Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

This is the home page for crafting your teaching materials about Sexual Education in Primary School 

Note!

Icon

Please find below information about related courses.

On the side tabs, you will find further learning and teaching resources you can use to develop your own teaching materials.

In case of any question or further information, please contact teachers and teaching assitant:

Sari Havu-Nuutinen

Sirpa Kärkkäinen

Lais Oliveira Leite (laisoli@uef.fi)


Opetuksellisia lähestymistapoja ihmisen biologiaan, 5 ECTS (2320462) 

Learning outcomes 

Opiskelija osaa

  • tunnistaa ja kuvata ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elimistöjen rakennetta ja toimintaa
  • käyttää ja soveltaa mikroskopointia, laborointia sekä tieto- ja viestintäteknologiaa ihmisen biologian opetuksessa
  • soveltaa kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden sekä terveys- ja seksuaalikasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä ihmisen biologian opetuksessa
  • keskustella ihmisen biologiaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida pienimuotoisia opetuskokonaisuuksia vuosiluokille 1-6
  • arvioida oppimateriaalia
 
Content 

Ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elimistöjen rakenne ja toiminta; seksuaalikasvatus; lääkekasvatus; terveyskasvatus; terveyden lukutaito.

 
Modes of study 

Kontaktiopetusta 26 t, josta luentoja 13 t ja kokeellista työskentelyä 13 t. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityö, lukupiiri ja oppimispäiväkirja. Itsenäistä työskentelyä 109 t

 
Study materials 

Kontaktiopetuksessa jaettava materiaali.

Evaluation criteria 

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, lukupiiri ja päiväkirja hyvl/hyl, projektityö 0-5.

 
Time 

Syyslukukausi pääaine- tai sivuaineopintojen kulkukaavion mukaisesti.

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi, ensimmäistä kertaa opintojakso pidetään syksyllä 2018.

 
Offering data 

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus (matematiikka, fysiikka ja kemia), erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus, luokanopettajakoulutus, sekä monialaisten opintojen sivuaineen opinto-oikeuden saaneet opiskelijat.

 
Key words 

ihmisen biologia, terveyskasvatus, seksuaalikasvatus, lääkekasvatus, ihmisen anatomia ja fysiologia

 

 

Matematiikan ja luonnontieteen opetus, oppiminen ja tutkimus, 5 ECTS (2310354

Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tuntee matematiikan ja luonnontieteen pedagogiikan uutta tutkimuskirjallisuutta ja osaa soveltaa sitä esi- ja alkuopetukseen
• osaa laatia tutkimusperustaisesti opetusta ja oppimista edesauttavaa materiaalia ja analysoida matematiikan ja luonnontieteen opetustaan alkukasvatuksessa
• osaa toteuttaa tutkivan oppimisen projekteja sekä matematiikan että luonnontieteen sisällöissä.

 
Content 

Tutkivan oppimisen projekti, matematiikan ja luonnontieteen opetuksen ja oppimisen tutkimukset ja niihin liittyvät verkkotehtävät.

 
Modes of study 

Suurryhmäopetukset 24t. Verkkotehtävät 25 t, tutkivan oppimisen projekti 66 t. Muu itsenäinen työskentely 30 t.

 
Study materials 

Kontaktiopetuksessa jaettava materiaali sekä tutkimusartikkelit

Evaluation criteria 

Opintojakson suurryhmäopetus ja verkkotehtävät: hyv-hyl
Tutkivan oppimisen projekti ja sen esittäminen 0-5.

 
Prerequisites 

Alkukasvatuksen perusopinnot, opintojakso oppimistaitojen perusteet 6 op

 
Time 

Syyslukukausi pääaine- tai sivuaineopintojen kulkukaavion mukaisesti

 
Offering data 

Alkukasvatuksen aineopintojen opinto-oikeuden saaneet opiskelijat

 

 

Viimeisimmät muutokset

  • No labels