Child pages
 • Miten arvioidaan? - Arvioinnin menetelmät, paikka ja aika
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Laadullisesti ja määrällisesti ...

Arvioinnin voi jakaa laadulliseen ja määrälliseen arviointiin. Laadullisilla arviointimenetelmillä pyritään ohjaamaan opiskelijaa oikeaan suuntaan ja saavuttamaan oppimiselle asetetut tavoitteet. Opiskelija otetaan arviointitapahtumaan aktiivisesti mukaan ja arviointi on vuorovaikutteista. Laadullisissa arviointimenetelmissä ei painoteta yhtä oikeaa ratkaisumallia vaan todetaan opiskelijan eteneminen tavoitteiden mukaiseen suuntaan sekä tuetaan ja kannustetaan opiskelijaa saavuttamaan asetetut tavoitteet (ks. esim. Meisalo 1996, VerkkoTutor 2002).

Määrälliset arviointimenetelmät mittaavat opiskelijan osaamista numeerisesti. Standardoidut testit voivat paljastaa miten opiskelijat ovat tietoa oppineet, mutta ne eivät vielä kerro pystyvätkö opiskelijat soveltamaan oppimaansa tietoa. Määrälliset arviointimenetelmät toimivat kuitenkin hyvin silloin kun esimerkiksi haetaan oppilaitokseen opiskelijoita.

Opettajien ja oppilaitosten pitää kehittää omia laadullisia arviointimenetelmiä, mutta sitoa ne myös määrällisiin arviointimenetelmiin, jolla voidaan vertailla opiskelijoiden oppimista kokonaisuudessaan ja suhteessa muihin opiskelijoihin ja heidän osaamiseensa. (Maki 2002.)

Oppilaitokset, opetussuunnitelmat ja kurssit eroavat toisistaan, siksi arviointiin kannattaa käyttää erilaisia arviointimenetelmiä. Näin saadaan myös luotettavampaa tietoa oppimisesta ja arviointitietoa voidaan hyödyntää laajemmin.

Laadullisia arviointimenetelmiä

* Jatkuva arviointi (arvioidaan prosessia)

 • Esim. koko opintojakson aikana
 • Edistymisen seuraaminen
 • Oppimispäiväkirjat
 • Formatiivinen arviointi (opintojakson kuluessa)
 • Motivoiva
 • Didaktinen
 • Tarkkaileva
 • Ohjaava
 • Usein toistuvaa
 • Vuorovaikutteista oppijan edistymisen ja ymmärtämisen arviointia
 • Kerättyjä tietoja käytetään parannusten muotoiluun
 • Voidaan käyttää rakentavien arviointikulttuurien edistämiseen
 • Yksi tehokkaimmista keinoista edistää parempaa oppimista
 • Viivästynyt arviointi (vaikuttavuuden arviointi)
 • Arvioidaan oppimista esim. puoli vuotta opiskelun jälkeen
 • Miten opittua on sovellettu käytäntöön
 • Onko opitusta ollut hyötyä
 • Autenttinen arviointi (jatkuva arviointi)
 • Heijastaa mahdollisimman todenmukaisia ja luonnollisia viestintätilanteita
 • Kohdistuu oppimisen kannalta mielekkäisiin asioihin ja toimintoihin
 • On kattavaa (kohdistuu oppimisen kannalta olennaisiin asioihin)
 • On jatkuvaa ja pitkäjänteistä seurantaa
 • Kohdentuu sekä oppimistuloksiin että oppimisprosessiin
 • Oppijaa tarkastellaan yksilönä
 • Tietoa kootaan usealla tavalla
 • Käytetään oppimisen parantamiseen
 • Tuetaan oppijan reflektiivisten taitojen, itsearvioinnin ja kriittisen ajattelun kehittymistä
 • Kannustetaan yhteistoiminnallisuuteen 

Määrällisiä arviointimenetelmiä

 • Diagnostinen arviointi (opintojakson alussa)
  • Toteava: mitä jo tiedän
  • Suunnitteleva: mitä minun täytyy oppia, mihin ohjaan huomioni
 • Summatiivinen arviointi (opintojakson päättyessä)
  • Mitä on opittu
  • Kokoava, ennustava arviointi
  • Testit ja kokeet
  • Loppukokeet

Pohdittavaa

 1. Millaiset arviointimenetelmät sopivat arviointisuunnitelmaani?
 2. Millaisilla menetelmillä saan kattavimman tiedon oppimisesta?

Lähteet

 • Meisalo, V. 1996. Arvioinnin kysymyksiä opetus-oppimis-opiskelu-prosessissa. Dale, Carnegie & Associates, Inc.
 • Maki, P. L. (2002). Developing an Assessment Plan to Learn About Student Learning. A pre-publication version of an article that appears in the Journal of Academic Librarianship, January 2002.
 • Verkkotutor. Tampereen yliopisto (/ ei enää saatavilla verkossa.)

Lisämateriaalia

 • Jalava, Lehtinen & Palonen 1997. OPSISTA HOPS - käsikirja ja juonnettu kirjallisuusluettelo oppimisen ohjaajalle. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja.
 • Linnakylä, P. 1994. Arviointi oppilaan oppimisen ja kasvun tukena. Teoksessa Sihvonen, Räisänen & Väyrynen (toim.) Virikkeitä koulutuksen arvioinnin kehittäjille. OPH. Arviointi ja seuranta 2. Helsinki: Painatuskeskus.
 • Räisänen, A. 1994. Arvioinnin tehtävät. Teoksessa Sihvonen, Räisänen & Väyrynen (toim.) Virikkeitä koulutuksen arvioinnin kehittäjille . OPH. Arviointi ja seuranta 2. Helsinki: Painatuskeskus.