Child pages
  • Konstruktivistinen oppimiskäsitys
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konstruktivismin olemuksesta on esitetty monenlaisia tulkintoja ja joidenkin tulkintojen mukaan konstruktivismia ei voida pitää pelkästään oppimiskäsityksenä, vaan se voidaan ymmärtää laajemmin tiedon olemusta jäsentävänä paradigmana. Konstruktivismin eri suuntauksia yhdistää ajatus siitä, että tieto on aina yksilön tai yhteisön itsensä rakentamaa ja että tiedon muodostaja, oppija, on prosessissa aktiivisena toimijana havaintojen ja uuden tiedon tulkitsijana mm. aikaisemman tietämyksensä ja kokemustensa pohjalta. (Tynjälä 2000)

Rauste-von Wright (1998) korostaa konstruktivismin eroavan humanistis-kokemuksellisesta oppimiskäsityksestä erityisesti siinä, että vaikka yksilön aktiivisuutta korostetaankin, niin silti opiskelijan aktiivisuudella ei ole pedagogista itsetarkoitusta. Oleellisiksi muodostuvat hänen mukaansa se, että mitä tehdään, mitkä asiat hyväksytään toiminnan tavoitteiksi ja kuinka toiminta saadaan kokonaisprosessin osaksi. Laurilan (2000) mukaan hyvään opettajuuteen kuuluu se, että tämä aktivoi opiskelijoitaan sellaisiin tehtäviin, jotka ohjaavat ja edesauttavat toivottujen tavoitteiden saavuttamista.

Konstruktivismia voidaan jaotella monella eri tavalla, kuten esimerkiksi radikaaliin konstruktivismiin, symboliseen interaktionismiin, sosiaaliseen konstruktionismiin sekä sosiokulttuurisiin lähestymistapoihin. Konstruktivismi voidaan jakaa myös kahteen eri pääsuuntaukseen sen mukaan, onko niissä tarkastelun kohteena yksilöllisen vai  sosiaalisen tiedon konstruointi. (Tynjälä 2000.)

Pohdittavaa

  1. Annika Hongisto (2000) esittää artikkelissaan "Arvioinnin ja oppimisen dialogi" ajatuksen siitä, että konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuva oppiminen vaatii tuekseen motivoivaa prosessiarviointia. Mitä elementtejä tämän motivoivan prosessiarvioinnin tulisi sinun mielestäsi sisältää?
  2. R. Scott Grabinger ja Joanna C. Dunlop ovat artikkelissaan Rich Environments for Active Learning: a Definition esittäneet oppimisen ja opiskelun mallin, joka perustuu mm. autenttisille oppimistilanteille. Tuoko tämä malli joitain uusia näkökulmia konstruktivistiseen ajatteluun?

Lähteet

  • R. Scott Grabinger ja Joanna C. Dunlop. Rich Environments for Active Learning: a Definition. http://citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs/14264/
  • Hongisto Annika. Arvioinnin ja oppimisen dialogi. Teoksessa Arviointi ja kehityskeskustelu. Koko kuva oppijasta. Toim. Jukka Vuorinen. Opetus 2000. Jyväskylä 2000.
  • Laurila Erkki. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Koneosaston uudistetun insinöörikoulutuksen opetuksellinen arviointi. Teoksessa Opetusta kehittävää arviointia. Toim. Satu Pehu-Voima & Kauko Hämäläinen. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 17:1999. Helsinki 2000.
  • Rauste von Wright Maijaliisa. Opettaja tienhaarassa. Konstruktivismia käytännössä. Juva 1998.
  • Tynjälä Päivi, Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere 2000.

Aiheeseen liittyviä linkkejä ja oheismateriaalia