Skip to end of metadata
Go to start of metadata

logo

 

 

 

Käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen

 
 

 
 
 
 

Yhteystiedot:
• Teologian osasto
  Filosofinen tiedekunta
  Itä-Suomen Yliopisto
  PL 111
  80101 Joensuu,
• Puhelin
  +358 294 45 2590
• email
  paavo.kettunen (at) uef.fi

Teologian osaston kotisivut
Ajankohtaista teologian osastolla

 
 

 
 
 

Henkilökohtaista

 • syntynyt 1949, Ilomantsi
 • Harrastukset: kesällä mökkikulttuurin vaaliminen, talvella murtomaahiihto
 • Puoliso: LL, johtava työterveyslääkäri Eeva Anttila-Kettunen

Tutkimusalueet

 • Sielunhoidon sisältö ja teologia
 • Ripin teologia ja käytäntö
 • Jumalanpalvelus ja spiritualiteetti
 • Pastoraalipsykologia ja pastoraaliteologia
 • Diakoniatyö
 • Häpeä ja erityisesti hengellinen häpeä

Tutkimushankkeet

 • Hengellinen häpeä uskonnollisessa yhteisössä ja yksilön jumalasuhteessa. 2006-2008
 • Suomalainen häpeä: Pastoraalipsykologinen näkökulma seksuaalisuudessa, parisuhteessa ja spiritualiteetissa ilmenevään häpeään. 2005-2010
 • Sielunhoidon kliininen koulutus ja potilaan kokonaishoito. 2007-2010
 • Virsitutkimushanke 2010-2010

Ohjatut akateemiset opinnäytteet

Väitöskirjat

Pro gradu -tutkielmat

Julkaisut

      Luettelo julkaisuista
      Worldcat Identities
         (Kielitieteelliset tutkimukset ovat toisen Paavo Kettusen käsialaa)
      SoleCris

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

Monografiat

 • Ihmisolemuksen ongelma ja olemassaolon vaikeus. Ihmiskäsitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sairaalasielunhoidon koulutuksessa vuosina 1960-1975. Zusammenfassung: Das Problem des Wesens des Menschen und die Schwierigkeit des Seins. Die Auffassung vom Menschen in der Krankenhausseelsorge-Ausbildung der evangelisch-lutherischen Kirche Finnlands in den Jahren 1960 - 1975. Abstract: The Dilemma of the Essence and Existence of Man. The Concept of Man in the Training of Hospital Chaplains in the Finnish Evangelical Lutheran Church, 1960 - 1975. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 171. Diss. Helsinki. 1990. 419 s.
 • Suomalainen rippi. Helsinki: Kirjapaja 1998. 544 s.
 • Leipää vai läsnäoloa? Asiakkaan tarve ja diakoniatyöntekijän työnäky laman puristuksessa. Kirkon tutkimuskeskus A: 76. Jyväskylä 2001. 236 s.
 • Paavo Kettunen. 2011. Kätketty ja vaiettu. Suomalainen hengellinen häpeä. Helsinki: Kirjapaja 2011. 451 s.
 • Auttava kohtaaminen I. Sielunhoidon perusteet ja teologia. Helsinki: Kirjapaja 2013. 280 s.
 
 

Kansainväliset tieteelliset artikkelit

 • A gyónás helye és szerepe a pluralista társadalomban. - Lelkipásztor. Evangélikus Lelkészi Szakfolyóirat. 72. évfolyam, 1997/3. 84-86.
 • Mis on pastoraalpsühholoogia? - Academia I. Tartu Teoloogia Akadeemia 1998. 37-53.
 • The Function of Confession: A Study Based on Experiences. - Pastoral Psychology. Volyme 51, Number 1, September 2002. 13-25.
 • Spiritualitás a búntudat és a szégyen kettós szorításában. - Lelkipásztor. Evangélikus lelkészi szakfolyóirat 1/2009, s. 7-13.
 • (& Liisa Rantala), The Chucrh's Work with the Deaf as an Interface between Church and Society. Liisa Rantala ja Paavo Kettunen. European Journal of Mental Health. 2012. 3-23.
 • Religious shame theology and assistance. - Daniel Louw, Takaaki Daniel Ito, Ulrike Elsdörfer (toim.), Encounter in Pastoral Care and Spiritual Healing. Towards an integrative and intercultural approach..LIT Verlag Dr. W. Hopf. 2012. 167-185.
 • (&Máte Joob) Confession from the Point of View of the Experience of the People Seeking Help: An Empirical Study about Confessional Practices in Finland and Hungary. (ilmestyy kesäkuussa 2013)
 • Rokonság eszme, barátság és gyanakvás: 75 éves a finnugor lelkészkonferencia. Lelkipásztor. Evangélikus Lelkészi Szakfolyóirat. (ilmestyy heinäkuussa 2013)

Kotimaiset tieteelliset artikkelit

 • Teologia ja sielunhoidon uudet haasteet. - Kirkon uudistusten teologia. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1991. Toim. Kari Kopperi. Helsinki 1991. STKSJ 174. 113-126.
 • Ripin asema ja funktio moniarvoisessa yhteiskunnassa. - Teologinen aikakauskirja 3/1991. 234-237.
 • Sielunhoidosta ja sen tutkimuksesta. - Teologinen aikakauskirja 4/1991. 349-353.
 • Romanian kirkollinen tilanne ja luterilaisten yhteistoiminta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. - Teologinen aikakauskirja 5/1992, 421-428.
 • Hiljaisuuden retriitit ja meditaatio pastoraalipsykologisena kysymyksenä. - Teologinen aikakauskirja 5/1993, 407-422.
 • Romanian unkarilaisten asema ja yhteistoiminta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. - Folia Hungarica 7, Yhteyksiä. Toim. Mikko Cajanus ja Sándor Csúcs. Castrenianumin toimitteita 47. Helsinki 1994. 81-99.
 • Mitä pastoraalipsykologia on. - Sielunhoidon aikakauskirja 7. Toim. Kirsti Aalto, Martti Esko ja Matti-Pekka Virtaniemi. Kirkon koulutuskeskus, Kirkon perheasiain keskus, Kirkon sairaalasielunhoidon keskus. Helsinki 1994. 9-37.
 • Pastoraalipsykologiassa yhdistyvät teologia ja psykologia. - Wybe Zijlstra, Kohti kokonaista ihmistä. Pastoraalipsykologian käsikirja. Jyväskylä 1995. (Suomenkielisen laitoksen esipuhe) 13-20.
 • Toisen painoksen esipuhe teoksessa J.A. Mannermaa, Jobin kirjan viittauksia kärsimyksistä ja kärsivien sielunhoidosta. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 201. Helsinki 1996. VII-VIII.
 • Psykoterapia ja sielunhoito. - Psykoterapiat eilen ja tänään. Toim. Juhani Ihanus. Yliopistopaino, Helsinki 1997. 66-108.
 • Kehittyvä sielunhoito. - Sielunhoidon käsikirja. Toim. Kirsti Aalto & Martti Esko & Matti-Pekka Virtaniemi. Porvoo 1997. 44-70.
 • Hengellisen ohjauksen ja työnohjauksen rajalla. - Teologinen aikakauskirja 1999. 360-371.
 • Funktionaalinen rippi - väline armon omistamiseen. - Käytännön ja teorian vuorovaikutus sielunhoidon teologiassa. STKS:n symposiumissa marraskuussa 1998 pidetyt esitelmät. STKSJ 220. Toimittanut Paavo Kettunen. Helsinki 1999. 139-161.
 • Käytännön ja teorian vuorovaikutus sielunhoidon teologiassa. STKS:n symposiumissa marraskuussa 1998 pidetyt esitelmät. STKSJ 220. Toimittanut Paavo Kettunen. Helsinki 1999.
 • Pastoraalipsykologia ei ole dogmatiikkaa. - Teologinen aikakauskirja 2/2000. 135-139.
 • Pastoral care and counseling as a means of helping recession victims. - 1990s economic crisis. The Research Programme of the Academy of Finland: Conference 1999. Edited by Jaakko Kiander. VATT-julkaisuja 27:3 VATT-Publications. Government Institute for Economic Researc. Helsinki 2000. 54-55.
 • Suomalaisen laitoksen esipuhe. - Scharfenberg Joachim, Johdatus pastoraalipsykologiaan. Suomeksi toimittanut Paavo Kettunen. Helsinki 2000.
 • Syyllisyys vai hengellinen häpeä? - Teologinen aikakauskirja 2/2001. 125-138.
 • Käytännöllinen teologia teorian ja käytännön välisessä jännitekentässä. - Teologinen aikakauskirja 5/2002. 397-405.
 • Pastoralteologi och pastoralpsykologi som tyngdpunkter i praktisk teologi. - Theologia practica et musica sacra. Festskrift till Karl-Johan Hansson inför avskedet från professuren i praktisk teologi den 28 februari 2003. Red. Gustav Björkstrand, Sixten Ekstrand, Siv Lundström. Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi nr 43. Åbo. 228-264.
 • Hengellinen kokemus ja ihmisen kokonaisvaltaisuus. - Spiritualiteetin käsikirja. Toim. Seppo Häyrynen, Heikki Kotila, Osmo Vatanen. Helsinki 2003: Kirjapaja. 361-379.
 • Spiritualiteetti syyllisyyden ja häpeän puristuksessa. - Diakonian tutkimus 1/2004. (http://www.dts.fi/)
 • Salassapito ja puhuminen velvollisuutena. - KIRKKO - TAIDE - VIESTINTÄ. Markku Heikkilän juhlakirja. Toimittanut Sari Dhima. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 197. Helsinki 2005. 57-74.
 • Häpeä, syyllisyys ja spiritualiteetti. - Käytännöllinen teologia - teoriaa vai käytäntöä? STKS:n symposiumissa marraskuussa 2004 pidetyt esitelmät. Toim. Jaana Kivekäs. STKSJ 245. Helsinki 2005. 138-151.
 • Riippuvuus pastoraalipsykologisena kysymyksenä. - Toivon tähden. Puheenvuoroja sielunhoidosta ja vapaaehtoistoiminnasta. Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2005. Toimittanut Lasse Pruuki. Helsingin yliopisto. Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja 109. Helsinki 2005. 39-55.
 • Joensuun teologisen tiedekunnan syntyprosessi ja tiedekunnan luonne. - Viisi leipää ja kaksi kalaa - Savolaispojan eväät. Piispa Wille Riekkinen 60 vuotta 2006. Toimittanut Sakari Häkkinen. Helsinki 2006: Kirjapaja. 195-222.
 • Oman historiansa ymmärtäminen edellytys nykyhetken ymmärtämiselle - Kristinusko Suomessa -symposiumin avauspuheenvuoro 15.11.2005. - Kristinusko Suomessa. Karjalan teologisen seuran, Suomalaisen Teologisen kirjallisuusseuran ja Joensuun yliopiston symposiumissa marraskuussa 2005 pidetyt esitelmät. Toimittanut Aappo Laitinen.: Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 249. Helsinki 2006. 8-11.
 • Joensuun teologisen tiedekunnan synty - sadan vuoden prosessi. - Teologinen Aikakauskirja 6/2006. 515-535.
 • Sielunhoito vai psykoterapia? - Teologinen Aikakauskirja 5/2007. 437-444.
 • Homoseksuaalisuus pastoraalisena kysymyksenä. - Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon opetuksessa. Toim. Antti Saarelma. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 101. Tampere 2007: Kirkon tutkimuskeskus. 216-232.
 • Toiseuden ilo ja uhka. Pastoraalinen näkökulma homoseksuaalisuuteen. - Sielunhoidon aikakauskirja 20. Helsinki 2007: Kirkon sairaalasielunhoito, Kirkon perheasiat, Kirkon koulutuskeskus. 176-199.
 • Diakonian perusluotausta. - Diakonian tutkimus 2008 (kirja-arvostelu).
 • (& Máte Joób), Suomalainen ja unkarilainen rippi. - Teologinen aikakauskirja 1/2009. 47-65.
 • Paavo Kettunen (& Liisa Rantala), Kuurojentyö kirkon ja yhteiskunnan rajapinnalla. - Diakonian tutkimus 1/2011: 27-47.
 • Sielunhoito - eräs muoto psykoterapiaako? - Psykoterapiat. Toim. Matti O. Huttunen ja Hely Kalska. 265-277. Duodecim 2012.
 • Kelpaamattoman ihmisen jumalasuhde ja jumalanpalvelus. - Olavin ja Mikaelin jalanjäljissä. Hymnos: hymnologian ja liturgiikan vuosikirja 2013. Professori Jyrki Knuutila 60 vuotta). -Helsinki : Hymnologian ja liturgiikan seura 2013. 99-122.
 • Heimoaatetta, ystävyyttä ja epäluuloja: 75 vuotta suomalais-ugrilaisia pappeinkokouksia. Teologinen aikakauskirja. (hyväksytty julkaistavaksi 2013)

Toimitetut teokset

 • Terveydenhoidon etiikka. Kuopion korkeakoulun julkaisuja. Lääketiede. Sarja tilastot ja selvitykset 2/1978. Kuopio.
 • Terveydenhoidon etiikka II. Kuopion korkeakoulun julkaisuja. Lääketiede. Sarja tilastot ja selvitykset 2/1979. Kuopio.
 • Elämän mielekkyys ja persoonallinen kasvu. Seminaarialustukset syksyllä 1980. Kuopion kor-keakoulun julkaisuja. Lääketiede. Sarja tilastot ja selvitykset 4/1980. Kuopio.
 • Yksilön kasvu ja perhe. Kuopion korkeakoulussa syksyllä 1981 pidetyn studia generalia -seminaarisarjan alustukset. Kuopion korkeakoulun julkaisuja. Lääketiede. Sarja tilastot ja selvitykset 2/1981. Kuopio.
 • Käytännön ja teorian vuorovaikutus sielunhoidon teologiassa. STKS:n symposiumissa marraskuussa 1998 pidetyt esitelmät. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 220. Helsinki. 222 s.
 • Scharfenberg, Joachim, Johdatus pastoraalipsykologiaan. Suomeksi toimittanut Paavo Kettunen. Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja 98. 215 s.

Toimituskuntien jäsenyydet

 • Diakonian tutkimus 2004 -
 • Editorial Board of the European Journal of Mental Health 2009-
 • Kirkko - taide - viestintä. Markku Heikkilän juhlakirja. Toim. Sari Dhima. SKHST 197. Helsinki 2005. 353 s.

Juhlakirja

 • Terve sielu terveessä ruumiissa. Juhlakirja professori Paavo Kettusen täyttäessä 60 vuotta 27.11.2009. Toimittanut Hannu Mustakallio. Karjalan teologisen seuran julkaisuja 1. Joensuu 2009. 374 s.

Muuta julkaisutoimintaan liittyvää

 • Kolumnistina
  • Helsingin hiippakuntauutiset 1994-1999
  • Kirkko ja kaupunki 1997-1999
  • Kirkkotie 2002-2004
  • Hengellinen kuukauslehti 2011-2012
 • Yli 100 yleistajuista artikkelia eri lehdissä sekä haastatteluja lehdissä, radiossa ja televisiossa. Osa näkyy juhlakirjassa Terve sielu terveessä ruumiissa (2009, 360-374), osa tästä (linkki sole crisiin).

Toiminta vastaväittäjänä

 • Jouko Kiiski, Rakkaus lamassa. Parisuhdeongelmat ja 1990-luvun talouskriisi. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A 77. Tampere.

Koulutus

Akateemiset tutkinnot

 • Teologian maisteri 1974, Helsingin yliopisto
 • Teologian lisensiaatti 1990, Helsingin yliopisto
 • Teologian tohtori 1990, Helsingin yliopisto
 • Käytännöllisen teologian dosentti 1999-, Helsingin yliopisto

Kirkolliset tutkinnot

 • Pappisvihkimys 21.03.1974, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
 • Pastoraalitutkinto 15.10.1981 kiitoksella hyväksytään, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
 • Pastoraalitutkinto, korkeimmalla kiitoksella hyväksytään (ylempi pastoraali) 09.01.1991, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Muut opinnot

 • Sielunhoidon erityiskurssi, Kirkon koulutuskeskus 10/1978-2/1980
 • Korkeakoulutyöntekijäin erityiskoulutuskurssi, Kirkon koulutuskeskus 9/1980-10/1981
 • Clinical Pastoral Training, Pastoralklinikum Zentrum für klinische
  Seelsorgeausbildung, Hannover 4/1982-7/1982
 • Retriitinohjaajien koulutus 10/1991
 • Sielunhoidon työnohjaajakurssi (20 ov), Kirkon koulutuskeskus 2/1996-4/1998

Merkittävimmät ulkomaiset opinto- ja tutkimusmatkat

 • Saksa: Kiel, Christian Albrecht Universität 1972-73
 • Unkari: Budapest, Evangélikus Teológiai Akadémia 1976-77
 • Saksa: Hannover, Medizinische Hochschule Hannover 1982
 • USA: Chicago, Lutheran School of Theology 2006
 • Iso-Britannia: Cardiff, University of Cardiff, School of Religious and Theological Studies 2007

Työkokemus

Akateeminen ura

 • Käytännöllisen teologian assistentti, Helsingin yliopisto (yhteensä n. 3,5 v.)1988-1993
 • Sielunhoidon sivutoiminen tuntiopettaja, Käytännöllisen teologian laitos 1991-
 • Yleisen teologian luennoitsija, Etelä-Pohjanmaan ja Savonlinnan kesäyliopistot 1991-1994
 • Pastoraalipsykologian luennoitsija, Käytännöllisen teologian laitos 1992-1999
 • Tutkija, Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos 1.9.-31.12.2000
 • Käytännöllisen teologian lehtori, Joensuun yliopisto 2000- 2001
 • Käytännöllisen teologian professori, Joensuun yliopisto 2001-
 • Käytännöllisen teologian professori, Itä-Suomen yliopisto 2010-
 • Varttunut tutkija, Suomen akatemia 1.8.2006-31.7.2007

Kirkollinen ura

 • Seurakuntapastori (Polvijärvi, Kuopio, Siilinjärvi) 1974-1977
 • Uskonnon ja psykologian tuntiopettaja, Polvijärven yläaste ja lukio 1974-1975
 • Koululaissihteeri (sivutoimi), Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli 1975-1976
 • Kuopion seurakuntien opiskelijapastori 1977-1985
 • Tarinaharjun (sivutoiminen) sairaalapastori 1981-1984
 • Kirkon korkeakoulusihteeri, Kirkon kasvatusasiain keskus (Kirkkohallitus) 1985-1990
 • Hiippakunnan pääsihteeri, Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli 1993-1999

Luottamustehtävät

Akateemiset luottamustehtävät

 • Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura ry., johtokunnan jäsen 1994-
 • Joensuun yliopiston lehtoreitten yhdistyksen varapuheenjohtaja 2001-2002
 • Joensuun teologisen tiedekunnan läntisen teologian laitoksen johtaja 2002-2005
 • Joensuun teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsen 2002-2005
 • Member of international advisory board for the diaconia conference 2006, 2005-2006
 • Joensuun teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 2006-2009
 • Valtakunnallisen teologisen tutkijakoulun johtoryhmän varajäsen 2006-2009
 • International Society of Empirical Research in Theology 2007-
 • Professoriliiton Joensuun alaosaston hallituksen jäsen 2008-09
 • Professoriliiton Joensuun alaosaston yhteyspäällikkö 2008-
 • Member of International Academy of Practical Theology 2008-
 • Kirkon tutkimuskeskus, toimikunnan varajäsen 2000-2004
 • Karjalan teologinen seura, puheenjohtaja 2003-
 • Professoriliiton Joensuun alaosaston hallituksen varajäsen 2003-07
 • Diakonian tutkimus aikakauskirjan toimitusneuvoston jäsen 2004
 • Kirkon tutkimuskeskus, toimikunnan jäsen 2005-2008
 • Editorial Board of the European Journal of Mental Health 2009-
 • Professoriliiton (valtakunnallisen) hallituksen varajäsen 2009-12
 • Valtakunnallisen virsitutkimushankeen ohjausryhmän jäsen 2010-
 • Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 2010-2014
 • Valtakunnallisen teologisen tutkijakoulun johtoryhmän jäsen 2010-
 • Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan jatkokoulutustoimikunnan
  varajäsen 2010-12

Muut luottamustehtävät ja huomionosoitukset

 • Suomalais-unkarilaisen teologikokouksen valmistelutyöryhmän sihteeri 1980-1981
 • Suomalais-unkarilaisen teologikokouksen sihteeri 1981
 • Suomalais-unkarilaisen teologikokouksen Suomen delegaation sihteeri 1985
 • Suomalais-unkarilaisen teologikokouksen valmistelutyöryhmän varapuheenjohtaja 1989
 • Suomen ja Unkarin kirkkojen ystävyysseurakuntatyöryhmä sihteeri 1982-1989, jäsen 1990-1993
 • Preparatory Commitee of the European Student Chaplain Conference, Suomen ja Ruotsin edustaja 1990-1991
 • Suomalais-ugrilaisen teologikokouksen delegaation jäsen 1993,1996, 2000
 • Suomen ev.lut. kirkon (kansainvälinen) ystävyysseurakuntatyöryhmän jäsen 1994-1995, puheenjohtaja 1996-2004
 • Kirkon koulutuskeskuksen toimikunnan varajäsen 1996-2000
 • Suomi-Unkari -seuran hallituksen jäsen 1997-2001
 • Kirkon teologikoulutustoimikunnan jäsen 2000-2002
 • Finnagoran säätiön hallituksen varajäsen 2011-
 • Luterilaisen kulttuurin säätiön hallituksen jäsen 2013-
 • Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan ritarimerkki 2011
 
 

 
 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

 • 17.2.2015, Yle-radio aiheena häpeä

 

alkuun

 

 • No labels