Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Miten oppimiskäsitykset näkyvät opetustyössä?

Opetuksen ja koulutuksen taustalla on aina jokin oletus oppimisen ja opettamisen luonteesta. Eri oppimiskäsitykset eivät sulje välttämättä toinen toisiaan pois, vaan hyvin usein niiden välillä on havaittavissa yhteyksiä. Opettaja joutuu opetusta suunnitellessaan luomaan erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia ratkaisumalleja, jotka voivat sisältää piirteitä useammasta oppimiskäsityksestä. (Opetusta kehittävää arviointia 2000.)

Oppimistilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä oppimisen arviointiprosessiin vaikuttavat oppimiskäsitysten lisäksi myös mm. erilaiset ennakkokäsitykset ja -asenteet, opettajan persoonaan liittyvät seikat sekä monet muut muuttujat (Kivi 1995). Lehtinen et al. 1989 katsovat, että tutkimus voi antaa virikkeitä oppimiskäsityksen kehittämiseen, mutta käytäntöön vaikuttava oppimiskäsitys muotoutuu yksilöllisten kehitysprosessien kautta. Nämä prosessit ovat kiinteässä yhteydessä käytännön toiminnan kanssa eli siinä ovat osallisena mm. samojen asioiden kanssa työskentelevät kollegat.

Pohdittavaa

Oppimista voidaan tarkastella myös varsinaisesta oppimiskäsitys -rakenteesta irrallaan. Kai Hakkarainen on artikkelissaan Oppiminen osallistumisen prosessina (linkki ei välttämättä toimi kampusalueen ulkopuolella) esitellyt Anna Sfardin kaksi näkökulmaa oppimiseen: tiedonhankintavertauskuvan ja osallistumisvertauskuvan. Edellisellä tarkoitetaan oppimista halutun tiedon säilyttämisenä ja jälkimmäisellä oppimista osallistumisena jonkin yhteisön merkityksellisiin toimintoihin. Kuinka tällainen oppimisen jaottelu vaikuttaa mielestäsi oppimisen arviointiin?

Lähteet

  • Hakkarainen Kai. Oppiminen osallistumisen prosessina. Aikuiskasvatus : aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti. - Helsinki : Kansanvalistusseura. 20 (2000) : 2, 2. artikkeli. (Linkki ei välttämättä toimi kampusalueen ulkopuolella)
  • Kivi Taru. Oppimisen ytimessä. Vantaa 1995.
  • Lehtinen Erno, Kinnunen Riitta, Vauras Marja, Salonen Pekka, Olkinuora Erkki ja Poskiparta Elisa. Oppimiskäsitys koulun kehittämisessä. Helsinki 1989.
  • Opetusta kehittävää arviointia. Satu Pehu-Voima ja Kauko Hämäläinen toim. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 17:1999. Helsinki 2000.

Aiheeseen liittyviä linkkejä ja oheismateriaalia