Johdatus testaukseen

Tietojenkäsittelytieteen aineopintojen (II-III vuosi) valinnainen kurssi (4 op)

Ilmoitusasioita

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ohjelmistojen hyvän laadun merkityksen.
Opiskelija oppii menetelmiä ja keinoja, joiden avulla ohjelmiston ja tietojärjestelmän
laatua ja oikeellisuutta voidaan parantaa.
Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoriaa käytäntöön. 

 

Kurssin aihepiiriin kuuluu:

Kurssin suorittaminen

Kurssimateriaali tulee moodleen