E-oppimisen tukipalvelut, Itä-Suomen yliopisto: oppitupa(at)uef.fi (http://www2.uef.fi/fi/opinto-ja-opetuspalvelut/oppitupa1)


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taustaa

Sulautuvan ohjauksen toimintatapoja on kehitetty Virtukampus-hankkeen Virtuaaliset tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut aikuisopiskelijan tukena -pilotissa. Lähtökohtana on ollut kehittää uusia toimintatapoja ja palveluja nykyistä laajemmalle kohderyhmälle sekä ottaa käyttöön uusia aiempaa joustavampia ja helposti saavutettavia neuvonta- ja ohjauspalveluja. Blended Counselling (sulautuva ohjaus) perustuu sulautuvan opetuksen ja oppimisen ajattelutapaan (Blended Learning). Samoin kuin sulautuvassa opetuksessa, sulautuvassa ohjauksessa kasvokkain ja verkon välityksellä tapahtuvan ohjaustoiminnan rajapinta hämärtyy. Teknologia sulautetaan luontevaksi ja suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi lähiohjauksen rinnalle. Vuorovaikutus ohjaajan ja oppijan välillä voi olla synkronista (reaaliaikaista) tai asynkronista.

Opiskelijan tueksi - paikan päällä tai verkossa

Sulautuvan ohjauksen toimintamallin lähtökohtana on opiskelijan tuki ja ohjaus joka tilanteessa, paikan päällä tai verkossa - opiskelijan tarpeiden mukaan. Tärkeintä on, että opiskelija saa tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Mallissa on kuvattu erilaisia tapoja antaa neuvontaa ja ohjausta opintojen eri vaiheissa, opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin. Sulautuvan ohjauksen  mallissa verkko ja sosiaalinen media sulautuvat luontevaksi osaksi perinteisen ohjauksen rinnalle.

Ennen opintoja keskeisessä roolissa on tiedotus eri välinen, esim www-sivujen ja verkkoyhteisön (esim Facebook) ja opintoinfojen välityksellä. Opintojen alussa ja aikana voi isoillekin kohderyhmille toteuttaa johdantoluentoja tai ryhmäohjausta samanaikaisesti paikanpäällä ja etänä esimerkiksi videoneuvotteluyhteyttä hyödyntäen. Verkkoyhteisö tarjoaa vertaistukea sitä kaipaaville ja henkilökohtaisen ohjaukseen ei aina tarvitse tulla paikan päälle, vaan sen voi toteuttaa myös verkon välityksellä esim. AC-videokonferenssia ja wiki-HOPS työkalua hyödyntäen.

Sulautuvan ohjauksen toimintamalli

Sulautuvaa ohjausta on mallinnettu myös neuvonta – ja ohjaustyötä tekevän henkilökunnan näkökulmasta. On tärkeää, että henkilökunta tunnistaa oman roolinsa ja asiantuntemuksensa sulautuvan ohjauksen mallissa. Koko henkilökunta tiedottaa ja neuvoo opiskeluun liittyvistä käytännön asioista esimerkiksi web-sivuilla ja oppimisympäristöissä, mutta asiantuntevaa henkilökohtaista ohjausta voi antaa vain osa henkilöstöstä, kuten opettaja tai opinto-ohjaaja.

Neuvonta- ja ohjauspalvelut voidaan vaiheistaa palveluiden itsenäisen käytön tarpeisiin, ohajttuun ja tuettuun käyttöön sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen. Suurin osa opiskelijoista saa tarvittavan tuen opintoihinsa itsenäisesti kun tiedotus on selkokielistä ja helposti löydettävissä.  Vain osa opiskelijoista tarvitsee asiantuntevaa henkilökohtaista ohjausta, mutta se on opiskeliajan kannalta usein hyvin ratkaisevaa. Näin ollen joustavien lähi- ja etäopinto-ohjauksen kehittämien on keskeistä. Nämä lähtökohdat huomioiden voidaan neuvonta- ja ohjaustyötä tehdä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti vapauttaen neuvonta- ja ohjausresurssia heille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Sulautuksen kohteena on verkon välityksellä ja kasvokkain tapahtuvan ohjaus ja sen astetta/määrää voi kukin koulutusorganisaatio sulauttaa opiskelijan ja omista tarpeista lähtöisin. Kohteena voi olla myös toiminnan eri muodot tai yhdessä toimiminen ja itseohjautuvuus. Parhaimmillaan ohjaustilanne rakentuu yhteisöllisenä prosessina sosiaalista mediaa ja verkko hyödyntäen. Tavoitteena on se, että opiskelija ottaa itseohjaustuvanm roolin suunnittelemalla, ohjaamalla ja arvioimalla toimintaansa ja ohjaaja toimii asiantuntijan mallina ja ohjaa ongelmanratkaisuprosessia.

Hyödyt ja edellytykset?

 Hyödyt

 • Sulautuva ohjaus tarjoaa ympäristön, missä voi tukea opiskelijaa tehokkaasti ja joustavasti.
 • Monipuolisten palvelumuotojen avulla saavutetaan uusia opiskelijaryhmiä.
 • Suunnitelmalliset neuvonta- ja ohjauspalvelut edesauttavat resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä ja taloudellista kehitystä.
 • Opiskelijan, ohjaajan ja vertaisryhmän yhteisöllinen työskentely lisää ohjauksen ja oppimisen laatua.
 • Sulautuvasta ohjauksesta löytyy elementtejä, joilla parantaa koulutuksellista tasa-arvoa ja vahvistaa opinto-ohjausta. Nämä tukevat myös elinikäisen oppimisen ja ohjauksen tavoitteita.

Edellytykset

 • Sulautuva ohjaus edellyttää niin ohjaajalta kuin opiskelijalta uusia taitoja, erilaisten työkalujen kokeilua ja arviointia.
 • Uudenlaisia viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteisöllisyyden taitoja.
 • Pelisääntöjä ja niiden noudattamista niin koulutusorganisaatiossa kuin opiskelijaryhmissä.
 • Riittäviä laite- ja ohjelmistoresursseja.
 • Sulautuva ohjaus edellyttää oppimis- ja ohjauskulttuurin muutosta;
  • opiskelijalta aktiivisen toimijan roolia ja ohjaajalta valmiutta luopua ohjausprosessin johtahuuden roolista
  • organisaation johdolta tukea ja sitoutumista uudenlaisen oppimis- ja ohjauskulttuurin edistämiseksi

Lisätietoa

 • Pyrstöjärvi, T & Saramäki L. 2011. Sulautuva ohjaus opiskelun tukena. Sulautuva opetus - blended learning 10.-11.3.2011. Esitys (pdf)
 • Pyrstöjärvi, T & Saramäki L. 2011. Sulautuva ohjaus opiskelijan tueksi. Peda-forum. Ylioopistopedagoginen aikakausjulkaisu 2/2010 (pdf)
 • Demonstraatio ohjaustilanteesta (video n. 6 min)
 • Pyrstöjärvi, T & Saramäki L. 2011. Sulautuva ohjaus, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, Peda-forum työpaja 3, 23.8.2011 Kuopio (pdf)

Tule mukaan täydentämään helmiämme!

Puuttuuko tästä helmestä jotakin tärkeää ja merkityksellistä? Kommentoi helmeä Add comment -linkin kautta, ja auta meitä täydentämään helminauhaamme!
Lisätietoja: Tiina Pyrstöjärvi (@uef.fi)