Child pages
  • Behavioristinen oppimiskäsitys
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Behaviorismin taustaa

Behavioristinen oppimiskäsitys pohjautuu pitkälti objektivistiseen ja empiristiseen ajatteluun. Ihmisen psyyken ja ulkopuolisen maailman suhde käsitetään olevan dualistinen eli ihmismieli ja maailma ovat erillisiä. Ihminen voi siten saada tietoa maailmasta kokemusten ja aistihavaintojen kautta. (Tynjälä 2000)

Behaviorismi oli oppimisen tutkimuksen pääsuuntauksena ensimmäisen maailmasodan jälkeen. Taustalla oli luonnontieteellinen lähestymistapa ja tutkimuksessa keskityttiin objektiivisesti havaittavaan ulkoiseen käyttäytymiseen, koska behaviorismin mukaan ihmisen tietoisuutta ei voida käsitellä tai tutkia objektiivisesti. Behavioristisessa oppimisen tutkimuksessa oletuksena oli, että oppimisen perusperiaatteet ilmenevät samankaltaisena sekä ihmisillä että eläimillä. Oppiminen nähtiin behaviorismissa ärsyke-reaktio -kytkennäksi, jota voitiin säädellä oppijan ulkopuolelta, vahvistamisella. Toivottua reaktiota vahvistettiin palkkiolla ja ei-toivottua reaktiota pyrittiin heikentämään rangaistuksen avulla. (Rauste-von Wright & von Wright 2002)

Behaviorismin vaikutukset opetukseen

Koska behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan oppimista voidaan säädellä ulkoisesti, niin tämä säätelyn ajatus ohjaa selvästi opetusjärjestelyjen muodostamista. Ajatus oppimisesta käyttäytymisen muutoksena tuo opetusjärjestelyjen alkulähtökohdaksi käyttäytymistavoitteiden asettamisen. Opittava aines jaetaan tavoitteiden mukaisiin osamateriaaleihin sekä ärsyke-reaktio -mallin mukaiset toivotun käyttäytymisen vahvistajat sekä ei-toivotun käyttäytymisen heikentäjät. Itse opetus toteutetaan mahdollisimman tarkasti suunnitelman mukaan ja lopuksi saatuja tuloksia arvioidaan suhteessa alussa asetettuihin tavoitteisiin. (Tynjälä 2000)

Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisesti toteutetuissa opetusjärjestelyissä opettaja on keskeisessä roolissa mm. tietoärsykkeiden tuottajana sekä oppimisen kontrolloijana. Behavioristisen ajattelumallin mukaan tuotettu oppimateriaali ohjaa opiskelijaa oikeaa  vastausta kohti ilman, että häntä kannustettaisiin etsimään vaihtoehtoisia vastauksia.    (Beatty & Nunan 2004)  

Behavioristisen ajattelun mukaisia opetusjärjestelyjä edustaa esimerkiksi ns. drilliohjelmien käyttö. Drilliohjelmat ovat toistamiseen ja osataitojen harjaannuttamiseen tarkoitettuja tietokoneella tuotettuja ohjelmia. Oppilas pääsee ohjelmassa etenemään seuraavaan tehtävään vasta annettuaan oikean vastauksen. Olennaista drilliohjelmissa on se, että ne ovat ennalta ohjelmoituja, eikä ohjelman rakennetta tai sisältöä voida siten muuttaa. Drilli -tyyppisiä ratkaisuja näkyy edelleen esimerkiksi joissain opetukseen suunnitelluissa cd-rom -ohjelmissa, joissa toiston avulla oppilasta pyritään harjaannuttamaan esimerkiksi jonkun ratkaisun käyttöön. Oppimisprosessin etenemistä drilliohjelmissa voidaan seurata esimerkiksi siten, että kuinka monta kertaa oppilas joutuu tekemään saman osion uudelleen, kunnes hän pääsee etenemään seuraavaan tehtävään. Useimmissa tämän tyyppisissä ohjelmissa oppilas saa ohjelmalta lyhyen palautteen oikeasta tai väärästä vastauksesta.

Pohdittavaa

  1. Behavioristista oppimiskäsitystä on arvosteltu kriittisesti mm. sen mekanistisuuden takia. Behavioristinen lähestymistapa on kuitenkin edelleen käyttökelpoinen ja toimiva tietyissä tapauksissa. Minkälaisten asioiden käsittelyssä behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan rakennetut opetustilanteet ja -tapahtumat ovat mielestäsi perusteltuja? Tutustu myös oheiseen linkkiin http://www.mathdrill.com/ ja arvioi siinä esitettyjen ratkaisujen toimivuutta.
  2. Minkälaisten ratkaisujen avulla oppimista voidaan arvioida behavioristisesti? Edellinen linkki oli vain yksi esimerkki behavioristisesti rakennetusta oppimistilanteesta.

Lähteet

  • Beatty Ken & Nunan David. Computer-mediated collaborative learning. System. Volume 32, Issue 2, June 2004.
  • Rauste-von Wright Maijaliisa & von Wright Johan. Oppiminen ja koulutus. Vantaa 2002.
  • Tynjälä Päivi, Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere 2000.

Aiheeseen liittyviä linkkejä ja oheismateriaalia

  • W. R. Uttal. A credo for a revitalized behaviorism: characteristics and emerging principles. Behavioural Processes. Volume 54, Issues 1-3 , 3 May 2001.