokein. Tähän käytetään yleensä määrällisiä arviointimenetelmiä. Näitä ovat mm. diagnostinen ja summatiivinen arviointi.

Opetuksen ja koulutuksen kehittämisen arviointia tekee sekä opettaja itse että hänen opiskelijansa. Opiskelijapalaute auttaa opettajaa suuntaamaan huomion tärkeisiin asioihin.
Samalla hän voi varmentaa ovatko oppimistehtävät olleet aiheeseen sopivia ja oppimista tukevia.
Opettaja voi tarkistaa uuden opetusmuodon tai kehittämistyön vaikutuksia palautteen ja arvioinnin perusteella.

Pohdittavaa1. Minkälaisia tavoitteita asetat oppimiselle?
2. Miten kontrolloit tavoitteiden saavuttamista?
3. Miten tavoitteet näkyvät arviointisuunnitelmassa ja palautelomakkeessa?

LähteetDietel, R. J., Herman, J. L. & Knuth, R. A. (1991). What Does Research Say About Assessment? NCREL, Oak Brook.
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2001. Tutkiva oppiminen. WSOY: Helsinki.
Klenowski, V. (1996). Connecting Assessment and Learning. Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference Lancaster University 12-15 September, 1996.
Silander, P. & Koli, H. 2004. Verkko-opetuksen työkalupakki. FinnLectura:Helsinki.

Lisämateriaaliahttp://www.avoinyliopisto.fi/neuvonta/arviointi1.html