Child pages
  • Jäsenet - Members
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ja jatko-opiskelijat

Researchers and PhD students at the University of Eastern Finland

Johtaja - Project leader

Helka Riionheimo (FT, dos.) on suomen kielen yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa ja tekee monenlaista kielikontakteihin (erityisesti itämerensuomalaisten kielten keskinäisiin kontakteihin) liittyvää tutkimusta. Mukana myös Akatemia-hankkeessa "Suomen ja karjalan rajalla: näkökulmia lähisukukieliin ja niiden murteisiin (FINKA)" http://www.uef.fi/finka.
Helka Riionheimo (PhD) currently works as university lecturer in Finnish language and works with many kinds of contact-related research topics (concerning especially contacts among Finnic languages). She is also involved in the project "On the borderline of Finnish and Karelian: perspectives on cognate languages and dialects (FINKA)" http://www.uef.fi/finka.

Jatko-opiskelijat - PhD students

Laura Arantola (FM) on jatko-opiskelija suomen kielen oppiaineessa. Hän tutkii geneeris-indefiniittisiä sivulauseita suomen itämurteissa ja rajakarjalaismurteissa eli Suomen ja Venäjän rajalla puhutuissa sekamurteissa, joissa yhdistyy aineksia suomen ja karjalan kielistä. Mukana myös FINKA-hakkeessa (http://www.uef.fi/finka).
Laura Arantola (MA) is a postgraduate student in Finnish linguistics. She is studying generic-indefinite subclauses in the eastern dialects of Finnish and the border Karelian dialects, i.e. in the mixed dialects spoken along the border of Finland and Russia that combine elements of both Finnish and Karelian. She is also involved in the FINKA project (http://www.uef.fi/finka).

Minna Haapio (FM) on englannin kielen ja kulttuurin jatko-opiskelija, joka on toiminut myös erityisalojen englannin opettajana ja kääntäjänä. Hän tekee väitöskirjatutkimusta populaarikulttuurin kielen metaforien, genren ja sukupuolen kulttuuristen mallien yhteydestä. Tutkimusintressit painottuvat kulttuurintuotantoon ja kognitiiviseen kielitieteeseen, mutta erityisenä mielenkiinnon kohteena on kielen ja kulttuurien vuorovaikutus sekä amerikanenglanti. 
Minna Haapio (MA) is a PhD candidate in English Language and Culture, specializing in metaphor and popular culture. Her dissertation project investigates the possible relationships between genre, metaphor and cultural models of gender. In her study, she employs cognitive linguistics and the production of culture perspective. She is also a qualified ESP teacher and a translator, with a passion for American English.

Sanna Hillberg (FM) on englannin kielen ja kulttuurin jatko-opiskelija ja tekee väitöstutkimusta Suomen Akatemian rahoittamassa GlobE-konsortiossa (http://www.uef.fi/globe) kielten välisestä kontaktivaikutuksesta kirjoitetun skottienglannin relatiivilauseissa.
Sanna Hillberg (MA) is a postgraduate student of English language and culture, and the topic of her PhD thesis is “Relative clauses in educated written Scottish English”. The research is also part of the GlobE consortium, which is funded by the Academy of Finland (http://www.uef.fi/globe).

Riikka Iso-Ahola (FM) on venäjän kielen ja kääntämisen jatko-opiskelija. Hän tekee väitöstutkimusta kaunokirjallisuuden kääntämisen roolista Suomessa ja Venäjällä meneillään olevassa uhanalaisen karjalan kielen elvytysprosessissa. Riikka Iso-Ahola (MA) is a postgraduate student of Russian language and translation studies at UEF. She is studying the role of translation of literature in the revitalization process of the endangered Karelian language in Finland and in Russia.

Franka Kermer (MA) on englannin kielen ja kulttuurin jatko-opiskelija. Hänen tutkimusaiheensa "Kognitiivisen kieliopin näkökulma aikamuotojen opetukseen englantia toisena kielenä opiskeleville saksalaiskoululaisille" keskittyy tarkastelemaan toisen kielen oppimisen ongelmaa kognitiivisen kielentutkimuksen näkökulmasta.
Franka Kermer (MA) is a postgraduate student for English language and culture at the University of Eastern Finland. Her topic "A Cognitive Grammar approach to tense and aspect teaching in a German ESL classroom" constitutes an attempt to demonstrate how Cognitive Grammar can be employed in the foreign language classroom.

Maria Kok (FM) on suomen kielen jatko-opiskelija ja tekee väitöskirjaa itse-pronominin kehityksestä suomessa ja sen sukukielissä Suomen Akatemian rahoittamassa FINKA-hankkeessa.
Maria Kok (MA) is a postgraduate student in Finnish linguistics, carrying out doctoral research on the the development of the pronoun itse 'self' in Finnish and related languages. She works as researcher in the FINKA project funded by the Academy of Finland.

Minna Kumpulainen (FM) toimii yliopisto-opettajana englannin kääntämisen oppiaineessa ja laatii väitöskirjatutkimusta kääntäjän kompetenssin kehittymisestä. Yksi tutkimuksen keskeisistä näkökulmista on kieltenvälinen vaikutus kääntämisessä: se, millaista suomenkielistä tekstiä opiskelijat tuottavat englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja miten tuotos muuttuu opintojen edetessä, on kiinnostava kysymys paitsi käännöstieteen, myös kielikontaktitutkimuksen näkökulmasta.
Minna Kumpulainen (MA) works as a university teacher in English language and translation studies at UEF. She pursues doctoral studies on the development of translation competence. One of her goals is to portray cross-linguistic influence on translation: the linguistic solutions that the students produce in Finnish target texts on the basis of English source texts and the way these solutions evolve during the studies provide material not only for translation studies but also for language contact research.

Marjatta Lehtinen (FL) laatii väitöskirjatutkimusta englannin kielen ja kääntämisen oppiaineessa. Väitöskirjan työotsikko on: Taking the perspective. Unprototypical transitive sentences in English and their translation equivalents in Finnish. Tutkimus käsittelee englannin ja suomen epäprototyyppistä transitiivisuutta ja epäagentiivisia asiaintiloja ilmaisevien lauseiden kääntämistä englannista suomeen ja suomesta englantiin. Tutkimus perustuu laadullisiin ja tilastollisiin korpusanalyyseihin ja kontrastiiviset päätelmät typologis-funktionaaliseen kuvaukseen, jonka viitekehyksenä on kognitiivinen kielitiede ja erityisesti radikaali konstruktiokielioppi; tutkimuksessa on kehitetty näiden kielenkuvausmallien välineitä käännöstutkimuksen tarpeisiin.
Marjatta Lehtinen (Lic.Phil.) is a postgraduate student in English language and translation studies at the University of Eastern Finland. The title of her thesis is Taking the perspective. Unprototypical transitive sentences in English and their translation equivalents in Finnish. The study deals with unprototypical transitivity in English and Finnish, focusing on English-Finnish-English translations on sentences encoding non-agentive events. The study is based on qualitative and quantitative analyses of authentic corpora, and the contrastive descriptions draw on the typological-functional framework of Radical Construction Grammar (Croft), supported by Cognitive Grammar (Langacker); it is one of the aims of the study to introduce cognitive linguistic tools to the methodology used in TS.

Henna Massinen (FM) on suomen kielen jatko-opiskelija ja tekee väitöskirjaa geminaation ja eräiden muiden foneettisten ja fonologisten ilmiöiden leviämisestä savolaismurteista rajakarjalaismurteisiin. Mukana myös FINKA-hankkeessa.

Henna Massinen (MA) is a postgraduate student in Finnish linguistics. She is studying how the gemination and some other phonetic and phonological phenomena have been adapted to the Border Karelian dialects from Eastern Finnish dialects. She is also involved in the FINKA project.

Milla Uusitupa (FM) on suomen kielen jatko-opiskelija ja tekee väitöskirjaa yksikön 2. ja 3. persoonan avoimesta käytöstä rajakarjalaismurteissa. Mukana myös FINKA-hankkeessa (http://www.uef.fi/finka).
Milla Uusitupa (MA) is a postgraduate student in Finnish linguistics. The topic of her thesis is “Open uses of second and third person singular in Border Karelian dialects”. She is also involved in the FINKA project (http://www.uef.fi/finka).

 

Post doc -tutkijat - Post doc researchers

Lea Meriläinen (FT) toimii parhaillaan englannin kielen ja kulttuurin post doc -tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa konsortiossa "Global English (GlobE): typological, contact-linguistic and second-language acquisition perspectives" (http://www.uef.fi/globe). Hänen tutkimusalaansa on toisen kielen oppiminen ja oppijanenglanti. Hänen tutkimuksensa käsittelee kieltenvälistä vaikutusta, oppijauniversaaleja ja näiden vuorovaikutusta oppijanenglanneissa.
Lea Meriläinen (FT) is currently working as a post doctoral researcher in a Finnish Academy funded research consortium "Global English (GlobE): typological, contact-linguistic and second-language acquisition perspectives" (http://www.uef.fi/globe). Her field of research is second language acquisition and learner English. Her current research focuses on cross-linguistic influence, learner universals and the interaction between these two in learner Englishes.

Heli Paulasto (FT) työskentelee englannin kielen ja kulttuurin post-doc -tutkijana omassa hankkeessaan Englannin kielen vaihtelu paikallisissa ja globaaleissa konteksteissa (Suomen Akatemia 2012-2015). Hänen tutkimuksensa käsittelee englannin kielen vaihtelua ja varieteetteja kontaktilingvistiikan, murretutkimuksen ja sosiolingvistiikan näkökulmista. Ominta alaa ovat Walesin englanti ja ns. angloversaalien muotoutuminen englannin kontaktivarieteeteissa. Post-doc -tutkimukseen sisältyy myös oppijan englantia ja maailman englanteja yhdistävä korpushanke ENO Database of Student English (ENODASE).
Heli Paulasto (PhD) works as a post-doc researcher of English language and culture in her own project English language variation in local and global contexts (Academy of Finland 2012-2015). Her research deals with variation in English from the perspectives of contact linguistics, dialectology and sociolinguistics. Her main fields of interest are Welsh English and the development of so-called Angloversals in contact varieties of English. The post-doc research also involves the corpus project ENO Database of Student English (ENODASE), combining learner English and World Englishes.

Senioritutkijat - Senior researchers

Leena Kolehmainen (FT, dos.) on saksan kielen ja kääntämisen yliopistonlehtori. Lukuvuonna 2012-2013 hän hoitaa saksan kielen ja kääntämisen professuuria. Parhaillaan käynnissä olevassa tutkimuksessaan hän on kiinnostunut kääntämisen ja kielikontaktien rajapinnoista. Kotisivu: http://leenakolehmainen.wordpress.com/.
Leena Kolehmainen (PhD) is temporarily on leave of absence from her position as university lecturer and works 2012-2013 as professor (acting) for German language and translation. In her current research she is interested in the interface and parallels between the study of translation and language contact. Homepage: http://leenakolehmainen.wordpress.com/

Pirkko Muikku-Werner toimii suomen kielen professorina. Hän tutkii mm. reseptiivistä monikielisyyttä, idiomeja, niiden kääntämistä ja ymmärtämistä sekä (epä)kohteliaisuutta.
Pirkko Muikku-Werner is a professor of Finnish language. Her research interests include receptive multilingualism, idioms – their translation and understanding, and (im)politeness.

Esa Penttilä (FT) on englannin kielen ja kääntämisen yliopistonlehtori. Tutkimustyön yksi keskeisiä lähtökohtia on kielen ja kääntämisen tutkimus kognitiivisesta näkökulmasta kulttuuristen kontaktien ulottuvuutta unohtamatta. Tällä hetkellä tarkastelun kohteena on mm. kielten välinen vaikutus, jossa kääntäminen näyttelee tärkeää roolia mutta jonka vaikutukset ulottuvat käännettyjä tekstejä laajemmalle kielen idiomatiikkaan. 
Esa Penttilä (PhD) is university lecturer in English language and translation. His research concentrates on studying language and translation from the cognitive perspective -- without forgetting the various cultural contacts between languages. At present, one of the aims is to investigate the linguistic influence that spreads between languages partly through translation but expands beyond translated to texts to idiomaticity in general.

  • No labels