Child pages
 • Saavutettavuusseloste / Accessibility statement Home
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Saavutettavuusseloste 

 Itä-Suomen yliopisto haluaa taata verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee Itä-Suomen yliopiston Wikiä (Atlassian Confluence), joka on otettu käyttöön 20.6.2007. Tarkastelun kohteena on palvelun yleiset, kaikille avoimet käyttöliittymät. Palvelu sisältää yhteisesti tuettuja sisältöjä, joiden saavutettavuudesta vastaa sivuston omistajat ja sisällöntuottajat (käyttäjät). Selosteen tiedot perustuvat itsearviointiin. 

Seloste on laadittu 21.04.2021 

Saavutettavuuden tila 

Wiki-palvelu (vs. 7.2.1.) täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain (WGAC 2.1., A&AA).  

Wiki-palvelu perustuvat kolmannen osapuolen kehittämiin ohjelmistoihin, joiden saavutettavuudesta huolehtii ensisijaisesti tuotteiden kehittäjät (Atlassian, Microsoft).  

Lisätietoja tuotteiden saavutettavuudesta löytyy Atlassianin verkkosivuilta.  

Ei-saavutettava sisältö 

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 

   

1. Havaittava

1.4.1 Värien käyttö (A)  

 • Väri on ainut visuaalinen keino, jolla ilmaistaan sivustoon tehdyt muutokset sivuhistoria-näkymässä. 

2. Hallittava

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (A)  

 • Sivustolla on epäselviä linkkejä, joiden merkitys ei selviä pelkästä linkkitekstistä. Esimerkiksi Modified by -linkit, joissa linkkitekstinä ainoastaan päivämäärä.  
 • Sivustolla on myös linkkejä samalla linkkitekstillä, jotka johtavat eri sivustoille. 

Esimerkiksi Näytä muutokset -linkit. 

3. Ymmärrettävä

3.1.2 Osien kieli (AA) 

 • Sivuston kieltä ei ole määritelty. 

 

Lisäksi Wiki-palvelussa on sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin: 

 • Opetuksessa rajatulle ryhmälle suljetussa ympäristössä jaettuja määräaikaisesti käytettäviä sisältöjä. 
 • Käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palveluissa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia. 
 • Toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. 
 • Video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.


Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle servicedesk@uef.fi. Palautteen nopeampaa käsittelyä varten kirjoita otsikoksi Saavutettavuuspalaute Wikistä. Muista mainita palvelun sivu (URL), jota ilmoituksesi koskee. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. 

 

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla saavutettavuusvaatimukset.fi kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Jos kysymys ei ole järjestelmän vaan materiaalin saavutettavuudesta, niin ota yhteyttä kurssin opettajaan. 

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

saavutettavuus@avi.fi 

puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

 

 

Accessibility Statement

The University of Eastern Finland wishes to guarantee the accessibility of its websites in accordance with the law about digital services (306/2019) (in Finnish). 

This accessibility statement applies to the University of Eastern Finland wiki (Atlassian Confluence), which was first published on the 20th June 2007. The subjects for the assessment are the common, open access interfaces of the service. The service includes collectively supported content, the accessibility of which the website owners and content providers (users) are responsible for. The accessibility has been assessed through self-assessment. 

This accessibility statement was drawn up on the 4th April 2021.  


Status of Accessibility of the Digital Service

The wiki service (v 7.2.1.) partially conforms to the accessibility criteria (WGAC 2.1., A&AA).

The wiki service is based on software developed by third parties, the accessibility of which the product developers (Atlassian, Microsoft) are primarily responsible for. 

For more information on the accessibility of the products, please see the Atlassian webpage. 


Non-accessible Content of the Digital Service

The web page does not meet all the accessibility criteria yet. 

The accessibility guidelines not fulfilled: 

 

1.Perceivable

1.4.1 Use of Color (A)  

 • Color is the only visual cue used to express changes made to the subpage in Page History -view.

2. Operable

2.4.4 Link Purpose (In Context) (A)  

 • The web page contains links that do not communicate their purpose. For example, the Modified by -links, that only have a date on the link text.  
 • The web page contains links with the same link text that direct to different subpages. For example, the show changes -links 

3. Understandable

3.1.2 Language of Parts (AA) 

 • The language of the page and its subpages is not defined. 

 

The wiki includes content that is not accounted for in the legislation: 

 • Content used in teaching by fixed groups within a set period. 
 • Content published by users or other outside operators, which is not produced, financed or maintained by the service provider. 
 • Office program files (e.g. doc, pdf) that have been published before the 23rd September 2018. 
 • Video or audio recordings that have been published before the 23rd September 2020. 

Did you notice accessibility deficiencies in our digital service?

If you observe accessibility deficiencies on the website, please first contact us, the website administrators at servicedesk@uef.fi. In order to hasten our feedback processing, please write Wiki Accessibility Feedback in the subject line. Please remember to mention the service page (URL) that your notice applies to. It may take up to 14 days for us to reply. 

In case you are dissatisfied with the reply or you did not receive a reply within 14 days, you may give feedback to the Regional State Administrative Agency of Southern Finland. You will find detailed information about making a complaint and how it is dealt with on the website of the Regional State Administrative Agency of Southern Finland (in Finnish). 

In case your feedback concerns the accessibility of materials and not the system, please contact the teacher responsible for the course. 

The Regional State Administrative Agency of Southern Finland 

The unit for supervising accessibility 

saavutettavuus@avi.fi 

phone 0295 016 000 (switchboard) 

 • No labels