Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Posteri oppimisen arviointimenetelmänä

Posteri on juliste posteriesitelmään liittyvistä teksti- ja kuva-aineksista. Posteriesitelmä on näyttelyhallissa tms. pidettävä esitelmä, johon liittyy pitemmän aikaa näytteillä pidettävää (esim. seinäkkeeseen kiinnitettyä) teksti-, kuva- ym. aineistoa.  (Kielitoimiston sanakirja 2004).

Oppimisen arviointimenetelmänä posteria voidaan käyttää siten, että opiskelijat valmistavat jostakin aiheesta, ongelmasta tai projektista posteriesityksen, jota arvioidaan. Esityksistä voidaan koota yhteinen tilaisuus, jossa kaikki työt esitellään. Posteri voi olla myös valmis konferenssiposteri, jota opiskelijat tutkivat ja arvioivat. Posteri voidaan tehdä yksin tai ryhmässä. (Karjalainen 2001, Karjalainen & Kemppainen 1993.)

Posteriarviointi soveltuu käsitteiden ymmärtämisen arviointiin. Posteritentti toteutetaan samoin kuin posteriesitykset monissa konferensseissakin. Posteriarvioinnissa tenttimuotona on ns. mallintava tentti. Sen toimintarakenne ja tehtävänanto jäljittelee todellisen ongelmatilanteen rakentumista. Ideaalitapauksessa mallintavan tentin ero todelliseen ongelmatilanteeseen on aidon tulosvastuun puuttuminen tekijöiltä. (Karjalainen 2001, Karjalainen & Kemppainen 1993.) Työn laadun lisäksi arvioinnissa voidaan arvioida myös itse esitys. Lisäksi arviointiin voidaan liittää vertaispalaute. Olennaista on, että opiskelijat tietävät posterin arviointikriteerit ennen tehtävän aloittamista. (Karjalainen & Kemppainen 1993.)

Posteriesitys arviointimenetelmänä edistää opiskelijoiden luovuutta, kriittisyyttä, ongelmanratkaisu- ja reflektointitaitoja sekä itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta. Ryhmätyö aktivoi opiskelijoita osallistumaan ja posteriarviointia pidetään yleensä varsin oikeudenmukaisena arviointimenetelmänä. Ryhmän toiminta ja opiskelijoiden odotukset voivat asettaa omat haasteensa posteriarvioinnille. Samoin luotettavuustekijät on otettava huomioon. (Chabeli 2002.)

Lisämateriaalia:

Posteritentin toteutuksesta ja arvioinnista TieVien sivulla: http://tievie.oulu.fi/arviointiaavan_sanomat/mallintavat_tentit/posteritentti.htm

Hyppönen, O. 2004. Erilaisia oppimisen arviointimenetelmiä - kuvaukset, vahvuudet ja haasteet. Yhtenä arviointimenetelmänä esitellään posteritentti: (ks. luku 2.14 => posteritentti) http://www.dipoli.hut.fi/ok/p/o3/kevat-2005-1/7-arviointi-manuaali.rtf

Kuluvainen, J., Holopainen, M., Lariola, I., Tervo, M. & Rekola, M. 2002. Opiskelijoiden motivointi pakollisilla peruskursseilla. Sivulla mm. arviointikäytäntöjen motivoituvuudesta perusopetuksessa, yhtenä arviointimenetelmänä käsitellään posteritenttiä: http://honeybee.helsinki.fi/juonto/kehit_teht02/ryhmatehtavat/motivointi.rtf

POHDITTAVAA

Mitä oppimisnäkemystä posteriarviointi mielestäsi edustaa?

Valitse jokin kurssi tai sen osa, johon posteriarviointi sopii. Miten toteuttaisit posteriarvioinnin käytännössä?

Mitä tulee ottaa huomioon ennen posteriarvioinnin käyttöönottoa?

Pohdi posteriarvioinnin kriteerejä. Mitä arvioinnissa tulee ottaa huomioon?

Lähteet

Chabeli, M. 2002. A poster presentation as an evaluation method to facilitate reflective thinking skills in nursing education. Curationis. Vol 25(3), 10-8.

Karjalainen, A. 2001. Tentin teoria. Dialogeja 4/2001. Oulu: Oulun yliopistopaino.

Karjalainen, A., Kemppainen, T. 1993. Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä. Oulun yliopisto.

MOT Kielitoimiston sanakirja 2004. http://mot.kielikone.fi/mot/uku/netmot.exe