Child pages
  • Arkikäsityksiä oppimisesta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen käsitys siitä, mitä oppiminen on. Ns. arkikäsityksiin oppimisesta voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten aikaisemmat oppimiskokemukset, ennakko-oletukset ja -odotukset, motivaatio jne. Myös ihmisen ikä vaikuttaa hänen käsitykseensä oppimisesta ja oppimisprosessista - pieni lapsi käsittää oppimisen todennäköisesti sisältävän eri ulottuvuuksia kuin jo kouluja käynyt ja ammatissa toimiva aikuinen.

Yksilöllisiä käsityksiä oppimisesta on tutkittu mm. haastattelututkimuksin. Saatuja vastauksia ovat mm. Marton et al. (1993) luokitelleet siten, että oppimisen kuvataan olevan joko toistavaa toimintaa tai sitten oppiminen on jonkinlaista muuttumista tai kehittymistä oppijan ajattelussa tai toiminnassa. (Tynjälä 2000, Martonin et al. 1993 mukaan)

Arkikäsitykset oppimisesta voivat olla yhteydessä myös tutkimuksen avulla tuotettuihin oppimiskäsityksiin. Opettajan työssä omat näkemykset oppimisesta sekä ammatillisen tietouden myötä saadut käsitykset kietoutuvat yhteen siten, että hän voi hyödyntää näin syntynyttä oppimiskäsitystä opetuksen suunnittelussa. Oppimiskäsitys voi siten muuttua mm. tiedon, kokemusten ja havaintojen lisääntymisen myötä.

Pohdittavaa

  1. Kuinka aiemmat oppimiskokemukset mielestäsi vaikuttavat yksilön käsitykseen omasta oppimisestaan?
  2. Mitä pitäisi opettajan/ ohjaajan/ tutorin tehdä, jos yksilön käsitys omasta oppimiskyvystään on vääristynyt (esimerkiksi alisuoriutujien kohdalla)?

Käytetyt lähteet

  • Marton F., Dall'Alba G. & Beaty E.. Conceptions of learning. International journal of educational research 19. 1993.
  • Tynjälä Päivi, Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere 2000.