Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisältö

1 Yleistä

Itä-Suomen yliopiston wikipalvelua (UEF-wiki) koskee samat käyttösäännöt kuin muitakin Itä-Suomen yliopiston tietojärjestelmiä ja verkkopalveluita.

Erityisesti tulee huomioida, että wikipalvelu on tarkoitettu opiskelun, tutkimuksen, opetuksen tai hallinnon työvälineeksi. Yksityinen käyttö ei ole sallittu. Wikin käyttö kaupalliseen toimintaan on kielletty, samoin kuin voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen vastainen toiminta.

Seuraavassa taulukossa on selvennetty muutamia wikipalvelun keskeisiä käsitteitä:

käsite suomeksi

käsite englanniksi (esim. palvelun käyttöliittymässä)

kuvaus

alue

space

wikialue

wikialuespaceyhden tai useamman wikisivun muodostama kokonaisuus, jossa on omat asetukset ja ylläpitäjä

wikialueen ylläpitäjä

space admin

vastuuhenkilö jolla on oikeudet hallinnoida yhtä tai useampaa wikialuetta

anonyymi käyttäjä

anonymous user

käyttäjä, joka ei ole kirjautunut wikiohjelmistoon

kirjautunut käyttäjä

confluence-users

käyttäjä, joka on kirjautunut wikiohjelmistoon henkilökohtaisella tunnuksellaan

wikipalvelu

wiki service

ohjelmiston, palvelimen, ylläpidon, tuen ja koulutuksen muodostama kokonaisuus, joka mahdollistaa wikin käyttämisen

2. Tunnistautuminen eli käyttäjätunnukset ja salasanat

Kaikkien muiden kuin anonyymien käyttäjien on tunnistauduttava wikiohjelmistoon. Tunnistautumiseen käytetään Itä-Suomen yliopiston tietotekniikkapalvelujen myöntämää käyttäjätunnusta (UEFAD-tunnus). Tällöin salasanana toimii sama salasana kuin muissakin Itä-Suomen yliopiston verkkopalveluissa.

3. Käyttöoikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla käyttäjillä on vastuu omasta toiminnastaan ja kaikkien käyttäjien on noudatettava käyttösääntöjä. Kaikilla käyttäjillä on myös velvollisuus ilmoittaa ylläpidolle havaitsemistaan tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä. Seuraavassa on tarkennettu eri käyttäjäroolien erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

3.1 Anonyymit käyttäjät

Oikeudet: Anonyymeillä käyttäjillä on oikeus lukea ja kommentoida sivuja (jos kommentointi on sallittu). Alueen ylläpitäjä määrittää anonyymikäyttäjien oikeudet aluekohtaisesti. Anonyymeille käyttäjille ei saa antaa muita oikeuksia kuin luku ja kommentointi.
Velvollisuudet: Käyttösääntöjen mukaiset.

3.2 Itä-Suomen yliopiston tunnuksella kirjautuneet käyttäjät

Oikeudet: Yliopiston käyttäjätunnuksilla kirjautuneilla käyttäjillä on oikeus käyttää palvelua yliopiston toiminnassa. Alueen ylläpitäjä määrittää, miten aluetta voidaan käyttää. Henkilökunnan jäsen voi ottaa käyttöönsä henkilökohtaisen alueen (personal space).

Velvollisuudet: Käyttösääntöjen mukaiset.

3.3 HAKA-käyttäjät

HAKA-käyttäjät pääsevät kirjautumaan järjestelmään haka-kuvakkeen kautta omilla organisaatiotunnuksillaan.

Oikeudet: HAKA-käyttäjillä on oikeus käyttää palvelua yliopiston toiminnassa. Alueen ylläpitäjä määrittää, miten aluetta voidaan käytää.

Velvollisuudet: Käyttösääntöjen mukaiset.

3.4 Alueen ylläpitäjät

Oikeudet: Alueen ylläpitäjä hallinnoi omaa aluettaan ja jakaa alueen käyttöoikeuksia muille käyttäjille.

Velvollisuudet: Alueen ylläpitäjä on viime kädessä vastuussa kaikesta, mitä hänen alueellaan tapahtuu, myös muiden käyttäjien toimista. Sen vuoksi alueen ylläpitäjän tulee huomioida seuraavat säännöt:

  • Anonyymeille käyttäjille ei ole sallittua antaa muita oikeuksia kuin luku- ja kommentointioikeus.
  • Alueen ylläpito-oikeuksia ei suositella jaettavan muille.
  • Ylläpitäjän on säännöllisesti seurattava oman alueensa tapahtumia.
  • Ylläpitäjän tulee tarvittaessa rajoittaa muiden käyttäjien oikeuksia.
  • Vakavissa ongelmatilanteissa tulee välittömästi ottaa yhteyttä wikipalvelun ylläpitoon.

4. Wikialueet

Wikialueet tilataan erillisellä lomakkeella. Wikialueen pyytäjästä tulee automaattisesti sen ylläpitäjä eikä ylläpito-oikeuksia suositella siirettävän edelleen. 

Wikialueita saa käyttää opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen ja hallinnointiin olemassa olevien käyttösääntöjen mukaisesti. Yksityinen käyttö ei ole sallittu. Alueen ylläpitäjä on vastuussa omasta alueestaan. Wikin käyttö kaupalliseen toimintaan on kielletty, samoin kuin voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen vastainen toiminta.

Wikialueilla olevien tietojen varmuuskopiointi on alueiden ylläpitäjien vastuulla, samoin mahdollinen arkistointi myöhempää käyttöä varten. Wikialueen ylläpitäjä voi itse poistaa alueensa, mutta toimenpide on peruuttamaton. Ennen poistamista kannattaa siis varmuuden vuoksi arkistoida alue. Samoin on hyvä tiedottaa alueen muita käyttäjiä hyvissä ajoin ennen poistamista.

5. Tukipalvelut

Wikipalvelun tukipalvelut tuotetaan opintopalvelujen ja tietotekniikkapalvelujen yhteistyönä seuraavasti:

tukimuoto tai kohderyhmä

tuki

Wikin päivitys, varmuuskopiointi ja tekninen ylläpito

Tietotekniikkapalvelut

Wikialueen tilaus

Oppitupa, tilauslomake

Opettajien pedagoginen tuki ja koulutus

Opintopalvelut, oppitupa

Opiskelijoiden tuki

Opintopalvelut, oppari

Opettajia tukevat myös laitosten ja tiedekuntien verkko-opetuksen tukihenkilöt.

6. Ylläpito

Wikipalvelun ylläpidosta vastaa tietotekniikkapalvelut. Palvelun ylläpitoa velvoittavat yliopiston käyttösääntöjen lisäksi myös erilliset tietojärjestelmien ylläpitosäännöt.

Wikipalvelun käyttäjien tulee huomioida erityisesti seuraavat asiat:

  • Ylläpito keskittyy pitämään palvelun käytettävissä ja saavutettavissa.
  • Ylläpito ei takaa wikipalvelun jatkuvaa ja keskeytymätöntä saavutettavuutta, mutta kaikki tiedossa olevat käyttökatkot tiedotetaan etukäteen.
  • Ylläpito ei vastaa wikialueilla olevien tietojen säilytyksestä, luotettavuudesta tai eheydestä.
  • Ylläpito ei valvo säännöllisesti wikialueita vaan puuttuu ainoastaan havaittuihin tai ilmoitettuihin ongelmatilanteisiin.
  • Mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti selvittämään ottamalla yhteyttä alueen ylläpitäjään, vakavissa tapauksissa toimitaan voimassaolevan tietoturvaohjeistuksen mukaisesti.

Wikipalvelun palvelimesta otetaan palvelinylläpidon toimesta säännölliset varmuuskopiot. Näiltä kopioilta ei kuitenkaan ole mahdollista palauttaa yksittäisten wikialueiden tietoja, vaan mahdolliset palautukset tehdään ainoastaan vakavien ja koko järjestelmää koskevien vahinkojen korjaamiseksi.

Palvelun ylläpidolla on oikeus puuttua alueen ylläpitäjän ohitse mihin tahansa palveluun syötettyyn aineistoon, jos sen havaitaan rikkovan voimassaolevia lakeja, yliopiston käyttösääntöjä, hyvää tapaa, tai loukkaavan tekijänoikeuksia tai haittaavan palvelun käyttöä. Ylläpidolla on myös oikeus muuttaa käyttäjien ja alueiden oikeuksia sekä peruuttaa käyttäjän oikeus käyttää palvelua, jos havaitaan jotakin aiemmin mainittuja ongelmia.

7. Tekijänoikeudet

Jokainen käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen wikipalveluun syöttämänsä aineiston käyttöön on saatu lupa tekijänoikeuden omistajalta. Alueen ylläpitäjän vastuulla on valvoa käyttäjien toimintaa ja puuttua havaittuihin ja epäiltyihin tekijänoikeusrikkomuksiin viipymättä. Epäselvissä tapauksissa alueen ylläpitäjän tulee siirtää käyttöoikeudeltaan tuntematon aineisto pois julkiselta alueelta, kunnes tekijänoikeuden omistajan kanta aineiston julkaisemiseen wikisivulla on selvitetty.

Alueen ylläpitäjä ei kuitenkaan ole vastuussa tai velvollinen valvomaan sitä, miten alueen käyttäjät käyttävät toistensa aineistoja, vaan käyttäjien on erikseen yhdessä alueen ylläpitäjän kanssa sovittava syöttämiensä aineistojen käyttöehdoista.